Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016

Υπογράφηκε και αναρτήθηκε η εγκύκλιος για την καταβολή των διατροφικών επιδομάτων για τον μήνα Ιούνιο 2016

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A.
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ.Δημάκα
Τηλέφωνο: 213-1364736 , FAX: 213-1364713
E-mail: x.dimaka@ypes.gr

Αθήνα 01 Ιουλίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 22057

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού ύψους 6.046.425,48 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β περίπτωση 17 και του άρθρου 260 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄).
3. Το Π.Δ. 24/27.01.2015 (ΦΕΚ 20 Α’) σχετικά με την « Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
4. Την με Α.Π. Α2γ/5014/1982 (ΦΕΚ 591 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος επιδότησης νεφροπαθών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας».
5. Την με Α.Π. Υ3β/οικ.5220/2000 (ΦΕΚ 1353 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Αύξηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών», με την οποία το διατροφικό επίδομα χορηγήθηκε και στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς.
6. Την με Α.Π. Υ1/Γ.Π.οικ.84391/2007 (ΦΕΚ 1165 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών».
7. Την με Α.Π. Υ1/Γ.Π.οικ.101270/2009 (ΦΕΚ 1591 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί χορηγήσεως του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών σε αλλοδαπούς και ομογενείς».
8. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2016 και αφορούν στα έσοδα των Περιφερειών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
9. Την υπ’ αριθμ. 61 (Α.Π. 74894/30-12-2010) εγκύκλιό μας, περί άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του “Προγράμματος Καλλικράτης”.
10.Την ανάγκη επιχορήγησης των Περιφερειών της χώρας, προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους λήψης αυτού, για το μήνα Ιούνιο του τρέχοντος έτους.
11. Τα σχετικά στοιχεία που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο μας, από τις Περιφέρειες της χώρας.
12.Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 6.046.425,48€ στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Ιούνιο τρέχοντος έτους, ως ακολούθως:

(τον πίνακα θα τον βρείτε και στο πιο κάτω αρχείο)

Β. Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, αυτό που αφορά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια, αποδίδεται στον οικείο λογαριασμό της έδρας της, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Γ. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Ιούνιο και για όσο χρονικό διάστημα καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτού.
Δ. Οι Περιφέρειες, στις οποίες κοινοποιείται η Απόφαση αυτή, να μας γνωρίσουν έως τις 26/07/2016, τον αριθμό των δικαιούχων καθώς και τα ποσά που απαιτούνται για την
κάλυψη του εν λόγω επιδόματος μηνός Ιουλίου έτους 2016, για τις Περιφερειακές Ενότητες χωρικής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να επιχορηγηθούν αναλόγως.

Ο Γενικός Διευθυντής
Κ. Θεοδωρόπουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
- Γραφεία Γεν. Γραμματέων
2. Περιφέρειες της Χώρας – Έδρες τους
α) Γραφεία Περιφερειαρχών
β) Δ/νσεις Οικονομικού
γ) Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας
3. Ένωση Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ.)
Μεσογείων 15, Τ.Κ. 115 26-ΑΘΗΝΑ
4. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ακαδημίας 40, Τ.Κ. 101 74-ΑΘΗΝΑ
5. Ελληνική Στατιστική Αρχή
Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών
Πειραιώς 46 & Επονιτών Τ.Κ. 18510 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης
5. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
-Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
6. Δ/νση Μηχ/ης και Η.Ε.Σ. (προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)

Η απόφαση υπάρχει και εδώ.

------------

Το σχόλιό μας: Για περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων και της κατάθεσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων σε κάθε δήμο ξεχωριστά, καλό είναι ο κάθε αναγνώστης να επικοινωνεί με την πρόνοια που ανήκει ή τον δήμο που κατοικεί και είναι αρμόδιος για τις πληρωμές, για να μαθαίνει το τι θα γίνει ακριβώς στην περιοχή του.


Νότης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.