Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: Μεταβίβαση σύνταξης

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


Πατρική Οικογένεια

Η πατρική οικογένεια αφορά τους συγγενείς πρώτου βαθμού, δηλαδή τον πατέρα, μητέρα και αδέλφια πολιτικού ή στρατιωτικού που διορίστηκε/προσλήφθηκε ή κατατάχθηκε στο Δημόσιο μέχρι 31-12-1992.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν από τα μέλη της πατρικής οικογένειας είναι τα ακόλουθα:

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης
1. Αίτηση ενός τουλάχιστον δικαιούχου.
2. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συνταξιούχου.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας, που έχει εκδοθεί βάσει επισήμων στοιχείων ή, εφόσον τέτοια δεν υπάρχουν, βάσει ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου. Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αναγράφονται τα πρόσωπα που άφησε στη ζωή ο θανών, το έτος γέννησής τους και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα ή άγαμα παιδιά, ότι η χήρα διατελεί ακόμη σε χηρεία, ότι ο γάμος δε λύθηκε μέχρι την ημέρα του θανάτου του συνταξιούχου).
4. Πιστοποιητικό γάμου της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ή αντίγραφο ληξιαρχικής Πράξης γάμου, που να έχει εκδοθεί από τα τηρούμενα στο Δήμο ή την Κοινότητα στοιχεία, και να αναγράφει την ημερομηνία τέλεσης του γάμου του θανόντος (εάν δεν υπάρχουν στοιχεία τόσο στην Ι. Μητρόπολη, όσο και στο δήμο ή την Κοινότητα, ακολουθεί Ειδική Διαδικασία).
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από την οποία να προκύπτει, εάν τα δικαιούχα πρόσωπα εργάζονται και που ή αν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα. Εάν κατέχουν θέση στο Δημόσιο Τομέα, απαιτείται επιπλέον να δηλωθεί η ύπαρξη επιθυμίας μη καταβολής του μεριδίου της σύνταξής τους ??? (με τις συνέπειες που προβλέπει ο Νόμος).Στην περίπτωση που στις προϋποθέσεις δικαιώματος σύνταξης απαιτείται η απόδειξη για ύπαρξη χαμηλού εισοδήματος (απορία), απαιτούνται επιπρόσθετα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Διαμονή σε Πρωτεύουσες Νομών ή Επαρχιών
i. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται:

  • Το επάγγελμά τους και τα εισοδήματά τους από αυτό ή από άλλη αιτία
  • Αν μόνο ο θανών συντηρούσε αυτούς ή συνέβαλαν και άλλα τέκνα ή αδελφοί στη συντήρησή τους, και αν ναι, ποια η προσωπική (άγαμοι - έγγαμοι) και η οικονομική τους κατάσταση.
  • Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να στηρίζεται σε
  • Ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων, που να μην είναι συγγενείς εξ αίματος μέχρι 4ου βαθμού και εξ' αγχιστείας μέχρι του 3ου βαθμού, ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου και
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

ii. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου στο οποίο να βεβαιώνεται η περιουσία που δηλώθηκε και τα εισοδήματά τους από αυτή και ότι η δήλωσή τους ελέγχθηκε ως αληθινή. Εάν δεν έχει κατατεθεί δήλωση με θετικό περιεχόμενο, απαιτείται σχετική πιστοποίηση από τον Έφορο, βεβαιώνοντας ότι η μη υποβολή δήλωσης, ελέγχθηκε δικαιολογημένη.
iii. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Υποθηκοφύλακα για την ακίνητη περιουσία τους και των σε αυτή γραμμένων τυχόν υποθηκών ή προσημειώσεων, ή ότι δεν υπάρχει για αυτούς μερίδα στα αρμόδια βιβλία μεταφορών.
iv. Βεβαίωση του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου, από την οποία να φαίνεται το περιεχόμενο της δήλωσης που υποβλήθηκε για την καταληθείσα από τον θανόντα κληρονομιά, για την επιβολή του φόρου κληρονομιών.
v. Υπεύθυνη δήλωση για την κατεχόμενη ακίνητη περιουσία σε οποιαδήποτε περιοχή του Κράτους με προσδιορισμό του είδους, έκτασης, αξίας και ακαθάριστου εισοδήματος, καθώς και του ποσού της σύνταξης ή βοηθήματος που τυχόν παίρνει από οποιαδήποτε πηγή.

