Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Χριστουγεννιάτικο βοήθημα σε άνεργους ναυτικούς

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Το ύψος του είναι από 240 έως 325 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 240 έως 325 ευρώ θα δοθεί σε ναυτικούς άνεργους άγαμους και έγγαμους. Το πιο πάνω προβλέπεται από έγγραφο που δημοσιεύτηκε στο «Διαύγεια» και θα δοθεί σε ναυτικούς που πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις όπως αυτές παρουσιάζονται πιο κάτω. Η οικονομική αυτή ενίσχυση δίνεται από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών λόγω των εορτών των Χριστουγέννων. Πιο αναλυτικά:

Για τις εορτές των Χριστουγέννων 2013, παρέχεται έκτατη οικονομική ενίσχυση, από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Ν.6002/1934, ΦΕΚ Α΄37 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.3450/2006, ΦΕΚ Α΄64 ), στις κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου της παρούσας, κατηγορίες ανέργων ναυτικών.

Το ύψος αυτής καθορίζεται σε:

(α) διακόσια σαράντα (240,00) ευρώ, για τους άγαμους ή άγαμες ναυτικούς και
(β) τριακόσια είκοσι πέντε (325,00) ευρώ, για τους έγγαμους ή έγγαμες ή τους έχοντες

προστατευόμενα τέκνα.

2. Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου 2013 τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου 2013, πενταετία.

(β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 25η Δεκεμβρίου 2013, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες (δηλαδή από 25-06-2012 έως 25-11-2013).

(γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας.

(δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα ασθενείας και ανεργίας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.Δ. 894/1981 (Α΄ 226) και του Π.Δ. 228/1998 (Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα ΠΔ 110/2000 ( Α΄ 104 ), 281/2001 (Α΄ 196 ), δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.

(ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ), ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο ή το διαβατήριο του δικαιούχου.

Επικυρωμένα από τον Ο.Ν. φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών, φυλάσσονται στον φάκελο του δικαιούχου ναυτικού.

Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

i. Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.

ii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε. που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 25η Ιουνίου 2013, εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.

iii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 228/1998 (Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για ένα εξάμηνο τουλάχιστον μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

iv. Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους .

3. Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας,

υπολογίζεται η υπηρεσία που έχει αποκτηθεί:

(α) σε πλοία με Ελληνική Σημαία,
(β) σε πλοία με ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.),
(γ) σε πλοία με ξένη Σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., εφόσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο, με δαπάνες του ΕΟΠΥΥ ή του πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία μόνο για το σκοπό της παρούσας Απόφασης.

Δεν προσμετρείται ως χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας, η υπηρεσία που αποκτήθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο.

Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και της ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του Π.Δ. 894/1981 (Α΄ 226), ως τελευταία δε απόλυση, λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή μισθό κατά τα άρθρα 62, 66 και 75 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Ν. 3816/1958 ΦΕΚ Α΄ 32). Ναυτολόγηση μέχρι τριάντα (30) ημέρες, δεν θεωρείται ότι διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας .

4. Για το χαρακτηρισμό ως χρόνιου του νοσήματος των ναυτικών οι οποίοι αναφέρονται στην περίπτωση (i) της παραγράφου 2, αρμόδιοι είναι:

(α) Οι ανά Περιφέρεια Υγειονομικές Μονάδες ΕΟΠΥΥ
(β) Οι έμμισθοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ
(γ) Οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του δικαιούχου, Δημοσίου Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.

5. Η οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1 καταβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας, από 09 - 12 - 2013 έως και 20 - 12 – 2013 ( 10 εργάσιμες ημέρες ) στους δικαιούχους, με την προσέλευσή τους στον Ο.Ν./Πειραιά ή στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

6. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πλην της περίπτωσης iV του εδαφίου ε της παραγράφου 2, καταχωρείται από την Αρχή που την καταβάλλει με ειδική πράξη στο φυλλάδιο του ναυτικού και ο δικαιούχος υπογράφει σχετική απόδειξη.

Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η καταβολή γίνεται μπροστά σε δύο μάρτυρες, που υπογράφουν την απόδειξη, αντί του δικαιούχου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.