Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Προσφορά για την Μεταφορά Μαθητών ΑΜΕΑ με Ταξί στο Ειδκό Σχολείο Νταού Πεντέλης

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου πρόκειται να προβεί στην συλλογή ενσφράγιστων προσφορών για την"ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ TAXI ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ"

Συγκεκριμένα θα χρειαστούν δύο (2) ταξί για να μεταφέρουν:

1.Το πρώτο:
- Ένα μαθητή από την περιοχή Αγιου Ανδρέα Λαυρίου
- Ένα μαθητή από την περιοχή Θορικού Λαυρίου
- Ένα μαθητή την περιοχή Κάτω όρια Λαυρίου

έως τα Ειδικά Σχολεία Νταού Πεντέλης.

2. Το Δεύτερο:

- Ένα μαθητή από την περιοχή Αυλώνα

- Ένα μαθητή από την περιοχή Σκάλας Ωρωπού

έως τα Ειδικά Σχολεία Νταού Πεντέλης

Η μεταφορά θα γίνεται πρωί και μεσημέρι επιστρέφοντας τα παιδιά στα σπίτια τους με ώρα προσέλευσης στο σχολείο 08:15 πμ και ώρα αναχώρησης 12:40μμ.
Οι μετακινήσεις των μαθητών και μαθητριών των ειδικών σχολείων θα γίνονται με τη παρουσία συνοδών, που η αποζημίωσή τους βαρύνει τους ανάδοχους. Το κόστος των συνοδών συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και θα συνεκτιμηθεί στην προσφορά έκαστου αναδόχου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΑΞΙ Νο1

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΥΛΩΝΑ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ - ΡΑΦΗΝΑ
72
84,24
ΡΑΦΗΝΑ - ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ - ΑΥΛΩΝΑ
72
84,24


ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ : 168,48 € + 21,90 € (ΦΠΑ13%) = 190,38 €

ΤΑΞΙ Νο2

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΛΑΥΡΙΟ - ΘΟΡΙΚΟ - ΡΑΦΗΝΑ
61
71,30
ΡΑΦΗΝΑ – ΘΟΡΙΚΟ- ΛΑΥΡΙΟ
61
71,30


ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ : 142,60 € + 18,53 € (ΦΠΑ13%) = 161,14 €

  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 16/11/2012: -45-

  • ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

168,48 + 142,60 = 311,08 * 45 = 13.998,60 €

ΦΠΑ 13%

21,90 + 18,53 = 40,43 * 45 = 1.819,35 €

ΣΥΝΟΛΟ

13.998,60 + 1.819,35 = 15817,95 €

  • Η πληρωμή των αναδόχων θα γίνει τμηματικά, σε διαστήματα όχι μικρότερα του ενός (1) μηνός, με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα απαιτούμενα από τον νόμο δικαιολογητικά, ήτοι:
- Βεβαίωση του διευθυντή του κάθε σχολείου που εξυπηρετεί έκαστο δρομολόγιο για την πραγματοποίηση των δρομολογίων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1δ της ΚΥΑ αρ.35415/28-7-2011
- Τιμολόγιο του αναδόχου
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο:
- Στις ημέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση με τον διευθυντή κάθε σχολείου.
- Στις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο, λόγω κατάληψης, απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με τον διευθυντή του κάθε σχολείου. Επίσης, στην περίπτωση που δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο λόγω ασθενείας των μεταφερομένων μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ενημέρωση του αναδόχου από τον διευθυντή του σχολείου, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την εκτέλεση του δρομολογίου.
- Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία παραμένουν κλειστά, με απόφαση Δημάρχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου, Αραφηνίδων Αλών 12, ΤΚ 19009 Ραφήνα, το αργότερο μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 12:00 οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, η οποία θα πρωτοκολληθεί και στη συνέχεια θα προωθηθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια εκτός των στοιχείων του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ TAXI ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ .»
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από :
1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
2) Επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο, των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και φωτοαντίγραφο της ασφάλειάς τους.
Οι τιμές της προσφοράς θα είναι αμετάβλητες για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

Γενικές επισημάνσεις:
α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα οχήματα κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό, τον/την συνοδό, τους μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες.
β. Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί κατά τις ώρες εκτέλεσης του δρομολογίου για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος, που προκύπτει ή την άρση κάθε άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά να λαμβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο μέτρο για την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών.
γ. Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στο εκάστοτε εντεταλμένο πρόσωπο του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
δ. Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠηγή: http://www.dhmoths.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.