Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Μετεγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη μετακίνηση των φοιτητών.

Μετά από τις αντιστοιχίες των τμημάτων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ εκδόθηκε και το ΦΕΚ που καθορίζει τα σχετικά με τις μετεγγραφές των φοιτητών. Από τα πιο σημαντικά στοιχεία της εγκυκλίου είναι το γεγονός ότι και οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις των ετών 2011-12 και 2012-13 μπορούν να καταθέσουν αίτηση μετεγγραφής, ακόμα και αν δεν έχουν κάνει εγγραφή στο τμήμα εισαγωγής.

Προκειμένου να ενημερωθούν εκτενώς γονείς και φοιτητές, παρουσιάζουμε τα κυριότερα σημεία άλλα και όλη τη διαδικασία...

Δικαιούχοι μετεγγραφής

Δικαιούχοι μετεγγραφής είναι όσοι εισήχθησαν σε σχολές και τμήματα μετά από τη συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄, Μαΐου − Ιουνίου των σχολικών ετών 2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013, είτε με τη χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούμενων της εισαγωγής τους ετών, κατά τα σχολικά έτη 2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013.

Με βάση τα παραπάνω δικαιούχοι μετεγγραφής είναι πρωτοετείς, δευτεροετείς, τριτοετείς, τεταρτοετείς.

Τι ισχύει για το εισοδηματικό κριτήριο

Φυσικά δεν αρκεί κάποιος να είναι φοιτητής καθώς θα πρέπει να πληροί και εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα δικαίωμα μετεγγραφής έχουν οι φοιτητές εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2012 εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των 9.000 ευρώ κατά κεφαλήν.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει 8 μήνες ανεργίας εντός του έτους 2013, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι 18.000 ευρώ κατά κεφαλήν και το, κατά τα ανωτέρω, δικαίωμα μεταφοράς θέσης αφορά και στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2009−2010.

Δεν απαιτείται εγγραφή στο τμήμα που εισήχθησαν

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2011−2012 και 2012−2013, δηλαδή οι πρωτοετείς και δευτεροετείς, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους ανεξάρτητα εάν έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στη σχολή ή το τμήμα που εισήχθησαν. Οι μεταφορές θέσεων αφορούν αποκλειστικά σχολές ή τμήματα αντίστοιχα των σχολών ή τμημάτων που βρίσκονται σε διαφορετική πόλη υπό την προϋπόθεση λειτουργίας αντίστοιχων εξαμήνων.

Πού απαιτείται εγγραφή

Αντιθέτως θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2009−2010 και 2010−2011, δηλαδή οι τριτοετείς και οι τεταρτοετείς φοιτητές, καθώς όπως αναφέρει το έγγραφο δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής της σχολής ή του τμήματος που είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

Αριθμός θέσεων για μετεγγραφές: 15% των εισακτέων του 2013-14

Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα/εισαγωγική κατεύθυνση ακαδημαϊκού έτους 2013−2014. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων με το 15% δεν γίνεται στρογγυλοποίηση. Από το πιο πάνω συνεπάγεται ότι αν σε ένα τμήμα οι εισακτέοι είναι 200 τότε οι θέσεις για μετεγγραφές θα είναι 60.

Πώς κατανέμονται οι θέσεις

Από το 15% των θέσεων που δίνεται για μετεγγραφές το 10% διατίθεται στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2009−2010, το 30% διατίθεται στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2010−2011, το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2011−2012 και το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2012−2013.

Δηλαδή στο πιο πάνω παράδειγμα οι 30 θέσεις που αποτελούν το 15% των 200 εισακτέων του έτους 2013-14 θα κατανεμηθούν ως ακολούθως:

1. Τεταρτοετείς (2009-2010) 10%: 3 θέσεις
2. Τριτοετείς (2010-2011) 30%: 9 θέσεις
3. Δευτεροετείς (2011-2012) 30%: 9 θέσεις
4. Πρωτοετείς (2012-2013)30%: 9 θέσεις

Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς

Οι επιτυχόντες που κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε σχολή ή τμήμα/εισαγωγική κατεύθυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους οποίους τεκμαίρεται το δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχο τμήμα άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) καθώς και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), έχουν δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση μεταφοράς μέσω ειδικής για τον σκοπό αυτό, ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με δελτίο Τύπου στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου, ορίζεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης μεταφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Οι δικαιούχοι, προκειμένου να προβούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να ταυτοποιηθούν σε μία από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους ώστε να δημιουργήσουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας με τον οποίο θα υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς της θέσης τους.

