Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996/2011: Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996/2011
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ Α' 170/05-08-2011)

Όλο το ΦΕΚ μπορείτε να το βρείτε εδώ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ.ΕΠ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αρθρο 1. Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Αρθρο 2. Έργο και αρμοδιότητες − Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση

Αρθρο 3. Συμφιλιωτική διαδικασία−Επίλυση διαφορών

Αρθρο 4. Προσόντα του Συμφιλιωτή Εργατικών Διαφορών

Αρθρο 5. Στελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Αρθρο 6. Εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αρθρο 7. Ειδικός Γραμματέας

Αρθρο 8. Γενικοί Επιθεωρητές

Αρθρο 9. Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας

Αρθρο 10. Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Αρθρο 11. Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών

Αρθρο 12. Ειδική Ομάδα Ετοιμότητας και Άμεσης Επέμβασης

Αρθρο 13. Υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Αρθρο 14. Οικονομική Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Αυτοτέλειας και Λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Αρθρο 15. Πρόσθετη Αμοιβή –Λοιπά οικονομικά θέματα

Αρθρο 16. Τυποποίηση και χρήση δελτίων ελέγχου

Αρθρο 17. Θέματα Λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Αρθρο 18. Ηλεκτρονική διασύνδεση και μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών

Αρθρο 19. Συνεργασία Σ.ΕΠ.Ε., Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας (Γ.Δ.Σ.Υ.Ε.) και Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας

Αρθρο 20. Δικαστική εκπροσώπηση Σ.ΕΠ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ − ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αρθρο 21. Κοινωνικός Έλεγχος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Αρθρο 22. Έκθεση αξιολόγησης έργου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και ετήσια έκθεση πεπραγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Αρθρο 23. Είδος και εύρος κυρώσεων

Αρθρο 24. Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας

Αρθρο 25. Έλεγχος τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

Αρθρο 26. Θεσμοθέτηση κάρτας εργασίας

Αρθρο 27. Κοινοποίηση πράξεων

Αρθρο 28. Ποινικές κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 29. Ρυθμίσεις για ιατρούς εργασίας

Αρθρο 30. Δράσεις ανταλλαγής πληροφοριών Σ.ΕΠ.Ε., ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και ΓΓΠΣ μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Αρθρο 31. Μικτά κλιμάκια ελέγχου

Αρθρο 32. Ορολογία

Αρθρο 33. Μεταβατικές − Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Αρθρο 34. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Αρθρο 35. Ρυθμίσεις ασφάλισης ασθένειας − Κάλυψη ανέργων

Αρθρο 36. Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας

Αρθρο 37. Συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Αρθρο 38. Επιτάχυνση διαδικασίας απονομής συντάξεων

Αρθρο 39. Πλασματικός χρόνος παιδιών

Αρθρο 40. Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης

Αρθρο 41. Αναγνώριση χρόνων ειδικών κατηγοριών

Αρθρο 42. Απασχόληση Συνταξιούχων και λοιπές διατάξεις

Αρθρο 43. Έναρξη καταβολής Σύνταξης σε Οφειλέτη

Αρθρο 44. Ασφαλιστέα πρόσωπα του ΕΤΕΑΜ

Αρθρο 45. Συνταξιοδότηση ειδικής κατηγορίας ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΜ

Αρθρο 46. Ασφάλιση απασχολουμένων με σύμβαση μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ κ.λπ.

Αρθρο 47. Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

Αρθρο 48. Ρυθμίσεις Ασφάλισης Ασθένειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΑΕΕ

Αρθρο 49. Αίτηση Συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Αρθρο 50. Προσωρινή Αναπηρική Σύνταξη χωρίς Διακοπή Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Αρθρο 51. Ασφάλιση Οδηγών ΔΧ αυτοκινήτων

Αρθρο 52. Κατάταξη ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑ στις ασφαλιστικές κατηγορίες του Ο.Α.Ε.Ε.

Αρθρο 53. Ειδικές Ρυθμίσεις Ο.Α.Ε.Ε.

Αρθρο 54. Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε.

Αρθρο 55. Παράλληλη Ασφάλιση – Συνταξιοδότηση Ασφαλισμένων πρώην Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων

Αρθρο 56. Ασφάλιση Μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ε.Τ.Α.Α.

Αρθρο 57. Υποβολή καταστάσεων εισφορών ασφαλισμένων και εργοδοτών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.

Αρθρο 58. Εγγραφή στο Ε.Τ.Α.Α.−Τ.Σ.Α.Υ. πριν την Έναρξη Επαγγέλματος

Αρθρο 59. Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α.

Αρθρο 60. Παράλληλη Ασφάλιση Ε.Τ.Α.Α. και Ο.Α.Ε.Ε.

Αρθρο 61. Ειδικές Ρυθμίσεις Ε.Τ.Α.Α.

Αρθρο 62. Αναγνώριση χρόνων στο Ε.Τ.Α.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΙΚΑ − ΕΤΑΜ

Αρθρο 63. Ρυθμίσεις ΙΚΑ − ΕΤΑΜ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΑΕΔ

Αρθρο 64.

Αρθρο 65. Υποβολή δήλωσης οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

Αρθρο 66. Επιδότηση ασφαλιστικής εισφοράς ανέργων

Αρθρο 67. Διεύθυνση Συντονισμού ΟΑΕΔ

Αρθρο 68. Υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού ΟΑΕΔ

Αρθρο 69. Επιδότηση εισφορών από ΛΑΕΚ

Αρθρο 70. Διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Αρθρο 71. Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον ΟΑΕΔ

Αρθρο 72. Επιλογή στελεχών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Αρθρο 73. Επιταγή απόκτησης επαγγελματικών προσόντων

Αρθρο 74. Προγράμματα ΟΑΕΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΓΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΚΑ

Αρθρο 75. Ρυθμίσεις προσωπικού ΓΓΚΑ και ΦΚΑ

Αρθρο 76. Οργανωτικά θέματα ΓΓΚΑ και ΦΚΑ

Αρθρο 77. Ρυθμίσεις για Συλλογικά Όργανα ΦΚΑ

Αρθρο 78. Υπηρεσιακά Συμβούλια

Αρθρο 79. Θέματα αξιοποίησης κινητής και ακίνητης περιουσίας

Αρθρο 80. ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.

Αρθρο 81. Έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και ενημέρωση του Ε.Μ.Α.Ε.Σ.

Αρθρο 82. Εφάπαξ αποζημίωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΓΑ

Αρθρο 83.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 84. Διαδικασία αναγνώρισης χρόνου υπαλλήλων των ΟΤΑ στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Αρθρο 85. Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 3869/2010 - Καταργούμενες διατάξεις

Αρθρο 86. Κέντρα Εργαζομένης Νεότητας

Αρθρο 87. Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 18 του ν. 2458/1997

Αρθρο 88. Κατάργηση των ανωνύμων εταιρειών «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και «Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.» και σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

Αρθρο 89.

Αρθρο 90.

Αρθρο 91.


Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Aυγούστου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 Aυγούστου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Όλο το ΦΕΚ μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.