Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Υπογράφηκε και αναρτήθηκε η εγκύκλιος για την καταβολή των διατροφικών επιδομάτων για τον μήνα Οκτώβριο 2014

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Αθήνα, 3 Νοεµβρίου 2014
Αριθµ. Πρωτ.: 41898

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A.  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27 
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης 
Τηλέφωνο: 213-1364734 , FAX: 213-1364713 
E-mail: a.karamatsoukis@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Κατανοµή ποσού ύψους 5.583.381,00€ στις Περιφέρειες της χώρας από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, προς καταβολή του διατροφικού 
επιδόµατος στους κατά νόµο δικαιούχους, για το µήνα Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β περίπτωση 17 και του άρθρου 260 του ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2.- Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄). 
3.- Το Π.∆. 89/10.06.2014 (ΦΕΚ 134 Α’) σχετικά µε το διορισµό Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 
4.- Την αριθµ. Υ490/01.08.2014 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη», 
5.- Την µε Α.Π. Α2γ/5014/1982 (ΦΕΚ 591 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας «Έγκριση εφαρµογής προγράµµατος 
επιδότησης νεφροπαθών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής 
ανεπάρκειας». 
6. Την µε Α.Π. Υ3β/οικ.5220/2000 (ΦΕΚ 1353 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας «Αύξηση του διατροφικού επιδόµατος των 
νεφροπαθών», µε την οποία το διατροφικό επίδοµα χορηγήθηκε και στους 
µεταµοσχευµένους νεφροπαθείς. 
7.- Την µε Α.Π. Υ1/Γ.Π.οικ.84391/2007 (ΦΕΚ 1165 Β΄) Κοινή Απόφαση των 
Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόµατος των νεφροπαθών στους 

µεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων και µυελού των οστών». 
8.- Την µε Α.Π. Υ1/Γ.Π.οικ.101270/2009 (ΦΕΚ 1591 Β΄) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί 
χορηγήσεως του διατροφικού επιδόµατος των νεφροπαθών σε αλλοδαπούς και 
οµογενείς». 
9.- Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισµό έτους 2014 και 
αφορούν στα έσοδα των Περιφερειών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. 
10.- Την υπ’ αριθµ. 61 (Α.Π. 74894/30-12-2010) εγκύκλιό µας, περί άσκησης 
πρόσθετων αρµοδιοτήτων από τους ∆ήµους, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του 
“Προγράµµατος Καλλικράτης”. 
11.- Την ανάγκη επιχορήγησης των Περιφερειών της χώρας, προς καταβολή του 
διατροφικού επιδόµατος στους κατά νόµο δικαιούχους λήψης αυτού, για το µήνα 
Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. 
12.- Τα σχετικά στοιχεία που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο µας, από τις Περιφέρειες 
της χώρας. 
13.-Το χρηµατικό υπόλοιπο του τηρούµενου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων λογαριασµού του Υπουργείου µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των 
Περιφερειών». 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Α. Κατανέµουµε, από το λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται 
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 
των Περιφερειών», συνολικό ποσό 5.583.381,00€, στις Περιφέρειες της χώρας, 
αποκλειστικά και µόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά νόµο 
δικαιούχους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους νεφροπαθείς, στους 
µεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων και µυελού των οστών 
καθώς και σε αλλοδαπούς και οµογενείς νεφροπαθείς, για το µήνα

Οκτώβριο έτους 2014, ως ακολούθως:

(τον πίνακα θα τον βρείτε και στο πιο κάτω αρχείο)

Β. Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, αυτό που αφορά σε κάθε δικαιούχο 
Περιφέρεια, αποδίδεται στον οικείο λογαριασµό της έδρας της, µε χρηµατική εντολή 
του Υπουργείου µας προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
Γ. Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόµενες µε την παρούσα 
Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή του διατροφικού επιδόµατος 
στους κατά νόµο δικαιούχους για το µήνα Οκτώβριο του τρέχοντος έτους και 
για όσο χρονικό διάστηµα καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτού. 
∆. Οι Περιφέρειες, στις οποίες κοινοποιείται η Απόφαση αυτή, να µας 
γνωρίσουν έως τις 28/11/2014, τον αριθµό των δικαιούχων καθώς και τα ποσά που 
απαιτούνται για την κάλυψη του εν λόγω επιδόµατος µηνός Νοεµβρίου έτους 2014,
για τις Περιφερειακές Ενότητες χωρικής αρµοδιότητάς τους, προκειµένου να 
επιχορηγηθούν αναλόγως. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ∆ΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του Κράτους 
 Γραφεία Γεν. Γραµµατέων 
2. Περιφέρειες της Χώρας – Έδρες τους 
 α) Γραφεία Περιφερειαρχών 
 β) ∆/νσεις Οικονοµικού 
 γ) ∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας 
3. Ένωση Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ.) 
 Μεσογείων 15, Τ.Κ. 115 26-ΑΘΗΝΑ
4. Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
 Ακαδηµίας 40, Τ.Κ. 101 74-ΑΘΗΝΑ
5. Ελληνική Στατιστική Αρχή 
 ∆/νση Εθνικών Λογαριασµών 
 Πειραιώς 46 & Επονιτών Τ.Κ. 18510 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
 1.- Γραφείο Υπουργού 
 2.- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
 3.- Γραφείο Υφυπουργού 
 4.- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
 5.- Γραφείο Γεν. ∆/ντη Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 6.- ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής 
 Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 -Τµήµα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 7.- ∆/νση Μηχ/ης και Η.Ε.Σ. (προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 

Η απόφαση υπάρχει και εδώ.

------------

Το σχόλιό μας: Για περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων και της κατάθεσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων σε κάθε δήμο ξεχωριστά, καλό είναι ο κάθε αναγνώστης να επικοινωνεί με την πρόνοια που ανήκει ή τον δήμο που κατοικεί και είναι αρμόδιος για τις πληρωμές, για να μαθαίνει το τι θα γίνει ακριβώς στην περιοχή του. 


Νότης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.