Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: Συντάξεις - Επιδόματα

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


ΑεροθεραπείαςΔικαιούχοι επιδόματος Αεροθεραπείας είναι:

Α. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν επίδομα φυματικού ή νόσου φυματιώδους φύσης, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και β της παραγρ. 1 άρθρου 6 του Ν.4605/66 δικαιούνται το επίδομα χωρίς να εξετάζονται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

Β. Οι συνταξιούχοι της περιπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ανωτέρω Ν Δ/τος που σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ετών από 2000 έως και 2009, (άρθρο 12 του Ν. 3036/02) κ5ρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη του επιδόματος αυτού και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων:

α. Οι ανάπηροι Αξιωματικοί Ν. 2588/21 και Ν. 875/79 Πολεμικής Αποστρατείας.

β. Οι ανάπηροι αξιωματικοί Ν. 362/43.

γ. Οι ανάπηροι Πολέμου Οπλίτες , κατά την έννοια του άρθρου 1 του ΝΔ. 1044/71 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1043/80 και οι ανάπηροι Εθνικής Αντίστασης κατά την έννοια του ΑΝ. 1855/51, ΝΔ 412/70 και Ν. 1543/85.

δ. Οι ανάπηροι της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, που υπάχθηκαν στο ΝΔ. 330/47.

ε. Οι ανάπηροι Σωμάτων Ασφάλειας του Ν. 1579/50.

στ. Οι ανάπηροι Ειρηνικής Περιόδου Ν. 1370/44, που έπαθαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και ένεκα αυτής , οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη.

ζ. Οι ανάπηροι Αντιδικτατορικού αγώνα Ν. 1543/85.

η. Οι ανάπηροι Αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού Ν. 1836/89.

θ. Οι ανάπηροι Πολέμου Άμαχου πληθυσμού Ν. 812/43, όπως ισχύει σήμερα.

ι. Οι ανάπηροι Άμαχου πληθυσμού Ν. 1836/89.

Γ. Οι πολιτικοί συνταξιούχοι που έπαθαν εξ αιτίας της υπηρεσίας τους. (Σχετική η με αριθμ. 754.6/117/3912/24.3.69 απόφαση Υπουργείου Εθνικής Αμύνης).

Δ. Οι συνταξιούχοι του ΟΣΕ, αα) που έχουν διατηρήσει σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΝΔ 3395/55 τις παροχές του άρθρου 3 του κανονισμού νοσηλείας και περίθαλψης του, από φυματίωση πάσχοντα, προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων ΣΕΚ και ΣΠΑΠ (Ν. 1961/51), ββ) που έχουν πάρει σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ: 3395/1955 και γγ) που συνταξιοδοτήθηκαν για φυματίωση πριν από την ισχύ του Ν.Δ. 3395/1955 δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αυτού.

Ε. Οι ανάπηροι Δημοτικοί και Κοινοτικοί συνταξιούχοι που έχουν υπαχθεί στο Ν. 1518/1985.

Το επίδομα αεροθεραπείας καταβάλετε στους δικαιούχους ολόκληρο την 10 Ιουλίου και είναι απαλλαγμένο από κάθε κράτηση ή φόρο.

Όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι του επιδόματος αεροθεραπείας και για οποιοδήποτε λόγο το επίδομα αυτό δεν καταβλήθηκε την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν να ζητήσουν την καταβολή της παροχής αυτής με αίτηση που θα υποβληθεί στις αρμόδιες Δ/νσεις 45η ή 46η του Γ.Λ.Κ., το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται το επίδομα.

Μετά τη χρονολογία αυτή παραγράφεται κάθε αξίωση τους κατά του Δημοσίου.

Δεν δικαιούνται επίδομα Αεροθεραπείας:

α. Οι ανάπηροι που λαμβάνουν ή δικαιούνται να λάβουν επίδομα αεροθεραπείας και από άλλη πηγή (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου π.χ. ΙΚΑ, Κοινωφελείς Οργανισμοί κ.τ.λ.).

β. Οι ανάπηροι που δικαιούνται επίδομα Λουτροθεραπείας από ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ.

γ. Οι νέοι συνταξιούχοι που η σύνταξη τους είναι πληρωτέα μετά την 30/03/2009 που η διάταξη εγγραφής τους στα Μητρώα των συνταξιούχων θα εκδοθεί μετά την 30/10/2009.
Ανικανότητας

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας και είναι ανάλογο του βαθμού μείωσης της ικανότητας για εργασία.

