Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Πότε συμφέρει η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Εξαγοράστε τα χρόνια του στρατού , αν πρόκειται έτσι να θεμελιώσετε πιο γρήγορα συνταξιοδοτικό δικαίωμα , συμβουλεύουν οι ειδικοί ,αλλά ψάξτε περισσότερο αν σας συμφέρει η αναγνώριση μόνο για την προσαύξηση της σύνταξής σας.

Το τίμημα θεωρείται υψηλό ( από 166 μέχρι 475 περίπου ευρώ για κάθε μήνα εξαγοράς ) Πάντως οι περισσότεροι συνήθως καταβάλουν περίπου 200 με 220 ευρώ). Οι παλαιότεροι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 αναδρομικά (και μόνο γι' αυτούς) ο στρατός εξαγοράζεται με τα ισχύοντα ως τότε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος και η αίτηση εξαγοράς να έχει υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας εντάσσεται στο πλαίσιο των πλασματικών χρόνων του ν. 3863/2010 και 3996/2011. Επομένως το σύνολο των πλασματικών ετών που μπορούν να αναγνωριστούν δεν μπορεί να ξεπερνά τα 4 έτη για θεμελίωση το 2011 και τα 5 για θεμελίωση το 2012.

Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

•Οταν η αναγνώριση γίνεται με σκοπό να συμπληρωθούν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος (θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος) απαιτείται ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει 3.600 ημέρες ασφάλισης. Διαφορετικά η αναγνώριση χρησιμοποιείται μόνο για προσαύξηση της σύνταξης. Προσοχή σε αυτήν τη λεπτομέρεια καθώς είναι εύκολο να χαθεί η δυνατότητα χρήσης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας για συμπλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

•Οταν η αναγνώριση γίνεται με σκοπό τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να κριθεί ανάπηρος από την υγειονομική επιτροπή που θα εξεταστεί σε ποσοστό 67% (ιατρική αναπηρία) και άνω και να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 900 ημέρες εργασίας.

•Οταν η αναγνώριση γίνεται με σκοπό τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, μπορεί να γίνει η αίτηση τόσο από τον επιζώντα σύζυγο όσο και από τα παιδιά εφόσον δεν έχουν ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (24ο λόγω σπουδών). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πλασματικά που αναγνωρίζονται έως 25 ημέρες τον μήνα στην περίπτωση της θητείας αναγνωρίζονται 30 ημέρες για κάθε μήνα. Ετσι ενώ το σύνολο των πλασματικών που μπορεί να αναγνωρίσει οαναγνωρίσει ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να ξεπερνά τα 4 έτη για το 2011, οι ημέρες ασφάλισης εάν σε αυτά τα τέσσερα έτη συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας μπορούν να είναι περισσότερες από 1.200.

Παράδειγμα

Ασφαλισμένος που έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 έχει συμπληρώσει ως τότε 9.190 ημέρες και έχει 2 τέκνα και 2 έτη στρατιωτική θητείας. Ο εν λόγω ασφαλισμένος μπορεί να εξαγοράσει ως 4 πλασματικά έτη.

Αν χρησιμοποιήσει τον χρόνο της στρατιωτικής του θητείας, θα μπορεί να ωφεληθεί από (24 μήνες x 30 ημέρες =) 720 ημέρες και σε συνδυασμό με τις (24 μήνες x 25 ημέρες =) 600 ημέρες από τα 2 έτη τέκνων θα συμπληρώσει 10.500 και θα θεμελιώσει το σχετικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

- Σε περίπτωση που υπάρχει ασφάλιση σε περισσότερα του ενός ταμεία -είτε διαδοχική είτε παράλληλη- ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει μόνο στο ένα από αυτά τον χρόνο στρατιωτικής θητείας. Η επιλογή είναι δική του, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το τελευταίο Ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί.

•Στα Επικουρικά Ταμεία συμφέρει η αναγνώριση μόνο στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ο χρόνος αυτός για θεμελίωση δικαιώματος.

•Για τους νέους ασφαλισμένους μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, το ποσό που θα κληθούν να καταβάλουν για την εξαγορά της στρατιωτικής υπηρεσίας υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών.

•Αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και ο χρόνος που διανύθηκε στις Ενοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του οπλίτη πενταετούς υπηρεσίας, αλλά και ο χρόνος των ανακαταταγμένων εφέδρων αξιωματικών.

Πότε συμφέρει η εξαγορά

•Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας είναι πάντοτε συμφέρουσα επιλογή όταν με τον χρόνο αυτό θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Οταν, δηλαδή, ο χρόνος αυτός χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων, οι οποίες προβλέπονται για την καταβολή σύνταξης. Για πολλούς οι διατάξεις αυτές, που δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης, είναι ευεργετικές, αφού διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να πάρουν σύνταξη ή θα έπαιρναν τη σύνταξή τους με καθυστέρηση.

•Οταν ο χρόνος στρατιωτικής θητείας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για προσαύξηση της σύνταξης, ειδικά για τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α., χρειάζεται προσοχή, αφού η αναγνώριση αυτή σε πολλές περιπτώσεις είναι ασύμφορη. Ασύμφορη είναι η αναγνώριση, κατά κανόνα, για όσους παίρνουν συντάξεις με τα κατώτερα όρια και γενικότερα όσους έχουν χαμηλές αποδοχές και λίγα χρόνια ασφάλισης.

•Για εργαζομένους που έχουν ασφάλιση διαδοχική σε δύο ή περισσότερα ταμεία παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής θητείας μόνο στο ένα από τα ταμεία αυτά. Μπορεί ο ίδιος ο εργαζόμενος να επιλέξει το Ταμείο στο οποίο θα κάνει την αναγνώριση. Το ίδιο ισχύει και για τους Επικουρικούς Φορείς.

•Οι ασφαλισμένοι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πλέον μπορούν να αντικαταστήσουν την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας με άλλες πιο συμφέρουσες επιλογές πλασματικών ετών είτε για να θεμελιώσουν σχετικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα είτε για να συνταξιοδοτηθούν άμεσα.

Το γεγονός ότι ο υπολογισμός των ποσών εξαγοράς γίνεται με το 20% επί των μεικτών αποδοχών καθιστά μη συμφέρουσα επιλογή τη στρατιωτική θητεία για όσους έχουν επιλογή και οι αποδοχές τους ξεπερνούν τα 1.100 ευρώ τον μήνα. Για παράδειγμα για έναν εργαζόμενο με αποδοχές 1.200 ευρώ μεικτά το απαιτούμενο ποσό φτάνει περίπου 170 ευρώ ανά μήνα (με τη μείωση του 30 %) ενώ οι υπόλοιποι χρόνοι εξαγοράζονται με 168 ευρώ.

Μόνο οι ασφαλισμένοι που θα θεμελιώσουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 μπορούν να δουν ιδιαίτερα θετικά το ενδεχόμενο εξαγοράς του στρατού καθώς πλέον η έκπτωση φτάνει το 50% κάνοντας πλέον ελκυστική αυτή την επιλογή.


Πηγή: http://www.newmoney.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.