Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Εγκύκλιος - Θέμα: Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 66 του ν. 4144/2013 για την ρύθμιση του θέματος της παράτασης χορήγησης αναπηρικής σύνταξης

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Με το παρόν έγγραφο ρυθμίζεται το θέμα της παράτασης χορήγησης αναπηρικής σύνταξης, δίνοντας οδηγίες και διευκρινήσεις προς ασφαλιστικά ταμεία και δικαιούχους των συντάξεων αναπηρίας. Ευτυχώς με την εγκύκλιο αυτή αποσαφηνίστηκαν οι ασάφειες που άφηνε το άρθρο 66 κι διεύρυνε την ισχύ του, όπως φαίνεται και στα παραδείγματα, παρότι στον νόμο δεν γινόταν αναφορά.


Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ. 13423/809/26.4.2013
Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 66 του ν.4144/2013
Αθήνα, 26/4/2013
Αριθ. Πρωτ. Φ.80000/οικ. 13423/809

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Βρέκου, Γ. Μαυρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3368124,7
TELEFAX: 3368124

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 66 του ν. 4144/2013

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 88Α/18.4.2013 δημοσιεύτηκε ο ν.4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Με το άρθρο 66 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζεται το θέμα της παράτασης χορήγησης αναπηρικής σύνταξης, για την εφαρμογή του οποίου παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα του συνταξιούχου, τότε παρατείνεται η καταβολή της σύνταξης λόγω αναπηρίας για έξι μήνες. Το ποσό που καταβάλλεται ως σύνταξη αναπηρίας για το εξάμηνο αυτό είναι το ποσό που ελάμβαναν πριν από τη λήξη του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Επομένως, όπως προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση του νόμου και την εισηγητική έκθεση υπάγονται στη ρύθμιση οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εφόσον αθροιστικά πληρούν τα κατωτέρω:

α) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει μέχρι την 31.10.2013 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους.

β) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Η παράταση καταβολής που αναφέρεται στην κοινοποιούμενη διάταξη αφορά μόνο τις συντάξεις λόγω αναπηρίας,

β) τα οικονομικά αποτελέσματα από τη ρύθμιση αυτή αρχίζουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4144/2013 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι από 18-4-2013,

γ) τα οικονομικά αποτελέσματα από την κοινοποιούμενη ρύθμιση λήγουν:

ί) είτε με τη συμπλήρωση 6 μηνών παράτασης χορήγησης της σύνταξης
αναπηρίας βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης,

ίί) είτε πριν τη συμπλήρωση των 6 μηνών, εφόσον στο μεταξύ εκδοθεί νέα οριστική κρίση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ και απόφαση συνταξιοδότησης

δ) κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, εξακολουθούν να γίνονται οι κρατήσεις υπέρ ασθένειας και παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη,

ε) εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών, κριθεί ότι οι ανωτέρω συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας που η χορήγηση της σύνταξής τους παρατάθηκε βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (συντάξιμο βάσει της νομοθεσίας που διέπει κάθε ασφαλιστικό φορέα) ή φέρουν συντάξιμο ποσοστό μικρότερο από 67% αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών. Στην περίπτωση που δεν χορηγούνται συνταξιοδοτικές παροχές, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα:


1) α) Ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιώθηκε σύνταξης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% για το χρονικό διάστημα 1/8/2011-31/7/2012. Έχει υποβάλει αίτηση για παράταση της συνταξιοδότησης του λόγω αναπηρίας την 1/8/2012 και εκκρεμεί η αίτησή του στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

Με βάση την κοινοποιούμενη διάταξη, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να χορηγήσει σύνταξη αναπηρίας στον ανωτέρω, το ύψος της οποίας θα είναι ίσο με εκείνο που ελάμβανε κατά το χρονικό διάστημα 1/8/2011-31/7/2012. Η σύνταξη αναπηρίας θα αρχίσει να καταβάλλεται και θα αφορά τους μήνες Μάιο 2013 και εφεξής και μέχρι 6 μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης εξακολουθούν να γίνονται οι κρατήσεις ασθένειας και παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

β) Έστω ότι η αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ αποφαίνεται επί της εκκρεμούς αιτήσεως του ανωτέρω και βάσει αυτής εκδίδεται απόφαση συνταξιοδότησης του λόγω αναπηρίας την 1/7/2013 για χρονικό διάστημα 1/8/2012-31/7/2014 με ποσοστό 67%.
Σε αυτή την περίπτωση και επειδή για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2013 συνταξιοδοτήθηκε με βάση ποσοστό αναπηρίας 80% (δηλαδή ποσοστό υψηλότερο από το 67% που τελικά δικαιώθηκε από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ), το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ θα πρέπει να αναζητήσει άτοκα με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις χορηγούμενες συντάξεις.

2) α) Ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιώθηκε σύνταξης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% για το χρονικό διάστημα 1/4/2011-31/3/2013. Έχει υποβάλει αίτηση για παράταση της συνταξιοδότησής του λόγω αναπηρίας την 1/4/2013 και εκκρεμεί η αίτησή του στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

Με βάση την κοινοποιούμενη διάταξη , το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να χορηγήσει σύνταξη αναπηρίας στον ανωτέρω, το ύψος της οποίας θα είναι ίσο με εκείνο που ελάμβανε κατά το χρονικό διάστημα 1/4/2011-31/3/2013. Η σύνταξη αναπηρίας θα αρχίσει να καταβάλλεται και θα αφορά τους μήνες Μάιο 2013 και εφεξής και μέχρι 6 μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης εξακολουθούν να γίνονται οι κρατήσεις ασθένειας και παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
β) Έστω ότι η αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ αποφαίνεται επί της εκκρεμούς αιτήσεως του ανωτέρω και βάσει αυτής εκδίδεται απόφαση συνταξιοδότησής του λόγω αναπηρίας την 1/12/2013 για χρονικό διάστημα 1/4/2013-31/7/2014 με ποσοστό 50%.

Σε αυτή την περίπτωση και επειδή για τους μήνες Μάιο έως και Οκτώβριο 2013 συνταξιοδοτήθηκε με βάση ποσοστό αναπηρίας 67% (δηλαδή ποσοστό υψηλότερο από το 50% που τελικά δικαιώθηκε από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ), το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ θα πρέπει να αναζητήσει άτοκα με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις χορηγούμενες συντάξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας, προκειμένου η κοινοποιούμενη διάταξη να εφαρμοστεί όσο το δυνατό ταχύτερα και αξιόπιστα και αφετέρου να μην υποβληθούν σε άσκοπη ταλαιπωρία οι ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες συνταξιούχων που εμπίπτουν στη διάταξη αυτή.


Η ΓΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δρ. Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗΗ εγκύκλιος αυτή υπάρχει κι εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.