Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Δυνατότητα διορισμού επιτυχόντων διαγωνισμού σε άλλον φορέα

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Προηγήθηκε η απορρόφηση διοριστέων του ΑΣΕΠ όπου ήταν εφικτό.

Με το Ν.4250/2014 και συγκεκριμένα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 51 προβλέπεται πλέον η δυνατότητα απορρόφησης των διοριστέων ενός διαγωνισμού σε άλλον φορέα.

Τα παραπάνω αναφέρονται μεταξύ των άλλων σε γραπτή απάντηση του διαβίβασε στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας και είχε ως θέμα την απορρόφηση των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008.

Ειδικότερα στις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ότι:
Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν μετά την 01-01-2009, δύνανται να διατεθούν για διορισμό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), σε φορείς του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) βάσει νέας προκήρυξης πλήρωσης τακτικών θέσεων κατά το άρθρο 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), σε φορείς όπου δεν υφίστανται εκκρεμείς διορισμοί για την πλήρωση θέσεων ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, η οποία εκδίδεται αποκλειστικά για αυτούς, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη νέα προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού δεν έχουν διοριστεί με βάση τον πίνακα διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται.

Στη νέα προκήρυξη, οι ανωτέρω επιτυχόντες δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων.

Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων.

Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που εκδόθηκε μετά την 01-01-2009. Με τη νέα προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν ανά φορέα, περιφερειακή ενότητα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα προσωπικού, τα προσόντα πρόσληψης (γενικά και ειδικά), καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων.

Επιτυχόντες, σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια της παρούσας, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, καθώς και συμμετέχοντες οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων της νέας προκήρυξης, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία, την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31-12-2015, με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΣΤ.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012). Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης δεν ισχύει το κώλυμα της παραγράφου 17 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει εκδώσει σχετική εγκύκλιο που μεταξύ των άλλων ορίζει ότι «επιτυχόντες, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα προκήρυξη καθώς και συμμετέχοντες οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων της νέας προκήρυξης, διορίζονται σταδιακά βάσει σειράς επιτυχίας….στις αρχικές θέσεις διορισμού τους..»

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για όσους επιλεγούν κατόπιν υποβολής αιτήσεως, με τη νέα προκήρυξη σύμφωνα με τα ανωτέρω, παύει να υφίσταται ως εκκρεμότητα ο διορισμός που απορρέει από τον αρχικό πίνακα διοριστέων, στον οποίο είχαν συμπεριληφθεί, ενώ δεν θίγεται το δικαίωμα διορισμού όσων δεν συμμετέχουν στη νέα προκήρυξη ή δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων αυτής».

Ο Υπουργός Παιδείας μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι προκειμένου να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός των εκπαιδευτικών από την αλλαγή στο σύστημα διορισμού προβλέφθηκε μεταβατική περίοδος η οποία και παρατάθηκε μέχρι και το 2014-15. Παράλληλα τονίζει ότι για στους διορισμούς της περιόδου 2009-2014 προηγήθηκε, όπου αυτό ήταν εφικτό, η απορρόφηση διοριστέων του ΑΣΕΠ και του αντίστοιχου ποσοστού υποψηφίων από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.