Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

«Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση αδειών υπαιθρίου εμπορίου για το έτος 2014»

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Από 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 09:00 έως 30 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14:00.

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας – Θράκης με την αριθμ. πρωτ. 65000/31-10-2013απόφασή του, προσδιόρισε τον αριθμό των χορηγούμενων αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’, για τον Δήμο Σερρών.

Με την αριθμ. 695/2013 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σερρών, καθόρισε τον αριθμό αδειών κατά κατηγορία δραστηριότητας υπαίθριου στάσιμου και πλανοδίου εμπορίου τύπου Β’.

Καθορίστηκαν πενήντα μία (51) άδειες άσκησης πλανόδιας υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας στον Δήμο μας για το έτος 2014 και συγκεκριμένα, 23 (είκοσι τρεις) άδειες Τύπου Β’ για πλανόδιο εμπόριο και 28 (είκοσι οχτώ) άδειες Τύπου Β’ για στάσιμο εμπόριο, οι οποίες ισχύουν για τα όρια του Δήμου Σερρών.

ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΥ  Β
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ
ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις) – καντίνες-ψυχαγωγικά αντικείμενα.
3
ειδών ένδυσης νεωτερισμών φο μπιζού λευκών ειδών ψιλικών καθώς και ειδών υπόδησης δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια).
7
ειδών παντοπωλείου μόνο: ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ.
3
Ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών
4
μέσων συσκευασίας (χάρτινες − πλαστικές σακούλες)
2
ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες πλαστικές γλάστρες − χώμα) − καλλωπιστικών φυτών − πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτάρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου).
4

ΣΤΑΣΙΜΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΥ  Β
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ
ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις) μόνο:
κουλούρια, ………………………………………………………………..
σαλέπι, σάμαλι, μαλί της γριάς, ………………………………………..
κάστανα, ξηροί καρποί, καλαμπόκια ψημένα…………………………
καντίνες……………………………………………………………………

8
3
4
2
ειδών ένδυσης νεωτερισμών φο μπιζού λευκών ειδών ψιλικών καθώς και ειδών υπόδησης δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια).Εκτός της πόλης των Σερρών
2
ειδών παντοπωλείου μόνο: ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων
2
παραδοσιακών ειδών λαϊκής τέχνης, χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και έργων τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας
5
ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες−πλαστικές γλάστρες − χώμα) − καλλωπιστικών φυτών − πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτάρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου).
2Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΔ 254/05).

β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων (άρθρο 1 παρ.1 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β’).

γ) Δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς. (άρθρο 7 παρ.1 ΠΔ 254/05).

2. ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι διαθέσιμες ανά κατηγορία άδειες χορηγούνται με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου σε ανέργους και δικαιούχους άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Από τις χορηγούμενες σε ανέργους άδειες ικανοποιούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών:

α. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,

β. μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

γ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α’ 82),

δ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,

ε. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

στ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο,

ζ. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

η. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση,

εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, κατά περίπτωση.

Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.

Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως, την ίδια ημέρα. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται μόνο με την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου αυτής, κατά το επόμενο έτος.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. (άρθρο 1 παρ.9 Ν.2323/1995 όπως είχε τροποποιηθεί με το Ν.3190/03, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3377/05 και συμπληρώθηκε με την παρ 2 του άρθρου 42 του Ν. 3734/09 και την παρ.1 του άρθρου 17 του Ν. 3769/2009 και τροποποιήθηκε εκ νέου με την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.4038/12 κατ΄ επιταγή του αρθ. 13 Ν.3844/2010).

Από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης, εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των οποίων η άδεια πρόκειται να ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 254/ 2005.

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στάδιο προέγκρισης με την κατάθεση της αίτησης

1. Ανεργία από τον ΟΑΕΔ.

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους.

3. Πιστοποιητικά κατά περίπτωση:

α. Πολυτέκνων (τρία παιδιά και άνω)

β. Αναπηρίας

γ. Ομογενών παλιννοστούντων που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., Πόντο ή Βορειοηπειρώτες, ΡΟΜ, κλπ.

4. Υπεύθυνη δήλωση (συνημμένη) ότι δεν υπάρχει στη κατοχή του ενδιαφερόμενου και των συγγενών α’ βαθμού άδεια λαϊκής καθώς και άλλη άδεια που να σχετίζεται με την δραστηριότητα του πλανόδιου εμπορίου

* Δεν θα πρέπει να υπάρχει οφειλή προς τον Δήμο

* Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι του Δήμου Σερρών


4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

Στάδιο χορήγησης άδειας

Συμπλήρωση αίτησης που περιέχει και βεβαίωση περί μη οφειλής προς τον Δήμο

(Δημοτική Ενημερότητα)


1. Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ περί υποβολής σ’ αυτή δήλωση έναρξη – άσκηση επιτηδεύματος.

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. (Ο.Α.Ε.Ε.)

4. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος

5. Φωτοαντίγραφο άδειας ικανότητας του οδηγού

6. Βιβλιάριο υγείας και βεβαίωση της Υγειονομικής

Υπηρεσίας ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της υγειονομικής νομοθεσίας (μόνο για τρόφιμα – ποτά).

7. Υπεύθυνη δήλωση (συνημμένη)

8. Δυο πρόσφατες φωτογραφίες

Για τις άδειες ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ επιπλέον:

9. Έκθεση της αρμόδιας τουριστικής αστυνομίας ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση Διοικητήριο Σερρών

Πρώην ΤΥΔΚ 2ος όροφος


Τηλ. 23213 50368 και 23213 50478Πηγή: http://www.anexartitos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.