Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οίκ.34658/2045/3.12.2013: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-4 της με αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ.Β΄/24-10-2013) ΚΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Οικονομικών

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος για τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων.

Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οίκ.34658/2045/3.12.2013: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-4 της με αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ.Β΄/24-10-2013) ΚΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Μ. Πικραμένου, Γ. Κουλουμβάκη
Τηλέφωνο: 210-33686339
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29, Αθήνα
Ταχ. Κωδ.: Τ.Θ. 1141-10110

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-4 της με αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ.Β΄/24-10-2013) ΚΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Οικονομικών.»

Με τις διατάξεις της αρ. Δ18Α 5038263/23.10.2013 (ΦΕΚ 2710 Β΄/24-10-2013) κοινής απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και του Υφυπουργού Οικονομικών, ορίζεται η διαδικασία ιατρικής εξέτασης από τα ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες του άρθρου 16 παρ.1 του ν.1798/1988 (ΦΕΚ 166Α΄) για τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.2 του άρθρου 18 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17Α΄/23-1-2013). Για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινιστικές οδηγίες, κατά άρθρο:

Άρθρο 1

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της σχετικής ΚΥΑ, που αφορά στην υποχρεωτική εξέταση από τα ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 2 της ίδιας απόφασης, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.1798/1988, όπως ισχύει, για να τύχουν απαλλαγής: α) από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων και β) από τα τέλη κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τόσο οι περιπτώσεις ατόμων για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί οριστική γνωμάτευση από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές όσο και οι περιπτώσεις που εκκρεμούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για τη χορήγηση των ανωτέρω απαλλαγών, για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί οριστική γνωμάτευση από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Άρθρο 2

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται η διαδικασία εξέτασης από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1.

Ειδικότερα:

α) Για όσους αιτούνται πιστοποίηση αναπηρίας, προκειμένου να τύχουν των προβλεπόμενων στο άρθρο 1 της ΚΥΑ απαλλαγών, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το αρμόδιο ΚΕΠΑ επισυνάπτοντας στην αίτησή τους τα υποδείγματα Ι και ΙΙ της εν λόγω ΚΥΑ.

Η εκάστοτε τριμελής επιτροπή του ΚΕΠΑ προβαίνει στην αυτοπρόσωπη εξέταση του αιτούντος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ για την αντιστοίχιση των παθήσεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1798/88 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) και συμπληρώνει σχετικά τη γνωμάτευσή της .

β) Ειδικά και μόνο για όσους έχει εκδοθεί οριστική γνωμάτευση από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές μέχρι και την ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια, απαιτείται η υποβολή μιας απλής αίτησης στο ΚΕΠΑ (επισυναπτομένου σ’ αυτήν αντιγράφου της οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής), με την οποία ζητείται η αντιστοίχιση της πάθησής τους (όπως αυτή καταγράφεται στην οριστική γνωμάτευση) με τις παθήσεις του άρθρου 16 του ν.1798/1988, όπως ισχύει.

Στη συνέχεια, η τριμελής υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ προβαίνει στην ανωτέρω αντιστοίχιση και συμπληρώνει το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ.

Άρθρο 3

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεσμοθετείται ο έλεγχος από τις αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών του άρθρου 1 υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών των αποφάσεων «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας» που τους προσκομίζουν οι αιτούμενοι τις σχετικές απαλλαγές, με την ανάκτηση αυτών μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις 12/11/2013.

Άρθρο 4

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται η προηγούμενη σχετική ΚΥΑ (αρ.Γ4α/Φ.15/1078/20-6-1990/ΦΕΚ 381Β) των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της ΚΥΑ η ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή η 24/10/2013.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑ ΚΕ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ Ν. 1798/88 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Παρακαλώ να κριθώ εάν εντάσσομαι σε μία εκ των κατωτέρω κατηγοριών παθήσεων καθώς και εάν η αναπηρία αυτή είναι ή όχι δια βίου για τη χορήγηση απαλλαγής κατά περίπτωση από το τέλος ταξινόμησης και/ή τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου:
1. Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός αυτών.
2. Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
3. Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
4. Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
5. Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
6. Αυτισμός, εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχω καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είμαι ανίκανος για εργασία και έχω ανάγκη βοήθειας
7. Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία].
8. Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
9. Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Λ) ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Ε.Π.Π.Π.Λ.)

