Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Μετεξεταστέα η Ελλάδα στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


Έχει πρωτοπόρους νόμους αλλά στην πράξη υστερεί.

Τη διαπίστωση ότι πολλές δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι εύκολα προσβάσιμες
ακόμα και από κάποιον κοινό πολίτη, έκανε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας
ΕΣΥΑΜΕΑ, Χρήστος Κεσόγλου, σε ημερίδα στην Κομοτηνή

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Παράρτημα Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρία στη Βουλγαρία – Παράρτημα Χάσκοβο (Εταίρος), έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προσβασιμότητα για όλους». Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε χθες στην Κομοτηνή, ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑ.μεΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της προσβασιμότητας στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Με τον όρο «προσβασιμότητα» νοείται το χαρακτηριστικό ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας και άλλων χαρακτηριστικών (σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, κλπ.) την ασφαλή και ανεξάρτητη χρήση και πρόσβαση των προσφερόμενων υποδομών και υπηρεσιών. Επωφελούμενοι του έργου είναι πρωτίστως τα άτομα με αναπηρία και ακολούθως οι δημόσιες και περιφερειακές αρχές στη διασυνοριακή ζώνη εφαρμογής του προγράμματος στην υιοθέτηση πολιτικών για την προώθηση της προσβασιμότητας και της βελτίωσης της ζωής των ΑμεΑ. 


ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως ισότιμοι πολίτες, τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) έχουν κάθε δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, σε ίση μεταχείριση, σε αυτόνομη ζωή και σε πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Επίσης, η ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και την δια βίου μάθηση δίνει στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνία και να βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους. Συνεπώς, τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες επιλογών και τον έλεγχο της καθημερινής τους ζωής, όπως και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες. Η «προσβασιμότητα», εκτός από την διάσταση της φυσικής πρόσβασης (μπορεί ένα άτομο να πάει εκεί πού θέλει;), περικλείει και τη διάσταση της λειτουργικότητας (μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ή το αγαθό που θέλει;), της επικοινωνίας (μπορεί να επικοινωνήσει και να πληροφορηθεί όπως όλοι;) και σχετίζεται άμεσα με την αυτονομία και την ασφάλεια, οι οποίες εντέλει είναι οι καθοριστικές παράμετροι που διασφαλίζουν σε κάθε άτομο την ελευθερία επιλογών σε κάθε στιγμή της ζωής του. Η προσβασιμότητα έχει ταυτισθεί με τα άτομα με αναπηρία, για τα οποία πράγματι αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη: αυτόνομης, ασφαλούς, αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Το έργο στοχεύει στο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση της «Αρχής της Προσβασιμότητας» στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας. Η υλοποίηση των κοινών ενεργειών από την πλευρά της Ελλάδας και Βουλγαρίας έχει στόχο την από κοινού οριοθέτηση και αντιμετώπιση προβλημάτων που συναντώνται σε θέματα Προσβασιμότητας στις Δημόσιες Αρχές.

Ο προηγούμενος στόχος συνδυάζεται με την προθυμία των εταίρων να αλλάξουν τη στάση/αντίληψη των δημοσίων υπαλλήλων και της τοπικής κοινωνίας. Προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή των νομοθετημάτων, τα παραδοτέα των πιλοτικών μελετών θα χρησιμοποιηθούν ως βασικός κατευθυντήριος χάρτης. Συνολικά, οι στόχοι του προγράμματος αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρία και στη διευκόλυνση των συναλλαγών τους με τους δημόσιους φορείς σε επίπεδο ΟΤΑ.
Το έργο ενσωματώνει την αρχή της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ η οποία έχει πλέον μετατραπεί σε απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη δημόσιας χρηματοδότησης των κρατών-μελών από τα ταμεία της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, οι παρεμβάσεις του Έργου υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας του W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).

