Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Χρηματοδοτικός μηχανισμός για ζητήματα Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Ποιοι είναι οι στόχοι της προγραμματικής συμφωνίας.

Τη δημιουργία χρηματοδοτικού μηχανισμού, συνολικού ύψους 11,2 εκατ. ευρώ, για ζητήματα ολοκληρωμένης Διαχείρισης Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο του Προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στη διαχείριση, προστασία και βελτίωση της παρακολούθησης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο (με έμφαση στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά), σε έργα παροχής πόσιμου νερού σε νησιά, σε έργα που αφορούν στην εξοικονόμηση και τη βελτίωση του πόσιμου νερού, σε έργα βελτίωσης της παρακολούθησης των θαλάσσιων υδάτων, σε έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης τοπικής εμβέλειας, σε δράσεις προώθησης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία και σε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα, σε συναφή προς το Πρόγραμμα γνωστικά πεδία, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα των Δότριων χωρών.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2009-2014, και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) δημιουργήθηκε το 1994 από την ένωση των τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, στο εξής Δότριες Χώρες) μέσω ειδικής συμφωνίας συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή, εκτός από την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίου στα κράτη μέλη του ΕΟΧ, καλύπτει και τη συνεργασία σε τομείς όπως η έρευνα, η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον κ.λπ.

Με στόχο να συμβάλλουν στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων, οι τρεις (3) Δότριες Χώρες δημιούργησαν χρηματοδοτικό μηχανισμό για την περίοδο 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014), ο οποίος αποτελεί εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης, για έργα σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, μέσω προγραμμάτων σε 16 δικαιούχες χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΧΜ ΕΟΧ ανέρχεται σε 1.8 δισ. Ευρώ. Ο ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 περιλαμβάνει 12 Τομείς Προτεραιότητας, που αναλύονται σε 32 Προγραμματικές Ενότητες.

Το Νοέμβριο του 2011 η Ελλάδα υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με τις Δότριες Χώρες για προγράμματα σε συνολικά 5 Προγραμματικές Ενότητες. Στο πλαίσιο του Τομέα Προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Προστασία και Διαχείριση» συμφωνήθηκε η υλοποίηση του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων».

Η συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 11.188.000 ευρώ, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% από το ΧΜ ΕΟΧ. Την επιστημονική ευθύνη και το συντονισμό έχει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) και Διαχειριστής Προγράμματος ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων.

«Στρατηγικός στόχος του ΥΠΕΚΑ και της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, αποτελεί η βελτίωση, παρακολούθηση και διασφάλιση της ορθής και βιώσιμης διαχείρισης των εσωτερικών υδάτων και θαλάσσιων πόρων της χώρας μας, με σειρά δράσεων που θα επιφέρουν αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων καλής ποιότητας νερού (επιφανειακών και υπογείων υδάτων), προστασία της βιοποικιλότητας και υιοθέτηση πρακτικών που επιτυγχάνουν την αειφόρο χρήση και διαχείριση των οικονομικά και οικολογικά πολύτιμων υδατικών πόρων.

Το Πρόγραμμα για την “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων” και οι δράσεις του, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης όλων μας, στην ενίσχυση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και στην υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής και της επιχειρηματικότητας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα και οικονομικές δυσκολίες» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης.

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε :

«Το νερό είναι εθνικός πλούτος, στενά συνδεδεμένος με τους ανθρώπους, την κοινωνία, την ιστορία και το μέλλον της χώρας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη μία ολοκληρωμένη εθνική πολιτική για το νερό, την οποία για πρώτη φορά υλοποιούμε στο Υπουργείο ΠΕΚΑ, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Αυτή η πολιτική δίνει έμφαση στην ορθολογική, αειφόρο διαχείριση και στην προστασία των υδάτινων πόρων, στη θαλάσσια χωροταξία, στην προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» που ξεκινά με τη συμβολή του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, προσθέτει επιπλέον δυνάμεις σε αυτήν την προσπάθεια της χώρας μας. Στόχος όλων μας είναι η άριστη περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων της χώρας σε κάθε τους μορφή. Η προσπάθεια αυτή παράγει ήδη αποτελέσματα. Βελτιωνόμαστε διαρκώς και μπορούμε, με τη συμβολή όλων, να αριστεύσουμε.»

Η Προγραμματική Συμφωνία για την Υλοποίηση του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» έχει συναφθεί μεταξύ των Ελληνικών Αρχών και της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2009-2014.

Το Πρόγραμμα στοχεύει σε τρία αποτελέσματα:

1ο Αποτέλεσμα: Ολοκληρωμένη διαχείριση των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων.

2ο Αποτέλεσμα: Βελτίωση της παρακολούθησης των θαλάσσιων υδάτων.

3ο Αποτέλεσμα: Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων.

Στο πλαίσιο αυτού του Αποτελέσματος προγραμματίζονται οι παρακάτω δράσεις, με τη μορφή Μικρών Σχεδίων Επιχορήγησης (ΜΣΕ):

1. Επιχορήγηση μαθητών και εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη συμμετοχή στα Περιβαλλοντικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στον τομέα των υδατικών πόρων.

2. Επιχορηγήσεις / υποτροφίες θα δοθούν σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Έλληνες ή έχοντες νόμιμη διαμονή πέντε ετών στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τμήμα των μεταπτυχιακών τους σπουδών, επιπέδου διδακτορικού, καθώς και σε ερευνητές, προκειμένου να διεξάγουν μεταδιδακτορική έρευνα στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα των Δότριων Χωρών.

Οι πράξεις στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος δύναται να υλοποιηθούν σε συνεργασία των φορέων υλοποίησης με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς εταίρους.

Με στόχο να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων, το Πρόγραμμα ενθαρρύνει την υλοποίηση πράξεων σε συνεργασία με εταίρους από τις Δότριες Χώρες. Για το σκοπό αυτό το Πρόγραμμα διαθέτει το ποσό των 200.000 €. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων αφορούν στη διερεύνηση για την εύρεση εταίρων από τις Δότριες Χώρες, καθώς και την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών, τη δικτύωση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών κ.α. Για τη διευκόλυνση των πιθανών φορέων υλοποίησης στην εύρεση εταίρων από τις Δότριες Χώρες, το ΥΠΕΚΑ θα οργανώσει συνάντηση γνωριμίας, η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο 2014. Για τη διαδικασία συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα δημοσιευτεί μετά την υπογραφής του Συμφώνου Υλοποίησης του Προγράμματος, που αναμένεται να γίνει άμεσα.

Τελική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι η 30/04/2016 για τα έργα, τις μελέτες και το προκαθορισμένο έργο και η 30/9/2016 για τα ΜΣΕ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.