Προσδιορισμός επιδόματος για ανικανότητα οφειλόμενη στην υπηρεσία

Το επίδομα ανικανότητας για πάθημα το οποίο προήλθε πρόδηλα και να αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας υπολογίζεται σε ποσοστό του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ως εξής:Ανικανότητα
Ποσοστό
25-45%
2%
50-55%
2,5%
60-65%
3%
70-75%
3,5%
80-95%
4%
100%
4,5%


Προσαύξηση επιδόματος

Το ανωτέρω επίδομα προσαυξάνεται κατά 50% εφόσον πρόκειται για αυτόν που συνταξιοδοτείται από φυματίωση ή νόσο φυματιώδους φύσης ή έχει υποστεί μείωση της ικανότητάς του για εργασία 80% και μεγαλύτερη, ο οποίος δεν μπορεί να εκτελέσει τις στοιχειώδεις ανάγκες χωρίς τη βοήθεια τρίτου προσώπου.

Προσδιορισμός επιδόματος για ανικανότητα που δεν οφείλεται στην υπηρεσία


Το επίδομα ανικανότητας που δικαιούνται αυτοί που εξέρχονται από την υπηρεσία λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία ανέρχεται στο μισό του επιδόματος του ανωτέρω πίνακα.

Ειδικά επιδόματα ανικανότητας οφειλόμενης στην υπηρεσία


Σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες βαρέως αναπήρων χορηγούνται αυξημένα επιδόματα ανικανότητας που υπολογίζονται ως εξής:
Στο 40% του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για

α) σπαστική ή υστερική παραπληγία,
β) αχρηστία των δύο χεριών,
γ) τραύμα του κρανίου που συνεπάγεται ανικανότητα 100% και
δ)πολλαπλή αναπηρία από τις οποίες η μία 100% και οι υπόλοιπες τουλάχιστον 10%, καθώς και σε όσους έχουν δύο ή περισσότερες παθήσεις, καθεμία από τις οποίες συνεπάγεται αναπηρία 100%.
Στο 50% του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για
α) απώλεια της όρασης και των δύο ματιών
β) ακρωτηριασμό στα δύο χέρια ή στα δύο πόδια από το ύψος της κνήμης.
Στο 60% του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για αξιωματικούς και οπλίτες που συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν παραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές.

Ειδικά επιδόματα ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία.


Σε υπαλλήλους και στρατιωτικούς που είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα, από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπονοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναική κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων ( καρδιά ,πνεύμονες ήπαρ πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις
περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, χορηγείται επίδομα ανικανότητας που υπολογίζεται στο 40% του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.Τo ανωτέρω επίδομα δικαιούνται επίσης και οι πολιτικοί και στρατιωτικοί συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν ποσοστό μείωσης της ικανότητας για εργασία 100% από απώλεια της όρασης των δύο ματιών.

Επιδόματα ανικανότητας Ν.1897/1990 και Ν. 1977/1991


Από 1/7/2002 υπολογίζονται με βάση το ποσοστό ανικανότητας στο σύνολο του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού με τον οποίο συνταξιοδοτούνται όπως αυτός διαμορφώνεται κάθε φορά (άρθρο 2 παρ.23 του Ν.3075/2002). Από 1-1-2007 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 περ. α κ΄β του Ν. 3513/2006 καταργούνται οι ανωτέρω διατάξεις και έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα των διατάξεων των άρθρων 1,2,και 4 του Ν.1897/1990 και 1,2, και 3 του Ν.1977/1991 οι διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν.3234/2004 που ορίζουν ότι το επίδομα αναπηρίας υπολογίζεται σε ποσοστό επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου βασικού μισθού, ως εξής:

α) Για αναπηρία άνω του 50% και μέχρι 60%,ποσοστό 40%
β) Για αναπηρία άνω του 60% και μέχρι 70%,ποσοστό 60%
γ) Για αναπηρία άνω του 70% και μέχρι 80%,ποσοστό 80%
δ) Για αναπηρία άνω του 80% και μέχρι του 90%,ποσοστό 120%
ε) Για αναπηρία άνω του 90%,ποσοστό 150%

Προσδιορισμός του ποσοστού ανικανότητας


Σε κάθε περίπτωση για το βαθμό μείωσης της ικανότητας για εργασία του παθόντος και τη φύση της νόσου για την οποία κρίθηκε ανίκανος αποφαίνεται η οικεία Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.