Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

ΕΣΑμεΑ: Προκήρυξη θέσεων στο υπουργείο Οικονομικών

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Ανακοίνωση 15.05.13

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων τού Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει την πλήρωση δεκατεσσάρων συνολικά θέσεων στο Υπουργείο Οικονομικών από άτομα που προστατεύονται από το Ν. 2643/98 (ΦΕΚ 220τ.Α 28.9.1998) όπως ισχύει μέχρι σήμερα και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, -σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1Κ/2013 ΦΕΚ2/15-3-2013- να υποβάλουν μόνο έντυπη αίτηση-δήλωση (χωρίς τα δικαιολογητικά). Από τις 14 θέσεις οι 4 είναι για άτομα με αναπηρία και 1 θέση έμμεση ΑμεΑ.

Παρατίθεται το ΦΕΚ. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τα μέλη σας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ
Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518 Τ.Κ. 17456 - Άλιμος
Πληροφορίες: Γ. Παπαγιάννης
Τηλέφωνο: 210-9989498

Αθήνα, 29-04-2013
Αρ. Πρωτ: 8085

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Του Ν. 2643/98 (ΦΕΚ 220 τ.Α/28.9.1998) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις και ειδικότερα τις διατάξεις των αρ.3 παρ.10 και 4 παρ 1 .αυτού».

2) Τις διατάξεις του αρ. 31 παρ.3 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/τ.Α/6.11.2001).

3) Τις διατάξεις του αρ. 14 του Ν. 3144(ΦΕΚ 111/Τ.Α./28.5.2003). «Κατάργηση ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α α΄ & β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. του Δημοσίου Τομέα κλπ».

4) Τις διατάξεις του αρ. 11 του Ν. 3227/2004(ΦΕΚ 31 τ.Α/ 9.2.2004). «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» (Α΄75) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

5) Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ.4 του άρθρου 1 του Ν.3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις»

6) Το με αρ. πρωτ. οικ. 12531/450/23-4-201 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το οποίο διαβιβάσθηκε η με αρ. 11358/392 (ΦΕΚ 920Β716-04-2013) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία καθορίζεται το ειδικό έντυπο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι προστατευόμενοι του Ν.2643/1998 στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του ίδιου Νόμου, για διορισμό - πρόσληψη σε θέσεις εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση (14) συνολικά θέσεων στο Υπουργείο Οικονομικών από άτομα που προστατεύονται από το Ν. 2643/98 (ΦΕΚ 220τ.Α 28.9.1998) όπως ισχύει μέχρι σήμερα και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, - σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1Κ/2013 ΦΕΚ2/15-3-2013, - να υποβάλουν μόνο έντυπη αίτηση-δήλωση (χωρίς τα δικαιολογητικά).

Το έντυπο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης περιέχεται εντός του ΦΕΚ 920Β716-04-2013, ενώ αναφέρονται επίσης σε αυτό και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του αρ.9 του Ν. 2643/98 προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με απόδειξη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/νση Αττικής και Νήσων, Γούναρη 2 - Άλιμος - Τ.Κ. 17456).

Η μη προσκόμιση ή μη ταχυδρομική αποστολή της αίτησης αποδεδειγμένα εντός της οριζομένης αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.

Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους προστατευόμενους της αίτησης, αυτή θεωρείται ότι κατατέθηκε στην Επιτροπή του αρ. 9 του Ν. 2643/98 μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, εφόσον η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της προθεσμίας αυτής.

Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση- υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του Ν. 2643/98.

Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.

Η υποβολή περισσοτέρων της μίας (1) αιτήσεων, επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο προστατευόμενος.

Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών του αρ.1 του Ν. 2643/98, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, για τους οποίους με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης,(που θα προκύψει αποκλειστικά και μόνο από τις αιτήσεις) κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν αυτής (30 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο).

Τα υπό του Νόμου οριζόμενα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι προστατευόμενοι στην επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/98 πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα.

Η προσκόμιση ή η ταχυδρομική αποστολή με απόδειξη, των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης, στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.

Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους προστατευόμενους των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται ότι κατατέθηκαν στην Επιτροπή του αρ. 9 του Ν. 2643/98 μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, εφόσον η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της προθεσμίας αυτής.

Η παρούσα προκήρυξη α) να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή του αρ. 9 του Ν. 2643/98, β) να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα, στο οποίο έχει την έδρα της η Επιτροπή του αρ. 9 του Ν. 2643/98 γ) να δημοσιευθεί σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και δ) να ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ..

Ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη να μεταδοθεί από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΒΙΖΑΚΟΥ

Κατανομή θέσεων

Α/Α: 1
Νομός: Αττικής
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Κλάδος/Ειδικότητα: ΠΕ Εφοριακών
Κατηγορία προστασίας: Α.Μ.Ε.Α.
Θέσεις Ν.2643/98: 4

Α/Α: 2
Νομός: Αττικής
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Κλάδος/Ειδικότητα: ΠΕ Εφοριακών
Κατηγορία προστασίας: Πολυτέκνων
Θέσεις Ν.2643/98: 3

Α/Α: 3
Νομός: Αττικής
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Κλάδος/Ειδικότητα: ΠΕ Εφοριακών
Κατηγορία προστασίας: Εθνικής Αντίστασης
Θέσεις Ν.2643/98: 1

Α/Α: 4
Νομός: Αττικής
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Κλάδος/Ειδικότητα: ΠΕ Εφοριακών
Κατηγορία προστασίας: Έμμεσης Α.Μ.Ε.Α.
Θέσεις Ν.2643/98: 1

Α/Α: 5
Νομός: Αττικής
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Κλάδος/Ειδικότητα: ΠΕ Εφοριακών
Κατηγορία προστασίας: Αναπήρων Πολέμου, τέκνων τους
Θέσεις Ν.2643/98: 1

Α/Α: 6
Νομός: Αττικής
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Κλάδος/Ειδικότητα: ΠΕ Εφοριακών
Κατηγορία προστασίας: Τριτέκνων
Θέσεις Ν.2643/98: 4Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.