Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Οι 20 στρατηγικοί στόχοι του υπουργείου Παιδείας για το 2014

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Πώς θα επιτευχθεί η δωρεάν και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση.

Τους 20 στρατηγικούς στόχους για το 2014 δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι στόχοι αυτοί κατανέμονται σε τρεις θεματικές και οι περισσότεροι εξ΄ αυτών αποσκοπούν σε μια δημόσια, δωρεάν και υψηλής ποιότητας παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Προς την κατεύθυνση αυτή στοχεύει η ενίσχυση του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, ο εκσυγχρονισμός της ειδικής αγωγής, καθώς και η ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Επίσης θα ενισχυθούν τα μαθήματα των ξένων γλωσσών και των νέων τεχνολογιών.

Αναφορά γίνεται και στους εκπαιδευτικούς αφού προβλέπεται η αναθεώρηση της νομοθεσίας διορισμού και μεταθέσεων των εκπαιδευτικών με στόχο την απλούστευση και καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Πιο αναλυτικά οι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

Δημόσια, δωρεάν και υψηλής ποιότητας παιδεία για όλους σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, καθώς και στη Δια Βίου Μάθηση στους κάτωθι βασικούς άξονες:

1. Επέκταση Προσχολικής Εκπαίδευσης για το σύνολο των παιδιών άνω των 3 ετών.

2. Καθολική εφαρμογή του Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών σε όλα τα Ολοήμερα Σχολεία.

3. Καθολική εφαρμογή του «Νέου Σχολείου» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ολοκλήρωση των διαδικασιών για το «Ψηφιακό Σχολείο», με την ενίσχυση της μάθησης των ξένων γλωσσών και των νέων τεχνολογιών.

4. Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων και της διδακτέας ύλης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

5. Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από την αύξηση του χρόνου ζωής των σχολικών εγχειριδίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η επαναδιάθεση τους και την επόμενη σχολική χρονιά, μέσω της αλλαγής της τεχνικής εκτύπωσής τους θα επιφέρει οικονομικό όφελος στον κρατικό προϋπολογισμό.

6. Ενίσχυση του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

7. Εκσυγχρονισμός των δομών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ενσωματωμένο στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, με προσανατολισμό το μέλλον του μαθητή αξιοποιώντας τις μεθόδους συνεκπαίδευσης και τις νέες τεχνολογίες και με προτεραιότητες στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των παιδιών με αναπηρίες.

8. Αναθεώρηση της Νομοθεσίας διορισμού και μεταθέσεων των εκπαιδευτικών με στόχο την απλούστευση και καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

9. Εφαρμογή της Μαθητείας για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ., για το σχολικό έτος 2013-2014, καθώς και της Βραχυχρόνιας Μαθητείας των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. της τελευταίας εξαετίας, με σκοπό τη βελτίωση των προοπτικών της δυνητικής απασχολισιμότητάς τους και της σύνδεσης της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

10. Ενίσχυση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

11. Θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλες τις ειδικότητες και την εναρμόνιση σπουδών και αγοράς εργασίας.

12. Διεύρυνση των δομών της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Δια Βίου Μάθησης.

13. Σύνδεση των Α.Ε.Ι. με τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας.

Έρευνα και Τεχνολογία στους κάτωθι βασικούς άξονες:

1. Ενθάρρυνση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στις προσπάθειες της χώρας να αντιμετωπίσει σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις και στη δημιουργία ενιαίου εθνικού και ευρωπαϊκού χώρου έρευνας.

2. Δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών και περιβάλλοντος για την ενίσχυση και αξιοποίηση του τομέα της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας.

Διοίκηση Μέσω Στόχων στους κάτωθι βασικούς άξονες:

1. Υιοθέτηση νέων διαδικασιών για τη χρηστή Διοίκηση των Δομών του Υπουργείου Παιδείας και των Φορέων του, όπως τη δημοσιονομική εξυγίανση και το δημοσιονομικό έλεγχο των ΕΛΚΕ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού & Τεχνολογικού Τομέα, καθώς και περικοπές από συγκεκριμένους ΚΑΕ, χωρίς να επέλθει ανάλογη μείωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης των μαθητών και των φοιτητών.

2. Εξορθολογισμός και αναδιοργάνωση των εποπτευόμενων φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ., μέσω της μείωσης γραφειοκρατικών διαδικασιών.

3. Ολοκλήρωση της σύνταξης των Οργανισμών των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΙ.Θ.

4. Εφαρμογή εργαλείων μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Διοικητικών Δομών του ΥΠΑΙ.Θ. και των Εποπτευόμενων Φορέων του (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Διαδικασίες Πιστοποίησης, Δείκτες Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας, Καθορισμός Στρατηγικών Στόχων). Υιοθέτηση του Common Assessment Framework in Education, ώστε να καθίσταται δυνατή η αυτοαξιολόγηση των δομών της εκπαίδευσης με ένα διεθνές εργαλείο αξιολόγησης.

5. Απλούστευση Διαδικασιών, Κωδικοποίηση Νομοθεσίας και ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων στην Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια (My School) και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (νέοι οργανισμοί λειτουργίας), καθώς και στη Διά Βίου Μάθηση (My Vocational Center).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.