Διαμονή σε Άλλες Πόλεις ή Χωριά

i. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, κυρωμένο για την ακρίβεια του περιεχομένου του από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Β. Δ/τος της 12 Δεκεμβρίου 1950, και στο οποίο να βεβαιώνεται το επάγγελμά τους και τα τυχόν πιθανά εισοδήματά τους από αυτό, ή από άλλη αιτία, η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, με προσδιορισμό από αυτή των πιθανών καθαρών εισοδημάτων τους και αν ο θανών μόνο συντηρούσε την πατρική οικογένεια ή συνέβαλαν και άλλα τέκνα στη συντήρησή της και αν ναι, ποια η προσωπική (άγαμα - έγγαμα) και οικονομική τους κατάσταση.

ii. Υπεύθυνη δήλωση για την κατεχόμενη ακίνητη περιουσία σε οποιαδήποτε περιοχή του Κράτους με προσδιορισμό του είδους, έκτασης, αξίας και του ακαθάριστου από αυτή ετήσιου εισοδήματος, καθώς και του ποσού της σύνταξης ή βοηθήματος που τυχόν παίρνει από οποιαδήποτε πηγή.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για τους υπαλλήλους που πέθαναν στην υπηρεσία, υποβάλλονται στο Υπουργείο στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος (για τους εκπαιδευτικούς στα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία Δημοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης) και για τους θανόντες συνταξιούχους υποβάλλονται απευθείας στις αρμόδιες Διευθύνσεις Κανονισμού Πολιτικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Κάνιγγος 29, για την έκδοση της σχετικής συνταξιοδοτικής πράξης.

--------------------------

Σύζυγος, παιδιά 


Δικαιολογητικά για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης:

1. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συνταξιούχου.
2. Πιστοποιητικό της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής, που να έχει εκδοθεί βάσει επισήμων στοιχείων ή εφόσον τέτοια δεν υπάρχουν, βάσει υπευθύνων δηλώσεων δύο πολιτών οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος/της θανούσης (Σχετ. η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/15743/19-6-2007 Υ.Α. ΦΕΚ 1064/Β΄/28-6-2007).
Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φαίνονται τα πρόσωπα που άφησε στη ζωή ο θανών, το έτος γέννησης τους και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα ή άγαμα παιδιά, η χήρα διατελεί ακόμη σε χηρεία, ο γάμος δεν λύθηκε μέχρι την ημέρα του θανάτου του συνταξιούχου).
3. Πιστοποιητικό γάμου της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ή αντίγραφο ληξιαρχικής Πράξης γάμου, που να έχει εκδοθεί από τα τηρούμενα στο Δήμο ή την Κοινότητα στοιχεία, στην οποία να φαίνονται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου του θανόντος.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει, εάν τα δικαιούχα πρόσωπα εργάζονται και πού ή αν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα. Εάν κατέχουν θέση στο Δημόσιο Τομέα πρέπει επιπλέον να δηλώσουν εάν επιθυμούν την καταβολή του μεριδίου της σύνταξής τους (με τις συνέπειες που προβλέπει ο Νόμος). Επίσης για την καταβολή στη χήρα οικογενειακής παροχής θα πρέπει να δηλώσει ότι δεν την παίρνει από άλλη πηγή.
5. Για τις άγαμες θυγατέρες που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή αν φοιτούν σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή, το 24ο έτος της ηλικίας τους, είναι απαραίτητο το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. Εάν δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, θα προσκομίσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Άρθρο 20 Ν. 2084/92).
6. Σε περίπτωση δικαιούχων τέκνων ή καταβολής στη χήρα οικογενειακής παροχής επειδή τα παιδιά φοιτούν σε ανώτερη ή ανώτατη Σχολή, απαιτείται σχετική βεβαίωση της σχολής τους, που να φαίνεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους και τα υποχρεωτικά έτη φοίτησης.
7. Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα Αρχή ή οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή δικηγόρο.

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την ΚΑΤΑΒΟΛΗ της σύνταξης


1. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του πιστωτικού ιδρύματος που άνοιξε το λογαριασμό, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο της ή του δικαιούχου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερθέντα στοιχεία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση πρώτος δικαιούχος του λογ/σμού πρέπει να είναι ο δικαιούχος της σύνταξης.
2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων).
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου (όπως φορολογικής δήλωσης, φορολογικής ενημέρωσης κ.λπ.) από το οποίο να φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο της δικαιούχου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (τα λοιπά στοιχεία του εκκαθαριστικού εισοδήματος ή της φορολογικής δήλωσης δεν χρειάζονται).

