Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία»

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Επικαιροποιήθηκαν τα ατομικά σχέδια δράσης των νέων 15-24 ετών.

Τα προγράμματα που απευθύνονται σε νέους και μακροχρόνια ανέργους και είναι ανοιχτά για την υποβολή αιτήσεων παρουσιάζει μέσα από γραπτή του απάντηση στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Παναγιώτης Σκουρλέτης απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ κ. Αυγενάκη.

Ο τελευταίος ζητούσε μεταξύ των άλλων να μάθει τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί ο αρμόδιος υπουργός για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και των μακροχρόνιων ανέργων καθώς και για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ευέλικτων και φθηνών εργασιακών σχέσεων.

Τα προγράμματα που είναι ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων είναι τα ακόλουθα:

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».

2. Πρόγραμμα «Επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, με την μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για την εργασία και την επαγγελματική κατάρτιση 10.000 επιδοτούμενων ανέργων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που προσλαμβάνουν δικαιούχους «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας.

3. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες –ΤοπΕΚΟ». Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 24/7/2014. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 4 μήνες. Ωφελούμενοι θα είναι 10.000 άνεργοι.

4. Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και των Οργανώσεων μελών αυτών, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του ΣΕΤΕ.

5. Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 5.000 ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα», με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και το ελληνικό δημόσιο

6. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Η δαπάνη για το πρόγραμμα προκύπτει από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και τον κρατικό προϋπολογισμό για τα ΑμεΑ.

7. Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, και αποφυλακισμένων ατόμων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρους εργασίας για ΑμεΑ. Η προβλεπόμενη δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού είναι 22.550.000 ευρώ και καλύπτεται από τον προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ και τον κρατικό προϋπολογισμό για τα Άτομα με Αναπηρία.

8. Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 2.500 ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης της σύνταξης (ΛΑΕΚ 1). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον κλάδο ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ (από 28/01.2008 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού).

Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία»

Επίσης γίνεται αναφορά και στο πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία» που αποτελεί μια νέα και ρηξικέλευθη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, η οποία εξασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι, κάτω των 25 ετών που βρίσκονται εκτός συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης αλλά και εκτός της αγοράς εργασίας (ΝΕΕΤs), θα λαμβάνουν μια συγκεκριμένη ποιοτική προσφορά, με σκοπό την απομάκρυνση από την κατάσταση ανεργίας, εντός 4 μηνών αφότου εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι. Η εν λόγω ποιοτική προσφορά θα παρέχεται από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα-πάροχο.

Κάθε προσφορά αποτελεί μέρος ενός συνόλου ad hoc δράσεων που αφορούν σε προώθηση ή επαναπροώθηση στην αγορά εργασίας, σε μαθητεία, σε πρακτική άσκηση ή σε συνέχιση της εκπαίδευσης των NEET’s. Παράλληλα θα είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και την ατομική κατάσταση κάθε νέου μέσω της πρότερης υλοποίησης της διαδικασίας της εξατομικευμένης προσέγγισης από του νέους NEETs.

Μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι στην Ελλάδα, ο συντονιστής φορέας είναι το Υπουργείο Εργασίας, ενώ μετέχουν και διάφοροι δημόσιοι φορείς μέσα από μια σειρά δράσεων ιδίας αρμοδιότητας.

Για την υλοποίηση της «Εγγύηση για τη Νεολαία» έχει συγκροτηθεί ειδική Ομάδα Εργασίας, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας. Στην Ομάδα συμμετέχει ενεργά ο ΟΑΕΔ, με ενέργειες υποστήριξης των Ελλήνων ΝΕΕΤs στους τομείς της Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Σε επίπεδο εφαρμογής, από πλευράς του Υπουργείου, έχει υπάρξει επικαιροποίηση των ατομικών σχεδίων δράσης όλων των νέων ηλικιακής κατηγορίας αναφοράς (15-24 ετών) που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με σκοπό την προσαρμοσμένη, στις ιδιαίτερες ανάγκες και την ατομική κατάσταση κάθε νέου, παροχή ποιοτικής προσφοράς για εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση. Εξάλλου, έχουν προωθηθεί ήδη οι δράσεις της μαθητείας και του εκσυγχρονισμού της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης καθώς επίσης και κάποιες δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του κοινού. Επίσης έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός δράσεων για την κατάρτιση ή την απασχόληση (δημιουργία νέων θέσεων εργασίας), ενώ παράλληλα έχει ζητηθεί η εκταμίευση των αντίστοιχων κονδυλίων.

Τέλος, ο ΟΑΕΔ, σχεδιάζει τις δράσεις για την επόμενη διετία (πχ δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, δράσεις για την προώθηση της κινητικότητας εργασίας καθώς και άλλες), ακολουθώντας πιστά το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα όπως αυτό αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.