Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Οι καθηγητές στα φροντιστήρια παίρνουν... όσα τα ντελίβερι

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Η κατώτερη αμοιβή ορίζεται στα 3,52 ευρώ την ώρα - Στο 60% η μείωση συγκριτικά με το 2011.

Πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που δεν καταφέρνουν να απορροφηθούν στη δημόσια εκπαίδευση και στρέφονται στην ιδιωτική.

Για όσους απασχολούνται στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών παραθέτουμε τα όσα προβλέπει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) που έχει υπογραφεί μεταξύ της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνιας Σύνδεσμος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών» και του σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής».

Από τα όσα προβλέπονται, προκύπτει ότι ένας καθηγητής ξένων γλωσσών με 18 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, αν δεν έχει προϋπηρεσία, έχει αποδοχές 253,44 ευρώ, ενώ αν έχει προϋπηρεσία άνω των 6 ετών η μηνιαία αμοιβή του διαμορφώνεται στα 475 ευρώ.

Συγκριτικά με τη συλλογική σύμβαση του 2011, όπως αναφέρουν σε σχετική ερώτησή τους βουλευτές του ΚΚΕ, προκύπτει μείωση αποδοχών της τάξης του 60%.

Η συγκεκριμένη σύμβαση έχει ισχύ από 1/9/2013 έως και 31/8/2015 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΜΕΔ και προβλέπει:

1. Για τους διδάσκοντες ξένων γλωσσών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 0 έως 900 ημερομίσθια απασχόλησης σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αµοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστηµα από 1/9/2013 µέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των 3,52 ευρώ.

2. Για τους διδάσκοντες ξένων γλωσσών, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει από 901 έως 1.800 ηµεροµίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αµοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστηµα από 1/9/2013 µέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των 6,60 ευρώ.

3. Για τους διδάσκοντες ξένων γλωσσών, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει από 1.801 έως 2.700 ηµεροµίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αµοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστηµα από 1/9/2013 µέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των 6,60 ευρώ.

4. Για τους διδάσκοντες ξένων γλωσσών, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει από 2701 και άνω ηµεροµίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αµοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστηµα από 1/9/2013 µέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των 6,60 ευρώ.

Επί του άνω ηµεροµισθίου της κατηγορίας αϊ χορηγούνται τα επιδόµατα που προβλέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας εργατοτεχνιτών/υπαλλήλων (γάµου, πολυετίας) όπως αυτά καθορίζονται από αυτή (ύψος, τρόπος και προϋποθέσεις)

β) Η αµοιβή αυτή όπως ανωτέρω ορίζεται προσαυξάνεται µε επίδοµα πολυετίας για τους άνω εργαζόµενους

i) της περίπτωσης 2 οι οποίοι υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδοµα πολυετίας ποσού 0,20 ευρώ,

ii) της περίπτωσης 4 οι οποίοι υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδοµα πολυετίας ποσού 0,40 ευρώ,

γ) στους εργαζοµένους που υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδοµα γάµου, ειδικότερα στους εργαζοµένους

i) της περίπτωσης 3 οι οποίοι υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδοµα γάµου ποσού 0,66 ευρώ,

ii) της περίπτωσης 4 οι οποίοι υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδοµα γάµου ποσού (0,66 ευρώ,

Το επίδοµα αυτό αποτελεί µέρος των τακτικών αποδοχών κάθε εργαζόµενου και καταβάλλεται εφόσον ο δικαιούχος έχει τελέσει γάµο πριν ή κατά την διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται και στους άγαµους γονείς ανεξαρτήτου φύλλου εφόσον έχουν αποδεδειγµένα την επιµέλεια παιδιού έως 18 ετών και στους διαζευγµένους - χήρους.

δ) Για τους λοιπούς απασχολούµενους στα Κ.Ξ.Γ. (γραµµατείς, καθαρίστριες, ταµίες, υπαλλήλους γραφείου κ.λ.π) που απασχολούνται µε σχέση εργασίας τα κατώτατα όρια µισθού/ηµεροµισθίου ορίζονται όπως αυτά προβλέπονται στην ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργατοτεχνιτών/Υπαλλήλων.

Θεσμικά θέματα

α) Η ώρα διδασκαλίας διαρκεί 50 λεπτά της ώρας και το διάλειµµα 10 λεπτά.

β) Ο διδάσκων ξένη γλώσσα προσέρχεται στο κέντρο διδασκαλίας 10 λεπτά τουλάχιστον πριν την έναρξη του µαθήµατος.

γ) Κατά την ώρα των διαλειµµάτων όλοι οι εργαζόµενοι παραµένουν εντός του Κέντρου, εκτός αν λάβουν προς τούτο ρητά άδεια του υπευθύνου του Κέντρου.

δ) Οι εργαζόµενοι δεν υποχρεούνται να εργαστούν κατά τις εξαιρέσιµες επίσηµες αργίες. Αν ωστόσο δεχθούν να απασχοληθούν, η ωριαία αµοιβή τους προσαυξάνεται σύµφωνα µε το νόµο.

ε) Ο χρόνος απασχόλησης που συµπίπτει µε ηµέρες εξαιρέσιµων αργιών αµείβεται κανονικά ως εάν ο εργαζόµενος είχε απασχοληθεί σύµφωνα µε το προβλεπόµενο πρόγραµµα.

στ) οι ηµέρες των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, πλην των ηµερών υποχρεωτικής αργίας όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, είναι εργάσιµες.

ζ) Το συµφωνηθέν οριστικό εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα των διδασκόντων ξένη γλώσσα µπορεί να αλλάξει σύµφωνα µε τα παρακάτω: Οριστικό εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα θεωρείται αυτό που έχει διαµορφωθεί µέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους και σύµφωνα µε τις ανάγκες των µαθητών και των λοιπών εργαζοµένων του Κέντρου.

Μέχρι τότε οι διδάσκοντες ξένη γλώσσα αµείβονται για τις πραγµατικές ώρες διδασκαλίας που έχουν απασχοληθεί. Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρµογή τόσο για το σύνολο των ωρών απασχόλησης όσο και για την εβδοµαδιαία κατανοµή τους και για τους λοιπούς εργαζόµενους στο Κέντρο.

Επιτρέπεται στον εργοδότη να αναδιαρθρώσει το ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας των διδασκόντων ξένη γλώσσα του Κέντρου έστω και αν η αλλαγή αυτή οδηγήσει σε αύξηση ή και µείωση των ωρών διδασκαλίας µε αντίστοιχη αυξοµείωση της αµοιβής του καθηγητή µέχρι 10% του συµφωνηθέντος οριστικού ωραρίου. Ώρες διδασκαλίας που αφαιρούνται από το πρόγραµµα του καθηγητή λόγω κατάργησης τους (διάλυση τµήµατος, αποφοίτηση µαθητών, ολοκλήρωση ύλης κ.λ,π.) δεν συνυπολογίζονται στο παραπάνω ποσοστό του 10%.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.