Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Δάνεια Αγοράς Ανέγερσης από το ΟΕΚ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Στο δανειοδοτικό πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου συμμετέχουν:

1. Όλοι οι εργατοϋπάλληλοι και συνταξιούχοι ασφαλισμένοι σε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών, από τον οποίο έχουν παρακρατηθεί εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, εφόσον πληρούν τις ασφαλιστικές και λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό του ΟΕΚ.
2. Οι πολύτεκνοι που προστατεύουν 4 παιδιά και πάνω και εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στο ειδικό πρόγραμμα πολυτέκνων για τη χορήγηση άτοκου δανείου αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας
Σημείωση: οι πιο πάνω δικαιούχοι πρέπει να έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από 6.457 € ή 2.200.000 δρχ. και πάνω.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
Τα δάνεια χορηγούνται από στεγαστικά κεφάλαια των τραπεζών και εξοφλούνται σε 15 χρόνια σε μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Ο Ο.Ε.Κ. επιδοτεί το επιτόκιο αυτών των δανείων για 9 χρόνια παράλληλα με το Δημόσιο που επιδοτεί το ίδιο επιτόκιο για 7,5 χρόνια.
Το επιτόκιο επί του οποίου υπολογίζονται οι επιδοτήσεις είναι το εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο των τραπεζών για στεγαστικά δάνεια.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Με το ισχύον σήμερα (Σεπτέμβριος 2004) επιτόκιο (5,62) το ύψους του δανείου υπολογίζεται ως εξής:
1. Για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 11.738,8 € ή 4.000.000 δρχ. πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 5,06278.
2. Για το τμήμα του οικογενειακού εισοδήματος πέραν των 4.000.000 δρχ. και μέχρι τα ανώτατα όρια που ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για τα επιδοτούμενα από το Δημόσιο δάνεια, πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 3,03767.
Π.χ. Για εισόδημα 5.000.000 δρχ. ή 14.673,5 € το ύψος του δανείου είναι:
(4.000.000 × 5,06278) + (1.000.000 × 3,03767) = 23.288.790 δρχ. ή 68,345,68 €.
Οι δικαιούχοι με βάση το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες και τους χορηγείται το αντίστοιχο ποσοστό επιδότησης στο επιτόκιο.
Ποσοστά επιδότησης
Ασφαλιστικές προϋποθέσεις
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
Οι εργατοϋπάλληλοι δεν πρέπει να διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία, ούτε οι ίδιοι ούτε τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους ικανά να εξασφαλίσουν τη στέγασή τους. Σαν μέλη οικογενείας θεωρούνται οι συγκατοικούντες μόνιμα με τον δικαιούχο και σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις και διακρίσεις:
1. Ο σύζυγος και η σύζυγος.
2. Τα άγαμα παιδιά, τα γεννημένα με γάμο ή χωρίς γάμο γονιών ή νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα ή τέκνα του άλλου συζύγου μέχρι να συμπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους.
3. Οι άγαμοι, ορφανοί και από τους 2 γονείς εγγονοί και αδελφοί μέχρι να συμπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους.
4. Τα παιδιά που βρίσκονται σε χηρεία και τα διαζευγμένα μέχρι να συμπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον δεν είναι τα ίδια δικαιούχοι, ώστε να έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης στεγαστικής συνδρομής και δεν έχουν δικό τους εισόδημα. Δεν αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη, τυχόν αποκτηθέντα παιδιά των προστατευόμενων μελών της παρούσης παραγράφου.
Τα παρακάτω όρια ηλικίας δεν ισχύουν εάν τα παιδιά, εγγονοί, προγονοί και αδελφοί σπουδάζουν σε Ανώτατες ή Ανώτερες ή μεταλυκειακές Κρατικές Σχολές και παρατείνονται μέχρι τέλους των σπουδών και πάντως όχι πέραν του 25ου έτους της ηλικίας τους. Εφόσον είναι ανίκανα για κάθε εργασία, δεν υπάρχει περιορισμός στο όριο ηλικίας, αν η ανικανότητα αυτή διαπιστώνεται από την Υγειονομική Επιτροπή του Ασφαλιστικού Οργανισμού που είναι ασφαλισμένος ο δικαιούχος.