Οκταψήφιος κωδικός πανελληνίων και κωδικός από τη δευτεροβάθμια

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι αιτούντες συνδέονται, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα. Χρησιμοποιώντας τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που έλαβε ο κάθε δικαιούχος από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ο αιτών υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς της θέσης επιτυχίας του η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Προσοχή οι δικαιούχοι υποβάλλουν μια μόνο αίτηση

Ο κάθε αιτών έχει δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο ηλεκτρονικής αίτησης για μεταφορά θέσης, όπως δηλώνει υπεύθυνα σε αυτήν. Στην περίπτωση που βρεθούν περισσότερες από μία αιτήσεις, ο αιτών χάνει το δικαίωμα μεταφοράς θέσης και οι αιτήσεις του διαγράφονται από το πληροφοριακό σύστημα.

Ποιο ΑΦΜ δηλώνει στην πλατφόρμα; Το δικό του ή των γονέων του;

Εισερχόμενος στο ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα, ο αιτών αποδέχεται αρχικά την άντληση των φορολογικών στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών και εν συνεχεία, δηλώνει τα ακόλουθα:

Το ΑΦΜ στο οποίο έχει συμπεριληφθεί ως τέκνο στη δήλωση φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013, καθώς και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) του κατόχου του ανωτέρω ΑΦΜ.

Πότε δηλώνει το δικό του ΑΦΜ

Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει το δικό του ΑΦΜ μόνο όταν έχει υποβάλει για το οικονομικό έτος 2013 ατομική δήλωση φόρου εισοδήματος είτε ως έγγαμος, είτε ως ορφανός από τον ένα ή και τους δυο γονείς, είτε ως έχων αποκτήσει εισόδημα από εργασία.

Δήλωση του ΑΦΜ των γονέων ακόμα και όταν έχει εισόδημα από άλλες πηγές π.χ. ενοίκια

Στην περίπτωση που ο αιτών μολονότι περιλαμβάνεται ως τέκνο στη δήλωση φόρου εισοδήματος των γονέων του έχει υποβάλει και ατομική δήλωση φόρου εισοδήματος για εισοδήματα του από άλλες πηγές εκτός της σχέσης εργασίας, οφείλει να δηλώσει αποκλειστικά το ΑΦΜ των γονέων του ή του γονέα με τον οποίο συνοικεί.

Πόσες σχολές και τμήματα δηλώνει;

Ο υποψήφιος δηλώνει δυο τμήματα για τα οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον μετεγγραφής. Συγκεκριμένα συμπληρώνει την πρώτη ή και τη δεύτερη προτίμηση για τις αντίστοιχες σχολές ή τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις της ανώτατης εκπαίδευσης) ή προγράμματα σπουδών (για επιτυχόντα σε πρόγραμμα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών), που ο υποψήφιος επιθυμεί τη μεταφορά της θέσης του κατά σειρά προτεραιότητας.

Τι άλλο συμπληρώνει στην πλατφόρμα

Την ειδική κατηγορία διπλασιασμού του κατά κεφαλήν ετήσιου εισοδήματος από αυτές που αναγράφονται στην οποία ενδεχομένως ο αιτών ανήκει.

Δηλώνει μια ειδική κατηγορία ακόμα και αν εντάσσεται σε περισσότερες

Γίνεται ειδική μνεία, ότι ακόμη και όταν ο αιτών εντάσσεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες διπλασιασμού, πρέπει να δηλώσει στην αίτηση του μία μόνο κατηγορία, προφανώς εκείνη που μπορεί να αποδείξει ευκολότερα.

Προσωπικά στοιχεία

Εκτός από τα παραπάνω ο αιτών καλείται να συμπληρώσει το τηλέφωνό του, την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνσή του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση καθώς και το δήμο από τον οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό οικογενειακής του κατάστασης.

Πότε οριστικοποιείται η αίτηση;

Ο αιτών τη μεταφορά θέσης έχει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης του, προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση οριστικοποιείται με την επιλογή «υποβολή αίτησης». Χωρίς την υποβολή της αίτησης δε χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου και η ηλεκτρονική αίτηση είναι άκυρη.

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, οι αιτούντες πληροφορούνται μέσω του συστήματος τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή τους και αποδέχονται να προσκομίσουν, όταν και όπου τους ζητηθεί, τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα όσα δήλωσαν.

Το εισόδημα είναι το βασικό κριτήριο για την επιλογή

Η επιλογή των επιτυχόντων μεταφοράς θέσης, θα γίνει βάσει του κατά κεφαλήν εισοδήματος κατά αύξουσα κατανομή.

Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας με το πρώτο αυτό κριτήριο, γίνεται χρήση των υπολοίπων κριτηρίων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 και στις περιπτώσεις β), γ), δ), ε), στ) και ζ) τα οποία χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα, δηλαδή σε περίπτωση ίσης κατάταξης με βάση το κριτήριο της υποπερίπτωσης α) γίνεται χρήση του κριτηρίου της υποπερίπτωσης β), σε περίπτωση ίσης κατάταξης με βάση το κριτήριο της υποπερίπτωσης β) γίνεται χρήση του κριτηρίου της υποπερίπτωσης γ) κ.ο.κ.

Αν λοιπόν και οι δυο φοιτητές έχουν εισόδημα 5.000 ευρώ τότε ως δεύτερο κριτήριο θα εξεταστεί αν κάποιος από τους δυο πάσχει από σοβαρή ασθένεια αν δεν ισχύει αυτό αν έχει αδερφό/ή που είναι φοιτητής πρώτου κύκλου σπουδών. Αν είναι μεταπτυχιακός φοιτητής, ο αδερφός τους τότε δεν λογίζεται ως φοιτητής.

Ποια είναι τα κριτήρια για μετεγγραφή

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του κατά το έτος 2012, κατά αύξουσα κατανομή.

β) Ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/ 2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού.

γ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑ.ΙΤ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

δ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, κατά τις κείμενες διατάξεις.

ε) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄βαθμού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.

στ) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120).

ζ) Τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης

Αποτελέσματα - υποβολή δικαιολογητικών

Με δελτίο Τύπου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι επιτυχόντες καλούνται να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους και εντός 10 εργάσιμων ημερών, στη γραμματεία του τμήματος υποδοχής προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κατατεθεί το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ που ο επιτυχών είχε δηλώσει στην αίτησή του και από τον οποίο προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς κατά το έτος 2013.

Στην περίπτωση που ο γονέας του επιτυχόντος ή ο επιτυχών εφόσον δεν είναι προστατευόμενο μέλος, δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για το έτος αυτό, οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), περί του λόγου απαλλαγής του από την υποχρέωση υποβολής. Γίνεται ρητή μνεία ότι, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η δήλωση φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε συμπληρωματική αυτής, πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι την ψήφιση του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), δηλαδή μέχρι τις 17.09.2013

Άλλα δικαιολογητικά

Ειδικά οι επιτυχόντες που εμπίπτουν στις κατωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες καλούνται να υποβάλουν, επιπλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, τα ακόλουθα:

α) Οι επιτυχόντες των οποίων οι γονείς ή οι κηδεμόνες, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει 8 μήνες ανεργίας εντός του 2013, βεβαίωση ή βεβαιώσεις παραμονής στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (OAΕΔ), από τις οποίες προκύπτει η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ανεργίας.

β) Οι επιτυχόντες οι οποίοι οι ίδιοι ή οι γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγοι τους, έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α' ή β' βαθμού, σχετική βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.).

γ) Οι επιτυχόντες που πάσχουν οι ίδιοι ή οι γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγοί τους, από πάθηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία να φέρει σφραγίδα συντονιστή διευθυντή κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από το νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή διευθυντή κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από το διευθυντή πανεπιστημιακής κλινικής. Στην εν λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στον ανωτέρω νόμο. Για τις παθήσεις στις οποίες προβλέπεται ποσοστό αναπηρίας υποβάλλεται και σχετικό πιστοποιητικό από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

δ) Οι επιτυχόντες που έχουν αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών σε διαφορετική πόλη από τη μόνιμη κατοικία των γονέων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περίπτωση γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), βεβαίωση του οικείου τμήματος/εισαγωγικής κατεύθυνσης ή της σχολής από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του αδελφού ή της αδελφής, καθώς και έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφελείας, από το οποίο προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, ενώ για την περίπτωση των δίδυμων ή πολύδυμων αδελφών, βεβαίωση από το σχολείο τους για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το ίδιο σχολικό έτος.

ε) Οι επιτυχόντες που είναι μέλη πολύτεκνης οικογένειας, πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

στ) Οι επιτυχόντες που είναι μέλη τρίτεκνης οικογένειας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη γραμματεία του τμήματος υποδοχής.

ζ) Οι επιτυχόντες που τυγχάνουν τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων του ν. 1897/1990 από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα.

Αντιστοιχίες ΑΕΙ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις αντιστοιχίες τόσο των ΑΕΙ όσο και των ΑΤΕΙ καθώς έχουν ήδη εκδοθεί τα σχετικά ΦΕΚ. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.