ΤΟ 60% ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σε μία προσπάθεια να καταγραφεί το επίπεδο της προσβασιμότητας νομοθετικά αλλά και στην πράξη, οι φορείς υλοποίησης του έργου, διενήργησαν μελέτες που ήταν αποκαλυπτικές. Σε επίπεδο νομοθεσίας, η χώρα μας εμφανίζεται πρωτοπόρα, ωστόσο στην πράξη υστερεί. Αυτό τόνισε ο Αλέξανδρος Μουρούζης εκ μέρους της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία, πληροφορικός – εμπειρογνώμων ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Κατά τον ίδιο μόλις το 60% της νομοθεσίας στη χώρα μας, βρίσκει εφαρμογή στον τομέα αυτό. «Στο επίπεδο της προσβασιμότητας, κανείς πρέπει να εξετάσει και τις δύο πλευρές. τη νομοθετική πλευρά, όπου είδαμε ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Πραγματικά κάποιοι από τους νόμους μας παρουσιάζουν κάποια καινοτομικά χαρακτηριστικά και για όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε δηλαδή ότι η προσβασιμότητα έχει περάσει και μέσα στη νομοθεσία. Παρόλα αυτά έχουμε τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν όλους τους τομείς, τη διάσπαρτη νομοθεσία που είναι δύσκολο τελικά να παρακολουθήσει κανείς τελικά τους κανόνες και τους νόμους. Στο δεύτερο βήμα είδαμε και στην πιλοτική μελέτη που κάναμε στην Αλεξανδρούπολη ότι απέχουμε αρκετά από την πλήρη υλοποίηση της νομοθεσίας. Αν κάποιος σκεφτεί ότι η νομοθεσία, στην ουσία είναι η βάση πάνω την οποία πρέπει να περάσουμε όλοι μας και όχι το τέλειο, καταλαβαίνει κανείς ότι έχοντας ως στόχο την πλήρη προσβασιμότητα απέχουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν πρακτικά παραδείγματα όπου είδαμε ότι στους δρόμους εμπόδια παρουσιάζονται από τους πολίτες αλλά και τους δήμους που δεν φροντίζουν να προσαρμόσουν τα προγράμματα και τις κατασκευές τους ανάλογα. τα κτίρια τα περισσότερα έχουν σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας ακόμα και για τον κοινό πολίτη και το βασικό είναι ότι δεν υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση του προσωπικού των ΟΤΑ και σε αυτό στοχεύει αυτό το έργο».

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα παραπάνω συμπεράσματα εξήγαγαν οι ειδικοί μελετητές στην Αλεξανδρούπολη, όπου η προσβασιμότητα χαρακτηρίζεται τουλάχιστον κακή. Ακόμα και οι δημόσιες υπηρεσίες υστερούν στον τομέα αυτό. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στην Κομοτηνή, όπως εκτιμούν οι ερευνητές του προγράμματος. Στην Κομοτηνή, αν και δεν έχει γίνει μελέτη, στο πλαίσιο του θεματικού εργαστηρίου «θα βγούμε στους δρόμους με τους εκπαιδευόμενους, θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μία πρώτη γεύση. Επειδή όμως έχουμε δει πολλούς δήμους θα έλεγα ότι λίγο πολύ είναι όλοι στην ίδια κατάσταση. Οι δημόσιες υπηρεσίες ίσως είναι λίγο καλύτερα. Αλλά ο βαθμός απόκλισης από τη νομοθεσία είναι κατά μέσο όρο στο 60%», σημείωσε ο κ. Μουρούζης.

Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

Τη διαπίστωση ότι πολλές δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι εύκολα προσβάσιμες ακόμα και από κάποιον κοινό πολίτη, έκανε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας ΕΣΥΑΜΕΑ, Χρήστος Κεσόγλου. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σχεδόν αδύνατο να κινηθεί κάποιο άτομο με αναπηρία χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα, σε κάποια από τις ελληνικές πόλεις. Αυτή η πραγματικότητα πρέπει να αλλάξει στη χώρα πρόσθεσε καθώς, αφαιρεί ουσιαστικά το δικαίωμα στη ζωή από μεγάλη μερίδα πολιτών. «Η προσβασιμότητα είναι ζητούμενο προκειμένου να δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλα τα άτομα να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Δε θα πρέπει να περιορίζονται για παράδειγμα στο να ζητάμε εργασία, θα πρέπει αν μπορεί κάποιος να πάει στην εργασία του, θα πρέπει να μπορεί και κάποιος να πάει στην εργασία του. Δεν έχει νόημα να προσφέρεις εργασία χωρίς σχολείο, μόρφωση, ακόμα και στις εκκλησίες υπάρχουν προβλήματα. Γίνεται μία προσπάθεια γενικότερη αλλά δυστυχώς δεν φθάνει γιατί δεν υπάρχουν μηχανισμοί παρακολούθησης περισσότερο. Υπάρχουν νομοθεσίες αλλά δεν υπάρχουν μηχανισμοί παρακολούθησης», κατέληξε.Πηγή: http://www.xronos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.