Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Πώς να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση κομμωτηρίου

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Άνοδος παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα στις ενάρξεις των επιχειρήσεων καλωπισμού, όπως κομμωτήρια και καταστήματα περιποίησης χεριών και ποδιών.

Eπιχειρήσεις που κατά κύριο λόγο απευθύνονται στον γυναικείο πληθυσμό, κατονομαζόμενες από πολλούς επιχειρήσεις μιας μέρας, ανοίγουν μέσα στην κρίση εφόσον έχει ψηφιστεί η απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας τους και η μισή γραφειοκρατία έχει εκλείψει.

Τι χρειάζεται όμως να κάνει ο δυνητικός επιχειρηματίας για την απόκτηση της άδειας του καταστήματός του; Το newsbeast.gr συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει αναλυτικό οδηγό για τις διαδικασίες που χρειάζονται για το άνοιγμα ενός κομμωτηρίου.

Για να ιδρυθεί μία Ατομική Επιχείρηση θα πρέπει:
1. Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.

2. Να ασφαλιστείτε στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο που στην περίπτωση αυτή είναι ο Ο.Α.Ε.Ε.

3. Να πάρετε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο: «Βεβαίωση Πληροφόρησης Προκατοχύρωσης» για το δικαίωμα χρήσης του Διακριτικού Τίτλου που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας αφότου έχετε ελέγξει την επωνυμία καθώς και να εγγραφείτε σε αυτό.

4. Να πάρετε «Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας» και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.

5. Να εκδοθεί «Άδεια Λειτουργίας».

Οι απαραίτητες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες που οφείλει με τη σειρά να επισκεφτεί ο δυνητικός επιχειρηματίας:
1. Δημοτική αρχή της περιοχής που βρίσκεται το κατάστημα

2. Επιμελητήριο

3. Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην ΤΕΒΕ)

4. Εφορία

5. Επιμελητήριο

6. Δημοτική αρχή της περιοχής που βρίσκεται το κατάστημα

Αναλυτικές Οδηγίες για το τι πρέπει να έχει μαζί του πριν επισκεφτεί την κάθε υπηρεσία.
1. Δημοτική αρχή της περιοχής που βρίσκεται το κατάστημα που θέλει να ανοίξει για προέγκριση αδείας.

Η πρώτη επίσκεψη του καταστηματάρχη πρέπει να είναι στο Δημαρχείο της περιοχής που επιθυμεί να ανοίξει το κατάστημά του. Εκεί, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3404 Τεύχος Β' της 31 Δεκεμβρίου 2013 θα πρέπει να κάνει αίτηση για να του χορηγηθεί η «προέγκριση ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος». Η αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί δίνεται από τον δήμο και σ' αυτήν αναγράφονται, το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, στην περίπτωση που πρόκειται δε για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της, ο οποίος δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης. Στην αίτηση αυτή δηλώνεται επίσης και το είδος του καταστήματος, και η δραστηριότητά του. Τέλος περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου και πρέπει να επισυναφθεί και διάγραμμα της περιοχής στο οποίο να σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Επίσης πρέπει να αποδεικνύεται από το καταστατικό ή τον ιδιοκτήτη πως ο χώρος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί δεν απαγορεύει τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Για την περίπτωση που το κατάστημα που έχετε επιλέξει βρίσκεται εντός πολυκατοικίας είναι απαραίτητη η υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας. Ελλείψει διαχειριστή, χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου που να βεβαιώνει πως ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιτρέπει τη χρήση του χώρου για το συγκεκριμένο κατάστημα. Εάν δεν υπάρχει ούτε κανονισμός τότε χρειάζεται η σύμφωνη πλειοψηφία των ιδιοκτητών συστεγαζόμενων στον ίδιο κτίριο διαμερισμάτων.

Εντός 15 ημερών από την αίτηση ο δήμος οφείλει να χορηγήσει την προέγκριση. Εάν το διάστημα παρέλθει και δεν έχει χορηγηθεί τότε θεωρείται πως η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηλά και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ζητήσει την χορήγηση βεβαίωσης από τον δήμο, την οποία θα χρειαστεί και στην επίσκεψη του στην Εφορία.

