Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Ο πίνακας με τις εισφορές που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με το νέο Ασφαλιστικό

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Δείτε τα αναλυτικά στοιχεία με όλες τις ανατροπές και τον υπολογισμό.

Μεγάλες ανατροπές έρχονται με το ασφαλιστικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τα μπλοκάκια. Ήδη εξετάζονται οι διορθώσεις που θα γίνουν, ωστόσο το τελικό ποσό θα μείνει το ίδιο.

Σήμερα, ισχύουν τα εξής σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται υποχρεωτικά για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ή εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη. Στην τελευταία περίπτωση κατατάσσεται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπήγετο υποχρεωτικά. εάν δεν είχε επιλέξει ανώτερη.

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται στον ΟΑΕΕ οποτεδήποτε. σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.

Η εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων. η οποία εισπράττεται κατά την εγγραφή είναι ίση με το 50% της εισφοράς του Κλάδου Σύνταξης της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Οι ασφαλισμένοι των καταργούμενων Ταμείων. ΤΕΒΕ –ΤΑΕ- ΤΣΑ. κατατάχθηκαν με την σύσταση του Οργανισμού την 1-1-07 στην πλησιέστερη ασφαλιστική κατηγορία, με βάση την εισφορά που κατέβαλαν στο Ταμείο από το οποίο προέρχονται. Σε περίπτωση υπαγωγής στην ασφάλιση δύο εκ των καταργούμενων φορέων κατατάσσονται στη μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου μετά την 1-1-93. νέοι ασφαλισμένοι και οι οποίοι αν και μπορούν να ασφαλισθούν στον ΟΑΕΕ εξαιρούνται από την ασφάλιση του Οργανισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, επανερχόμενοι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, κατατάσσονται σε ασφαλιστική κατηγορία συνυπολογιζόμενου και του χρόνου εξαίρεσης από αυτόν. εφόσον διατηρούσαν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλισή του. (Σχετική η αριθμ. 5/07 εγκύκλιος).

Εισφορές νέων ασφαλισμένων01/01/2010 - ΣΗΜΕΡΑ
1152.41+58.30=210.71
2186.14+71.20=257.34
3222.20+84.99=307.19
4242.58+92.79=335.37
5279.81+107.03=386.84
6315.59+120.71=436.30
7337.46+129.08=466.54
8364.90+139.57=504.47
9389.55+149.00=538.55
10414.22+158.44=572.66
11438.87+167.87=606.74
12463.52+177.30=640.82
13488.19+186.73=674.92
14512.85+196.16=709.01
Εισφορές παλαιών ασφαλισμένων


ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΑΠΟ 01/01/2011
Π01152.4192.79245.20
Π02186.1492.79278.93
Π03222.2092.79314.99
Π04242.5892.79335.37
Π05279.8192.79372.60
Π06315.5992.79408.38
Π07337.4692.79430.25
Π08364.9092.79457.69
Π09389.5592.79482.34
Π10414.2292.79507.01
Π11438.8792.79531.66
Π12463.5292.79556.31
Π13488.1992.79580.98
Π14512.8592.79605.64

Νέο ασφαλιστικό

Το προσχέδιο νόμου που έχει δει το φως της δημοσιότητας προβλέπει τα ακόλουθα:

Άρθρο 53 (Εισφορές σύνταξης)

1.Από 1.1.2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε και του Ε.Τ.Α.Α. αντίστοιχα. καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης. ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους. όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική χρονική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα όσον αφορά στους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα.

Σε καμία περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι της παρ. 1 δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 52. (σ.σ. 2.α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών. συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.)

Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρμόζονται ισόποσα και σταδιακά από 1.7.2016. και ετησίως από 1.1.2017 και εφεξής. ούτως ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ύψος που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.

2.Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελματιών. των ανεξάρτητα απασχολούμενων. των κατ’ επάγγελμα αγροτών καθώς και των λοιπών κατηγοριών των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 και 54. αντιστοίχως του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 6.95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 53. βαρύνει εξολοκλήρου τους ασφαλισμένους και κατανέμεται κατά ποσοστό 6.45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0.50 % για παροχές σε χρήμα.

Με βάση τα ανωτέρω το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς είναι 586.08 * 10 = 5860.80. ενώ η κατώτατη ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 586.08 *20% = 117.22 ευρώ.

Για μηνιαίο εισόδημα από 200 ευρώ (ετήσιο 2.400) έως 9.700 ευρώ (ετήσιο 116400) οι ασφαλιστικές εισφορές σύνταξης και κλάδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου διαμορφώνονται ως εξής :

Σημειώνεται ότι τα δεκαδικά ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, ενώ δεν έχει συμπεριληφθεί η μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10,00) ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους – αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους των Ασφαλιστικών Οργανισμών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπέρ του αντίστοιχου κλάδου, και οι οποία ορίζεται στο άρθρο 44 του ν.3986/2011.


