Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Μεταπτυχιακά στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση Ενηλίκων και άλλες κατευθύνσεις

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Προσφέρονται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών.

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για τις περίπου 207 θέσεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Να σημειώσουμε ότι οι 177 θέσεις κατανέμονται σε 11 κατευθύνσεις ενώ περίπου 30 θέσεις αφορούν το Πρόγραμμα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων» που προσφέρεται σε σύμπραξη με το ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι κατευθύνσεις που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πολλών υποψηφίων είναι αυτές της Ειδικής Αγωγής, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση ενώ και οι υπόλοιπες κατευθύνσεις παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Όλες οι κατευθύνσεις έχουν διάρκεια 2 ακαδημαϊκών ετών ενώ η φοίτηση απαιτεί δίδακτρα 600 ευρώ ανά εξάμηνο, που σημαίνει ότι το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στα 2.400 ευρώ. Το προηγούμενο έτος με απόφαση της Συνέλευσης αποφασίστηκε μείωση κατά 20% και τα δίδακτρα διαμορφώθηκαν στα 480 ευρώ ανά εξάμηνο (1.920 ευρώ) αλλά δεν γνωρίζουμε αν η μείωση θα εφαρμοστεί και φέτος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση πιο υψηλό είναι το κόστος των διδάκτρων για το Πρόγραμμα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων» που διαμορφώνεται στα 1.500 ευρώ ανά εξάμηνο.

Η επιλογή πραγματοποιείται μετά από εξετάσεις σε τρία μαθήματα, συνεκτίμηση προσόντων υποψηφίων και συνέντευξη. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 6 & 7 Φεβρουαρίου 2015. (Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί το γ΄ δεκαήμερο του Ιανουαρίου).

Να σημειώσουμε ότι για όλες τις κατευθύνσεις του ΜΠΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος απαιτείται πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική ενώ τα μαθήματα θα διεξάγονται απόγευμα σύμφωνα με το πρόγραμμα του Π.Τ.Δ.Ε.

Όπως προειπώθηκε οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 15 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι 16 Ιανουαρίου 2015, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10.30-13.00μμ. στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών του Τμήματος, Ναυαρίνου 13α , ΑθήναΠροϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. του Τμήματός μας πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι, της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114, τ.α΄/4-6-2001) υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. .

3. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιμο με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας , η οποία πιστοποιείται με διαδικασίες που ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

4. Για τους ΄Ελληνες πτυχιούχους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή μιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες της Ε.Ε. ή της ρωσικής. Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας για τους ΄Ελληνες πτυχιούχους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων .

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

α. Υποχρεωτικά:

1. Αίτηση συμμετοχής (υπάρχει σχετικό έντυπο στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα μας)

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ, ΤΕΙ ή αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ .

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου

5. Τίτλος ξένης γλώσσας (επικυρωμένος από το αρμόδιο όργανο) σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης, Advanced , TOEFL (τουλάχιστον 72 μόρια), IELTS (6,5), κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σε επίπεδο Γ1, ΤOEIC (780) ή συναφής τίτλος ο οποίος να αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ για τα Αγγλικά και αντίστοιχος τίτλος για τις άλλες ξένες γλώσσες της Ε.Ε. ή τη Ρωσική, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

6. Πλήρες βιογραφικό Σημείωμα.

Όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μαζί με την αίτηση

β. Προαιρετικά:

1. Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών & άλλων δημοσιευμάτων.

2. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα & σχετική ερευνητική εμπειρία.

3. ΄Αλλοι τίτλοι σπουδών ΑΕΙ και ξένων γλωσσών (επικυρωμένα).

4. Συστατική επιστολή από μέλη ΔΕΠ ή πρόσωπα σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος (ισχύει για υποψηφίους, πτυχιούχους άλλων ΑΕΙ).

5. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σχετικής με το αντικείμενο.

6. Ο, τι άλλο νομίζουν ότι θα ενισχύει την υποψηφιότητά τους.

Εξεταζόμενα μαθήματα

Ειδική Αγωγή

α) Θέματα Ειδικής Αγωγής

β) Αναπτυξιακή Ψυχολογία

γ) Παιδαγωγική Ψυχολογία & Ψυχολογία μάθησης και ΑΜΕΑ

Β. Τομέας Επιστημών της Αγωγής

Εκπαίδευση Ενηλίκων – Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

α) Γενική Παιδαγωγική

β) Διδακτική Μεθοδολογία

γ) Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης

Συγκριτική Παιδαγωγική , Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

α) Συγκριτική Παιδαγωγική

β) Εκπαιδευτική Πολιτική

γ) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

α) Κοινωνική Παιδαγωγική

β) Κοινωνική Ψυχολογία

γ) Στρατηγικές Μάθησης

Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης

α) Ιστορία της ελληνικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

β) Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην εποχή της μετανεωτερικότητας

γ) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.

Διδακτική των Μαθηματικών

α) Γενικά Μαθηματικά

β) Διδακτική των Μαθηματικών

γ) Γενική Παιδαγωγική

Πληροφορική στην Εκπαίδευση

α) Πληροφορική στην Εκπαίδευση

β) Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

γ) Γενική Παιδαγωγική

Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

α) Ενοποιητική θεώρηση των φυσικών επιστημών (και) στην εκπαίδευση-τα επιστημονικά/εκπαιδευτικά πρότυπα (και) με εκπαιδευτικές τεχνολογίες

β) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

γ) Επιστημολογία Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας

α) Ζητήματα Νεοελληνικής Γλώσσας Ι

β) Ζητήματα Νεοελληνικής Γλώσσας ΙΙ

γ) Νεοελληνική Λογοτεχνία (19ος – 20ος αι)

Λογοτεχνία

α) Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους ( 19ος -20ος αι)

β) Νεοελληνική Λογοτεχνία (19ος -20ος αι.)

γ) Ζητήματα Νεοελληνικής Γλώσσας ΙΙ

Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης

α) Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία -Ειδικά Θέματα της Σύγχρονης Βιομηχανικής

Κοινωνίας.

β) Κοινωνιολογικές όψεις της εκπαίδευσης

γ) Κοινωνιολογικές όψεις της παιδικής ηλικίαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.