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΦΕΚ και Παράρτημα Πρώτο

2. Επαγγελματικό Επιμελητήριο για προεγγραφή

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει στη συνέχεια να επισκεφτεί το επαγγελματικό επιμελητήριο της περιοχής για να κάνει μια αίτηση προεγγραφής την οποία θα χρειαστεί στην εφορία. Για αυτή την αίτηση δεν χρειάζεται να έχει μαζί του κάτι άλλο, πέραν της ταυτότητάς του και του μισθωτηρίου συμβολαίου.Στο επιμελητήριο θα ελεγχθεί και αν η επωνυμία που θέλει να δώσει στην επιχείρηση χρησιμοποιείται ήδη.

3. Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών για την σύσταση ατομικής επιχείρησης.
Στη συνέχεια πρέπει να επισκεφτεί τον Ο.Α.Ε.Ε. Έχοντας μαζί του:

- επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας
- ΑΜΚΑ( αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης)
- το μισθωτήριο συμβόλαιο της έδρας της επιχείρησης ή παραχωρητήριο
- βεβαίωση από άλλο ταμείο αν είναι ή ήταν ασφαλισμένος
- Εκκαθαριστικό τελευταίας 5ετίας.
- 110,10 ευρώ

4. Εφορία για την Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας και Α.Φ.Μ.

Με το φωτοαντίγραφο της χορηγηθείσας προέγκρισης της δημοτικής αρχής ή την βεβαίωση που χορηγείται σε περίπτωση σιωπηρής προέγκρισης μετά το πέρας των 15 ημερών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει έναρξη στην εφορία. Σε περίπτωση που τίποτα από τα προηγούμενα δεν έχει χορηγηθεί από τον αρμόδιο δήμο και έχουν παρέλθει οι δεκαπέντε μέρες για να προχωρήσει τις διαδικασίες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρέπει να έχει μαζί του το αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος και να συμπληρώσει μια υπεύθυνη δήλωση ως εξής:

Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης
«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι υπέβαλα αίτηση για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος …………………………..( εδώ πρέπει να αναφέρει το είδος του καταστήματος) στο Δήμο ………………..( εδώ ο δήμος που την έχει υποβάλει) με αριθ. πρωτ. ……………………. Επί της αιτήσεως αυτής ο Δήμος δεν έχει μέχρι σήμερα αποφανθεί, ούτε έχει απαντήσει αρνητικά και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί».

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που πρέπει κάποιος να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι

- Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη από δημόσια αρχή
- Βεβαίωση εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. την οποία έχει αποκομίσει κατά το βήμα 3
- Βεβαίωση προεγγραφής στο Επιμελητήριο την οποία έχει αποκομίσει κατά το βήμα 2
- Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την εφορία του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που πρόκειται για ιδιόκτητο κτίριο χρειάζεται φωτοτυπία του συμβολαίου αγοράς, Ε9 ή ΕΤΑΚ και το ίδιο κτίριο δηλώνει σαν κατοικία του, υπεύθυνη δήλωση του ιδίου ότι θα χρησιμοποιηθεί μέρος της κατοικίας - πρέπει να διευκρινίζεται πόσα τετραγωνικά μέτρα - ως επαγγελματική έδρα. Σε περίπτωση που το κτίριο παραχωρείται δωρεάν στον μελλοντικό καταστηματάρχη ή υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή αρκεί.

Στην αρμόδια Δ.Ο.Υ θα συμπληρώσει τη Δήλωση Έναρξης - Μεταβολής (Μ2-Μ1), στη συνέχεια θα περάσει από τον έφορο για την λεγόμενη Αυτοψία(σφραγίδα). Με αυτά ολοκληρώνεται η διαδικασία της εφορίας και έχει στα χέρια του την Έναρξη.

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ Μ1/Μ2
5. Επαγγελματικό Επιμελητήριο για οριστική εγγραφή.

Αφού αποκτηθεί ή Έναρξη από την εφορία ο επιχειρηματίας θα πρέπει και πάλι να επισκεφτεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και με την έναρξη και την ταυτότητά του να ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής πληρώνοντας 66 ευρώ.