--------------------------

Διαζευγμένη Θυγατέρα


- Δεν μεταβιβάζεται η σύνταξη στις διαζευγμένες θυγατέρες που αποκτούν δικαίωμα μετά την 21-7-2010.(Ν.3865/2010)

- Για όσες έχουν αποκτήσει δικαίωμα πριν από 21-7-2010

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει η διαζευγμένη θυγατέρα του θανόντος είναι τα ακόλουθα:

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης:

1. Αίτηση ενδιαφερομένης η οποία δεν πρέπει να υποβληθεί εάν η θυγατέρα στις 31-12-86 δεν είχε συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας της.

2. Δικαστική απόφαση λύσης του γάμου.

3. Διαζευκτήριο της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ή πιστοποιητικό του αρμόδιου δικαστηρίου ότι η ανωτέρω απόφαση κατέστη τελεσίδικη εάν ο γάμος ήταν πολιτικός.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής, το οποίο να εκδοθεί βάσει των επισήμων στοιχείων που τηρούνται σ’ αυτή (Δημοτολόγια και Ληξιαρχικά βιβλία) από το οποίο θα προκύπτει η προσωπική κατάσταση των καταλειφθέντων προσώπων του θανόντος και ειδικότερα η προσωπική κατάσταση της διαζευγμένης, ήτοι ότι μετά τη λήση του γάμου της με τον δεν τέλεσε άλλο γάμο, το έτος γέννησης, το επάγγελμά της και οι πρόσοδοί της από αυτό καθώς και η ακίνητη περιουσία της, αν είναι συνταξιούχος του Δημοσίου ή άλλου οποιουδήποτε φορέα κύριας σύνταξης και αν είναι ασφαλισμένη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκδοθεί το ζητούμενο πιστοποιητικό βάσει των επίσημων στοιχείων του Δήμου ή της Κοινότητας θα εκδίδεται πάλι από την οικεία Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και θα στηρίζεται:

1. Σε υπεύθυνες δηλώσεις δύο πολιτών, οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν την οικογενειακή και προσωπική κατάσταση της αιτούσας (Σχετ. η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/15743/19-6-2007 Υ.Α. ΦΕΚ 1064/Β΄/28-6-2007).

2. Σε υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας του Ν. 1599/86.

5. Πιστοποιητικό του οικείου οικονομικού εφόρου, από το οποίο να προκύπτει η δηλωθείσα περιουσία της αιτούσας, οι πρόσοδοί της από αυτή και από τα λοιπά δηλωθέντα εισοδήματα της (αν δεν επεδόθη δήλωση θετικού περιεχομένου να πιστοποιηθεί τούτο και να βεβαιωθεί ότι η μη υποβολή δήλωσης ηλέγχθη δικαιολογημένη) ή το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.

6. Πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα του τόπου κατοικίας και του τόπου καταγωγής της ενδιαφερομένης, περί της ακίνητης περιουσίας της και των επί αυτής εγγεγραμμένων, τυχόν υποθηκών, προσημειώσεων ή ότι δεν υπάρχει στο όνομά της μερίδα στα οικεία βιβλία μεταγραφών.

7. Πιστοποιητικό του οικείου Εφόρου από το οποίο να προκύπτει ότι υποβλήθηκε δήλωση της καταληφθείσης περιουσίας του πατέρα της, και να αναφέρονται τα δικαιούχα πρόσωπα της καταληφθείσας περιουσίας.

8. Υπεύθυνη δήλωση της ενδιαφερομένης του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν κατέχει δημόσια θέση, αν είναι συνταξιούχος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε άλλου φορέα κύριας σύνταξης αν είναι ασφαλισμένη σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, αν έχει εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και πόσα είναι ετησίως, αν κατέχει ακίνητη περιουσία σε οποιαδήποτε περιοχή του Κράτους προσδιορίζοντας σε καταφατική περίπτωση το είδος την έκταση και την αξία και το εξ αυτής ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα.

9. Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα Αρχή ή οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή δικηγόρο.--------------------------

Δικαιούχα πρόσωπα


Τα δικαιούχα πρόσωπα από τη μεταβίβαση σύνταξης είναι:


Για τους θανόντες συνταξιούχους, ασφαλισμένους πριν την 1/1/1993


Ο επιζών σύζυγος και τα ορφανά παιδιά του υπό προϋποθέσεις (διάρκεια έγγαμης συμβίωσης, ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας του θανόντος, συνθήκες θανάτου και ανηλικότητα-σπουδές ή ανικανότητα για εργασία των τέκνων).

