Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Οικοδομική άδεια σε πέντε ημέρες

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.Πολεοδομίες τέλος, τουλάχιστον με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που είχαν σήμερα. Με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που κατατέθηκε χθες προς ψήφιση στη Βουλή, αλλάζει ο τρόπος έκδοσης των αδειών δόμησης και του ελέγχου των κατασκευών.
Θα γίνει πλήρης διαχωρισμός των αρχών που εγκρίνουν (υπηρεσίες δόμησης των δήμων) και αυτών που ελέγχουν (ελεγκτές δόμησης, υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ) την ορθή εκτέλεση της μελέτης. Η επικοινωνία του μηχανικού με τον πολίτη και του πολίτη με τις υπηρεσίες θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι ελεγκτές δόμησης θα είναι ιδιώτες μηχανικοί (χωρίς καμία σχέση με τον στενό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα) και θα λειτουργούν ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες δόμησης (ΥΔΟΜ). Την εποπτεία του εγκριτικού και ελεγκτικού μηχανισμού θα έχουν η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας και τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, τα οποία συγκροτούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα.
Με την εφαρμογή του νέου τρόπου έκδοσης κανονισμού αδειών δόμησης και ελέγχου των κατασκευών το υπουργείο προσδοκά τη μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης των οικοδομικών αδειών. Η έγκριση δόμησης θα πρέπει να χορηγείται σε πέντε ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών στοιχείων και μελετών (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα δόμησης κτλ.) Η έγκριση δόμησης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση άδειας δόμησης, η οποία θα πρέπει να χορηγείται δυο ημέρες μετά την προσκόμιση των απαραίτητων μελετών και την ανάληψη της ευθύνης από τους μελετητές μηχανικούς.

Οικοδομική άδεια με μια υπεύθυνη δήλωση

Για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:
α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9.
γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.
Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκης και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται.


Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:
α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.
β) Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται.
γ) Στατική μελέτη.
δ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
ε) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
στ) Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.
ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
η) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.
θ) Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.
ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι:

  • Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν.
  • Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και του τοπογραφικού διαγράμματος, βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση δόμησης.
  • Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ισχύουν.

ια) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 305/1996 (Α’ 212).
ιβ) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 (Α’ 292), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.
ιγ) Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α’ 210).
ιδ) Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών.
ιε) Ταυτότητα κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3843/2010 (Α’ 62). Με απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής του παραπάνω δικαιολογητικού.Το σχόλιό μας: Θετικό βήμα η υποχρεωτική πρόβλεψη και μελέτη για την προσβασιμότητα των χώρων από ΑμεΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.