6. Δημοτική Αρχή για οριστική άδεια

Στη συνέχεια θα πρέπει να επισκεφτεί εκ νέου την δημοτική αρχή για την χορήγηση της «βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» η οποία επέχει θέσει αδείας ίδρυσης και λειτουργίας για το κατάστημα. Στην περίπτωση των κομμωτηρίων, ο επιχειρηματίας για να αποκτήσει την βεβαίωση υποβολής οφείλει να καταθέσει δύο υπεύθυνες δηλώσεις και να πληρώσει το προβλεπόμενο παράβολο αξίας 185 ευρώ σε περίπτωση που το κατάστημα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων και 75 ευρώ για εκείνες με κατοίκους λιγότερους των 5.000.

Η πρώτη υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον ίδιο τον επιχειρηματία για να αναγγείλει την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε αυτήν δηλώνει ότι το κατάστημα συμμορφώνεται πλήρως με τις γενικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται τόσο από την υγειονομική διάταξη (Υ1γ/Γ.Π./οικ. 9696/12 την οποία μπορεί να βρει στο ΦΕΚ 2718Β’ του 2012) όσο και στις ειδικότερες ανά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις για τη λειτουργία τέτοιου είδους επιχειρήσεων. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν την μορφή πολλαπλών επιλογών στην αίτηση οπότε ότι κατά περίπτωση ισχύει στο κατάστημά του το επιλέγει.
Η δεύτερη υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον αρμόδιο ιδιώτη μηχανικό που εποπτεύει τον χώρο. Εκεί ο μηχανικός βεβαιώνει ότι πληρούνται όλες οι κτιριολογικές προϋποθέσεις χώρου σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του κανονισμού πυροπροστασίας και των λοιπών εκάστοτε πολεοδομικών διατάξεων.

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΦΕΚ 3403/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Από εκεί και πέρα το μαγαζί μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Αυτό που οφείλει να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης είναι πως από τον δήμο η γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος αποστέλλεται εντός 5 ημερών στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, την υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση μιας και οι εν λόγω υπηρεσίες διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των καταστημάτων που ιδρύονται, να επισκεφτούν το κατάστημα για έλεγχο. Εκεί θα βεβαιώσουν εάν όλα όσα έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης και ο μηχανικός στις προαναφερθείσες υπεύθυνες δηλώσεις είναι αληθή. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση τότε η λειτουργία του καταστήματος αναστέλλεται ή παύει.

Ο εκτιμώμενος χρόνος εάν κάποιος συγκεντρώσει και καταθέσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά μπορεί να περιοριστεί και σε 20 ημέρες, έχοντας υπολογίσει μια ημέρα σχεδόν για κάθε δημόσια υπηρεσία. Βέβαια από την στιγμή της προέγκρισης ο επιχειρηματίας έχει περιθώριο 5 μηνών για να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και να καταθέσει την γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος που του επιτρέπει να ανοίξει το μαγαζί μέχρι να γίνει έλεγχος από υγειονομική και πυροσβεστική υπηρεσία και να χορηγηθεί η μόνιμη άδεια.

Το κόστος ξεκινά από 361,10 ευρώ χωρίς να υπολογίσουμε την αμοιβή του πολιτικού μηχανικού της οποίας το εύρος ποικίλλει.

Βέβαια για την περίπτωση που κάποιος δεν θέλει να ανοίξει κάποιο κατάστημα αλλά να ασκήσει το επάγγελμα της κομμωτικής επισκεπτόμενος τους πελάτες στο χώρο τους, τα 6 προαναφερθέντα βήματα περιορίζονται σε μια απλή επίσκεψη στον Ο.Α.Ε.Ε. για την έναρξη ατομικής επιχείρησης. Από εκεί και πέρα υποχρεούται να κόβει απόδειξεις μετά από κάθε επίσκεψη τις οποίες καταχωρεί μαζί με τα έξοδά του στα λογιστικά βιβλία που διατηρεί.



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.