Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

Συντάξεις ΟΓΑ: Σύνταξη Γήρατος

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


Σύνταξη Γήρατος
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ


Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μετά και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, διαμορφώνονται ως ακολούθως: 


ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη γήρατος, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
  • Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. (Για τους γεννηθέντες το έτος 1948 και εφεξής το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ορίσθηκε στο 67ο έτος).
  • Έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολής εισφορών για δέκα πέντε (15) έτη περιλαμβανομένου και του χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης. 
Ο χρόνος καταβολής εισφορών Πρόσθετης Ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί ως χρόνος διανυθείς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου.

Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.


Στους συνταξιοδοτούμενους από τον Κλάδο με δέκα πέντε (15) έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον ΟΓΑ χορηγείται και η βασική σύνταξη (σύνταξη χωρίς εισφορές) με τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις, μειωμένη ανάλογα με το έτος έναρξης της συνταξιοδότησης εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής, τη σύνταξη που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, τη χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ ή έχει χορηγηθεί από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.


Αν η ασφάλιση στον Κλάδο είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ετών, προκειμένου να χορηγηθεί και η βασική σύνταξη θα πρέπει να αποδεικνύεται 25ετής συστηματική απασχόληση με αγροτικές ή άλλες εργασίες που τα πρόσωπα που τις ασκούν καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας. 


Το ποσό της βασικής σύνταξης για τους συνταξιοδοτούμενους από τον Κλάδο από 1-1-2003 μέχρι και το έτος 2026, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται, ανάλογα με το έτος έναρξης της συνταξιοδότησης, σε ποσοστό 4% κατ' έτος. Από 1-1-2027 δεν θα χορηγείται βασική σύνταξη.

Η σύνταξη γήρατος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης χορηγείται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας σε γονείς και αδέλφια ατόμων άγαμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω τα οποία δεν εργάζονται και δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα, καθώς και σε συζύγους αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον 10ετή έγγαμο βίο. Ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός ανάπηρου ατόμου ασφαλισμένος του ΟΓΑ πρέπει να έχει συμπληρώσει 20 έτη. Από 1-1-2013 και εφεξής ο χρόνος των 20 ετών ασφάλισης αυξάνεται σε 25 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο. Ο χρόνος αυτός απαιτείται να είναι πραγματικός χρόνος ασφάλισης. Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωσή του με άλλους αναγνωρισμένους χρόνους παρά μόνο με:
I) το χρόνο της στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3232/2004. 

II) το χρόνο διαδοχικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης και
III) το χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε υπό την νομοθεσία κοινωνικής ασφάλειας κρατών – μελών της Ε.Ε., χωρών του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας ή χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

Στη χορηγούμενη σύνταξη του Κλάδου προστίθεται και η βασική σύνταξη του ΟΓΑ (σύνταξη που δεν αντιστοιχεί σε εισφορά), μειωμένη ανάλογα με το έτος έναρξης συνταξιοδότησης με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από άλλη πηγή, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων (όπως π.χ. πολεμική σύνταξη κ.λπ.) και εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι ως άνω χρονικές προϋποθέσεις ασφάλισης στον Κλάδο, χωρίς να συνυπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης καθώς και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.


Το δικαίωμα συνταξιοδότησης ασκείται διαζευκτικά από τον ένα γονέα ή, στην περίπτωση των αδελφών από έναν αδελφό/ή, σε ένα φορέα κύριας και σε έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επόμενων περιπτώσεων και δεν ισχύει για χορήγηση δεύτερης σύνταξης.


Για την άσκηση του δικαιώματος από τον γονέα του ανάπηρου τέκνου, πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, ο έτερος γονέας να μην λαμβάνει ή να μην δικαιούται σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης εκ των οποίων 600 ημέρες ή 2 έτη τα τελευταία 4 χρόνια, σε φορείς κύριας ασφάλισης ή και το Δημόσιο και να εργάζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.