Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

Τι αναφέρεται στο Μνημόνιο για την Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Σημαντικό ο ρόλος του ΟΟΣΑ.

Εκτενής αναφορά σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο Συνεννόησης και συγκεκριμένα στην ενότητα «Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης» υποενότητα «4.1 Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο» της παραγράφου Γ του άρθρου 2 με την οποία κυρώνεται η συµφωνία δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.

Εκπαίδευση

Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό του τοµέα της εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφοδοτήσει την προγραµµατισµένη ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης.

1.Οι αρχές, σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, θα επικαιροποιήσουν, έως τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011.

2.Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων των δεσµών µεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων, ερευνητικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων µε σκοπό την ενίσχυση της καινοτοµίας και της επι- χειρηµατικότητας (βλ. επίσης ενότητα 4.2).

3.Μεταξύ άλλων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την υλοποίηση της µεταρρύθµισης του «Νέου Σχολείου», το περιθώριο περαιτέρω εξορθολογισµού (των τάξεων, σχολείων και πανεπιστηµίων),

4.τη λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,

5.την αποδοτικότητα και αυτονοµία των δηµόσιων εκπαιδευτικών µονάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

6.Η επανεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ.

7.Με βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης, οι αρχές θα εκπονήσουν επικαιροποιηµένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης και θα υποβάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότερο έως τον Μάιο του 2016, οι οποίες θα εγκριθούν έως τον Ιούλιο του 2016, και εφόσον είναι δυνατόν, τα µέτρα θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ πριν από το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017.

8.Ειδικότερα, οι αρχές δεσµεύονται να ευθυγραµµίσουν τον αριθµό διδακτικών ωρών ανά µέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία µαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, µε τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018.

9.Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών µονάδων θα συνάδει µε το γενικό σύστηµα αξιολόγησης της δηµόσιας διοίκησης.

10.Οι αρχές θα διασφαλίσουν τη δίκαιη µεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτικών ιδρυµάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα.

Επαγγελµατική κατάρτιση

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του 2016 και προκειµένου να επιτύχει τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και µε βάση τη µεταρρύθµιση που εγκρίθηκε το 2013 (ν. 4186/2013), η κυβέρνηση, έως τον Δεκέµβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο):

i) θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/µαθητεία,

ii) θα δηµιουργήσει ένα σύστηµα για τον προσδιορισµό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων και µια διαδικασία αναβάθµισης των προγραµµάτων και της πιστοποίησης,

iii) θα δροµολογήσει πιλοτικές συµπράξεις µε περιφερειακές αρχές και εργοδότες το 2015-2016 και

iv) θα χαράξει ολοκληρωµένο σχέδιο εφαρµογής του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, µε σκοπό την παροχή του απαιτούµενου αριθµού θέσεων µαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συ- νόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και

v) θα διασφαλίσει µεγαλύτερη συµµετοχή των εργοδοτών και µεγαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσουν περιφερειακές συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.