Τα ανώτερα όρια ηλικίας κρίνονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για στεγαστική συνδρομή.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Αποκλείονται από τη στεγαστική συνδρομή του ΟΕΚ όσοι έχουν πάρει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους οποιασδήποτε μορφής στεγαστική συνδρομή από τον ΟΕΚ, πλήν της επιδότησης ενοικίου, ή στεγαστικό δάνειο με το Ν.Δ.1138/72.
2. Μεταξύ συζύγων δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής είναι εκείνος που συγκεντρώνει τις απαιτούμενες από τον Κανονισμό προϋποθέσεις, το δε έντυπο της αίτησης συνυπογράφει και άλλος σύζυγος.
Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι πληρούν τις προϋποθέσεις, υποβάλει αίτηση μόνο ο ένας εξ αυτών, κατόπιν κοινής τους απόφασης (συνυπογράφοντας και του άλλου), αν διαφωνούν, τότε αίτηση υποβάλει εκείνος που έχει τις περισσότερες ημέρες εργασίας. Σε περίπτωση που υποβληθούν ξεχωριστές αιτήσεις και από τους δύο συζύγους ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ και οι δύο.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δήμο ή Κοινότητα.
2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, του οικονομικού έτους υποβολής της αίτησης για δανειοδότηση. Εάν δεν έχει κατατεθεί φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους υποβολής της αίτησης, τότε θα προσκομίσετε αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου οικονομικού έτους.
3. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 του έτους 1997 (χρήσης 1996) επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΟΥ και Αντίγραφα των εντύπων Ε9 των επομένων ετών μέχρι την υποβολή της αίτησης, εφόσον υπάρχουν μεταβολές. Αν δεν υπάρχουν μεταβολές θα το δηλώσετε σε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.
4. Βεβαίωση του Οργανισμού Κυρίας Ασφάλισης, για το σύνολο των ημερομισθίων που έχετε πραγματοποιήσει μέσα στα όρια της επικράτειας και αναλυτικά για κάθε ένα από τα τρία προηγούμενα της αίτησης χρόνια, καθώς και ημερομίσθιο του έτους υποβολής της αίτησης. Στην βεβαίωση να αναφέρεται εάν γίνονται κρατήσεις υπέρ ΟΕΚ.
5. Σε περίπτωση που, είτε εσείς είτε προστατευόμενο μέλος σας έχει το ποσοστό αναπηρίας που ορίζεται στο έντυπο της αίτησης, πρέπει να προσκομίσετε: Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού σας φορέα αν η αναπηρία αφορά εσάς, ή απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής της Νομαρχίας, αν η αναπηρία αφορά προστατευόμενο μέλος σας (οριστική ή τρεις προσωρινές). Τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίσετε μόνο σε περίπτωση που είναι απαραίτητη για να ενταχθείτε στις μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, την οποία θα συμπληρώσετε σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:
1. “Εγώ και τα προστατευμένα μέλη της οικογένειάς μου που συνοικούν μαζί μου, δηλαδή (αναγραφόμενα όλα τα ονόματα των μελών) ΔΕΝ είμαστε ιδιοκτήτες κατοικίας ή άλλης ακίνητης περιουσίας (οικοπέδου, αγρού κλπ.) σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός των παρακάτω ακινήτων (περιγράφονται τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία).
2. Δεν τύχαμε στεγαστικής συνδρομής δανείου ή κατοικίας από τον Ο.Ε.Κ. ή στεγαστικού δανείου με το Ν.Δ. 1138/72.
3. Τα αντίγραφα της φορολογικής δήλωσης και του εντύπου Ε9 που σας καταθέτω είναι πιστά αντίγραφα αυτών που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
Επίσης δηλώνω ρητά ότι συγκατίθεμαι στην συλλογή και επεξεργασία από τον ΟΕΚ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που δηλώνω στην Αίτησή μου και τα συνοδευτικά της έγγραφα, αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης και λειτουργίας των στεγαστικών προγραμμάτων του.
Επίσης γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία του ΟΕΚ για έλεγχο των ανωτέρω δεδομένων που με αφορούν”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.