α/α Παθήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988 Παθήσεις Ε.Π.Π.Π.Α. Παρατηρήσεις/ Εξετάσεις διαπίστευσης
1 Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός αυτών. Κάθε νευρολογικό νόσημα. ή
ορθοπεδική πάθηση που
μπορεί να επιφέρει πλήρη
παράλυση των άνω ή κάτω
άκρων ή αμφοτερόπλευρο
ακρωτηριασμό αυτών. Εξετάσεις (CT -MRI) που
αντικειμενοποιούν την
ασθένεια
ΗΜΓ Φωτογραφία
2 Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%. Κάθε νευρολογικό νόσημα, ή
ορθοπεδική πάθηση που
μπορεί να επιφέρει Σοβαρή
Κινητική αναπηρία του ενός
ή και των δύο κάτω άκρων
με ποσοστό αναπηρίας
συνολικά 67%. Ακτινογραφία, CT, Μ RI, ΙΙΜΓ που να το αποδεικνύουν.
3 Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο. Κάθε νευρολογικό νόσημα, ή
ορθοπεδική πάθηση που
μπορεί να επιφέρει σοβαρή
κινητική αναπηρία του ενός
ή και των δύο κάτω άκρων
με συμμετοχή του ενός ή και
των δύο άνω άκρων, με
ποσοστό αναπηρίας
συνολικά όχι μικρότερο του
67% από το οποίο το 40%
τουλάχιστον από το ένα
κάτω άκρο. Ακτινογραφία, CT, MRI, ΗΜΓ που να το αποδεικνύουν.
4 Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%. Σελ. 23478-9 Οπτική οξύτητα μικρότερη
του 1/20 και στους δύο
οφθαλμούς
Αναγράφεται : Η νόσος δεν
επιδέχεται θεραπευτική
αντιμετώπιση - Mil ΙΛΤΗ
5 Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%. Σελ. 23416 §8.3 και 8.4 Μέτρια έως βαρεία νοητική υστέρηση
Παραπομπή στα ΚΕΠΛ από
δύο ψυχιάτρους ή
παιδοψυχίατρους, ο
ενήλικας θα πρέπει να
βρίσκεται υπό κηδεμονία
6 Αυτισμός,
εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από
επιληπτικές κρίσεις
ή πνευματική καθυστέρηση Σελ. 23416,7 §9 Σελ. 23423 §4.6 Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
Παραπέμπεται στα ΚΕΠΛ

ή οργανικό ψυχοσύνδρομο
οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών
έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό
ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,
είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν
ανάγκη βοήθειας Σελ. 23413 §1 από δύο παίδοψυχίατρους
7 Μεσογειακή αναιμία
ή συγγενής αιμορραγική διάθεση
(αιμορροφιλία] Σελ. 23318 §1.1 Σελ. 23321 §3.1 Μεταγγίσεις αίματος Γονιδιακός έλεγχος
8 Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία Σελ. 23319 Ομόζυγος
δρεπανοκυτταρική
ΑιμοσφαίρινοπάΟεία S +
Μεσογειακή αναιμία
Γονιδιακός έλεγχος
Περισσότερες των δύο
εισαγωγών σε νοσοκομείο,
λόγω κρίσεων κατ έτος
9 Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή Μεταμόσχευση νεφρού Σελ. 23486 Δύο ή περισσότερες
συνεδρίες αιμοκάθαρσης
εβδομαδιαίως ή ΣΦΠΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν. 1798/88

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

Στον/ην ανωτέρω αναφερόμενο/η μετά από αξιολόγηση από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α..........................διαπιστώθηκε/αν η/οι παρακάτω πάθηση/εις κατά
βαθμό και βαρύτητα:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συνολικό ποσοστό αναπηρίας ανέρχεται .......%
.....................................................................................................(ολογράφως)
II πάθηση συμπίπτει με την αναφερόμενη με αύξοντα αριθμό...........του πίνακα του Παραρτήματος 11 της αριθμ.........................................ΚΥΑ.
1.Κατά ιατρική πρόβλεψη η πάθηση είναι δια βίου.* 
2. Κατά ιατρική πρόβλεψη η πάθηση δεν είναι δια βίου*

Σημείωση:
*Επιλέγεται με -/αναλόγως η περίπτωση 1 ή 2.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ολόκληρη η εγκύκλιος υπάρχει κι εδώ.
Τα παραρτήματα και επιπλέον τον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ για την αντιστοίχιση των παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) θα τα βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.