Πίνακας 1

Καθαρό μηνιαίο φορολογητέο εισόδημαΕισόδημα που υπάγεται σε ασφάλιση (με βάση τον περιορισμό ανώτατου και κατώτατου ποσού)υπολογισμός εισφοράς σύνταξης 20% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματοςΥπολογισμός εισφοράς Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (6.95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος)
ΜηνιαίοΕτήσιοΜηνιαίαΕτήσιαΜηνιαίαΕτήσιαΣύνολο ετήσιας εισφοράς
2002.4002001171.407141671.573
3003.6003001171.407212501.657
4004.8004001171.407283341.740
5006.0005001171.407354171.824
6007.2006001201.440425001.940
7008.4007001401.680495842.264
8009.6008001601.920566672.587
90010.8009001802.160637512.911
100012.00010002002.400708343.234
110013.20011002202.640769173.557
120014.40012002402.880831.0013.881
130015.60013002603.120901.0844.204
140016.80014002803.360971.1684.528
150018.00015003003.6001041.2514.851
160019.20016003203.8401111.3345.174
170020.40017003404.0801181.4185.498
180021.60018003604.3201251.5015.821
190022.80019003804.5601321.5856.145
200024.00020004004.8001391.6686.468
210025.20021004205.0401461.7516.791
220026.40022004405.2801531.8357.115
230027.60023004605.5201601.9187.438
240028.80024004805.7601672.0027.762
250030.00025005006.0001742.0858.085
260031.20026005206.2401812.1688.408
270032.40027005406.4801882.2528.732
280033.60028005606.7201952.3359.055
290034.80029005806.9602022.4199.379
300036.00030006007.2002092.5029.702
310037.20031006207.4402152.58510.025
320038.40032006407.6802222.66910.349
330039.60033006607.9202292.75210.672
340040.80034006808.1602362.83610.996
350042.00035007008.4002432.91911.319
360043.20036007208.6402503.00211.642
370044.40037007408.8802573.08611.966
380045.60038007609.1202643.16912.289
390046.80039007809.3602713.25312.613
400048.00040008009.6002783.33612.936
410049.20041008209.8402853.41913.259
420050.400420084010.0802923.50313.583
430051.600430086010.3202993.58613.906
440052.800440088010.5603063.67014.230
450054.000450090010.8003133.75314.553
460055.200460092011.0403203.83614.876
470056.400470094011.2803273.92015.200
480057.600480096011.5203344.00315.523
490058.800490098011.7603414.08715.847
500060.00050001.00012.0003484.17016.170
510061.20051001.02012.2403544.25316.493
520062.40052001.04012.4803614.33716.817
530063.60053001.06012.7203684.42017.140
540064.80054001.08012.9603754.50417.464
550066.00055001.10013.2003824.58717.787
560067.20056001.12013.4403894.67018.110
570068.40057001.14013.6803964.75418.434
580069.60058001.16013.9204034.83718.757
590070.80058601.17214.0664074.88818.954
600072.00058601.17214.0664074.88818.954
610073.20058601.17214.0664074.88818.954
620074.40058601.17214.0664074.88818.954
630075.60058601.17214.0664074.88818.954
640076.80058601.17214.0664074.88818.954
650078.00058601.17214.0664074.88818.954
660079.20058601.17214.0664074.88818.954
670080.40058601.17214.0664074.88818.954
680081.60058601.17214.0664074.88818.954
690082.80058601.17214.0664074.88818.954
700084.00058601.17214.0664074.88818.954
710085.20058601.17214.0664074.88818.954
720086.40058601.17214.0664074.88818.954
730087.60058601.17214.0664074.88818.954
740088.80058601.17214.0664074.88818.954
750090.00058601.17214.0664074.88818.954
760091.20058601.17214.0664074.88818.954
770092.40058601.17214.0664074.88818.954
780093.60058601.17214.0664074.88818.954
790094.80058601.17214.0664074.88818.954
800096.00058601.17214.0664074.88818.954
810097.20058601.17214.0664074.88818.954
820098.40058601.17214.0664074.88818.954
830099.60058601.17214.0664074.88818.954
8400100.80058601.17214.0664074.88818.954
8500102.00058601.17214.0664074.88818.954
8600103.20058601.17214.0664074.88818.954
8700104.40058601.17214.0664074.88818.954
8800105.60058601.17214.0664074.88818.954
8900106.80058601.17214.0664074.88818.954
9000108.00058601.17214.0664074.88818.954
9100109.20058601.17214.0664074.88818.954
9200110.40058601.17214.0664074.88818.954
9300111.60058601.17214.0664074.88818.954
9400112.80058601.17214.0664074.88818.954
9500114.00058601.17214.0664074.88818.954
9600115.20058601.17214.0664074.88818.954
9700116.40058601.17214.0664074.88818.954

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.