Η πατρική οικογένεια υπό προϋποθέσεις (απορία, ηλικία, συντήρηση από τον θανόντα) ή και χωρίς αυτές σε περίπτωση που ο θάνατος επέλθει σε υπηρεσία που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.

Για τους θανόντες συνταξιούχους, ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993


Ο επιζών σύζυγος, εφόσον συντρέχουν πλην άλλων εισοδηματικά κριτήρια και ανικανότητα για εργασία κατά ποσοστό 67% τουλάχιστον.

Τα ορφανά παιδιά του υπό προϋποθέσεις (αγαμίας, ανηλικότητας, σπουδών, ανικανότητας για εργασία).

Η αρμόδια διεύθυνση στην οποία πρέπει απευθείας να απευθυνθούν οι δικαιούχοι είναι η Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.

Στην περίπτωση που πρέπει να χορηγηθεί σύνταξη σε χήρα στρατιωτικού ο οποίος τελούσε σε πολεμική διαθεσιμότητα τότε η δικαιούχος πρέπει να απευθυνθεί την Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΕΘΑ προκειμένου για στρατιωτικούς και στη Διεύθυνση Οικονομικού του οικείου Αρχηγείου προκειμένου για τα Σώματα Ασφαλείας.

Τέλος στην περίπτωση θανόντος στην υπηρεσία, η αρμόδια διεύθυνση που πρέπει να απευθυνθούν οι δικαιούχοι είναι η Διεύθυνση Προσωπικού ή Οικονομικού της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσε ο υπάλληλος. Μετά τον προέλεγχό τους διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ/νση της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.

Ποσοστό σύνταξης


Τα δικαιούχα πρόσωπα δικαιούνται ένα ποσοστό της σύνταξης που καταβάλλονταν ή θα καταβάλλονταν στον θανόντα.

Για θανόντες συνταξιούχους, ασφαλισμένους πριν την 1/1/1993


Ο επιζών σύζυγος χωρίς παιδιά ή εφόσον συμμετέχουν στη σύνταξη έως και δύο παιδιά δικαιούται τα 7/10 της σύνταξης που απονέμεται ή έχει απονεμηθεί στον θανόντα σύζυγο. Το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 1/10 για κάθε παιδί πέραν του 2ου που συμμετέχει στη σύνταξη, μέχρι να συμπληρωθεί ολόκληρη η σύνταξη του θανόντος συζύγου

Όταν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος και υπάρχουν ένα ή και δύο παιδιά η σύνταξη που δικαιούνται ανέρχεται στα 7/10 της σύνταξης που απονέμεται ή έχει απονεμηθεί στον θανόντα σύζυγο. Το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 1/10 για κάθε παιδί που συμμετέχει στη σύνταξη πέραν του 2ου,μέχρι να συμπληρωθεί ολόκληρη η σύνταξη.

Η πατρική οικογένεια δικαιούται τα 3/10 της σύνταξης του θανόντος ή τα 5/10, εφόσον δεν υπάρχει προστάτης της οικογένειας.

Για θανόντες συνταξιούχους, ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993


Ο επιζών σύζυγος δικαιούται το 50% της σύνταξης του θανόντος.

Κάθε παιδί δικαιούται το 25% της σύνταξης του θανόντος, εκτός αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, οπότε δικαιούται το 50%.

Ειδικό ποσοστό σύνταξης


Ειδικά για τον υπολογισμό της σύνταξης της χήρας συζύγου και των παιδιών των προσώπων που τους προκλήθηκε ανικανότητα ή φονεύθηκαν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο, το ποσοστό της σύνταξης της χήρας συζύγου ορίζεται στα 7/10 της σύνταξης που απονέμεται ή έχει απονεμηθεί στο σύζυγο που πέθανε, εφόσον δε συμμετέχουν παιδιά. Για κάθε παιδί το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 1/10 μέχρι να συμπληρωθεί ολόκληρη η σύνταξη του συζύγου που πέθανε.

Ειδικές Διατάξεις


Η σύνταξη που χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο με βάση τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, περιορίζεται ως ακολούθως:

Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και της συζύγου του, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε:

1% για τα έτη που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ του

10ου και του 20ού έτους.

2% για τα έτη από το 21ο έως το 25ο έτος.

3% για τα έτη από το 26ο έως το 30ό έτος.

4% για τα έτη από το 31ο έως το 35ο έτος.

5% για τα έτη από το 36ο και άνω.

Εάν στη σύνταξη του επιζώντος συζύγου συμμετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη.

Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα των οποίων το δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.