Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012

Ανακεφαλαίωση οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία των Σημείων KE.Π.Α.

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Π51/586 - 30/05/2012 - Ανακεφαλαίωση οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία των Σημείων KE.Π.Α.


ΘΕΜΑ: Ανακεφαλαίωση οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία των Σημείων KE.Π.Α.
Με γνώμονα την εφαρμογή από όλα τα Σημεία ΚΕ.Π.Α. ενιαίων κανόνων διοικητικής διαχείρισης των θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς τους, παρέχουμε τις ακόλουθες ανακεφαλαιωτικές οδηγίες:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α.

Παραλαβή αιτήσεων

Η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων διενεργείται κανονικά σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Γραμματείας ΚΕ.Π.Α, με σειρά προτεραιότητας.

Ο υπάλληλος της Γραμματείας ΚΕ.Π.Α. που παραλαμβάνει τις σχετικές αιτήσεις οφείλει να ενημερώνει με σαφήνεια τους ενδιαφερόμενους για την τηρούμενη διαδικασία και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις που του ζητούνται.

Από την παραλαβή της παρούσας, με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των που εδρεύουν Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., δεν θα παραπέπονται οι ενδιαφερόμενοι για «ενημέρωση και πληροφορίες» στη Δ/νση Αναπηρίας & Ι.Ε.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι δεν θα παραλαμβάνονται αιτήματα που δεν υπάγονται για την εξέτασή τους στην αρμοδιότητα των Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις, για τις οποίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 165 του υπαλληλικού κώδικα, δεν απαιτείται πιστοποίηση βαθμού αναπηρίας και επομένως συνεχίζουν να υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υ.Ε. των κατά τόπους Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ:

α] άρθρο 165 Υπαλληλικού Κώδικα: χορήγηση ειδικής άδειας έως 22 ημερών εφόσον οι υπάλληλοι ή τα μέλη οικογένειάς τους είναι μεταγγιζόμενοι, χορήγηση αναρρωτικής άδειας πέραν των 10 ημερών, παραπομπή για απόλυση από την υπηρεσία εφόσον πάσχουν από νοσήματα μη δεκτικά ιάσεως κ.λπ.

β] χορήγηση επιδομάτων ασθένειας και λοιπών παροχών που καταβάλλονται από τους λογαριασμούς παροχών σε χρήμα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μετά τη σύσταση του ΕΟΠΥΥ,

γ] χορήγηση παροχών σε είδος σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ (ορθοπεδικά είδη, λουτροθεραπεία, αναπνευστικές συσκευές κ.λπ.),

δ] θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας τέκνων που είναι ανίκανα για κάθε εργασία (άρθρο 33 παρ.3 του Α.Ν.1846/1951)

ε] συνεχιζόμενη θεραπεία στις περιπτώσεις μη συμπλήρωσης των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την κατ΄ έτος ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας (σχετικές οδηγίες για την τηρούμενη διαδικασία έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 43/01 της Δ/νσης Παροχών)

στ] υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, για την οποία απαιτείται η μη ύπαρξη αναπηρίας

Επομένως για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει με ευθύνη των διοικητικών υπαλλήλων ΚΕ.Π.Α. (Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και γραμματείς των Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α.) να ενημερώνονται αμέσως οι ενδιαφερόμενοι, ώστε να απευθύνονται έγκαιρα στις αρμόδιες Υ.Ε.

Διαδικασία Διοικητικού και Ιατρικού Προελέγχου

Ενέργειες Διοικητικού Προελέγχου – Στάδιο Ι:

1. Ελέγχεται η ορθότητα συμπλήρωσης όλων των πεδίων της αίτησης.

Εφεξής θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά στο σώμα της αίτησης και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του ενδιαφερόμενου.

2. Ελέγχεται προσεκτικά η πληρότητα των προσκομισθέντων από τους αιτούντες στοιχείων (π.χ. παραπεμπτικά φορέων για συνταξιοδότηση αναπηρίας, τελευταίες αποφάσεις χορήγησης για παρατάσεις αναπηρίας κ.λπ., σύμφωνα με όσα αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, καθώς και της καταβολής παραβόλου 46,14 ευρώ σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις)

Στις περιπτώσεις απόρων πολιτών που αιτούνται πιστοποίηση αναπηρίας για την καταβολή προνοιακής παροχής, απαιτείται η προσκόμιση Βιβλιαρίου Απορίας σε ισχύ, αντίγραφο του οποίου αρχειοθετείται στον ιατρικό φάκελο.

3. Ελέγχεται η προσκόμιση πρόσφατης, εκδοθείσας εντός του τελευταίου τετραμήνου, γνωμάτευσης-έκθεσης θεράποντα ιατρού Δημόσιου Νοσοκομείου, ή Υγειονομικού Σχηματισμού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Ε.Σ.Υ., ή Μονάδας Υγείας του Οργανισμού στον οποίο υπάγεται για υγειονομική περίθαλψη ο αιτών, ή συμβεβλημένης με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικής κλινικής, που θα πρέπει επιπρόσθετα να είναι επικυρωμένη με σφραγίδα και υπογραφή από την αρμόδια υπηρεσία κάθε Μονάδας.

Στην περίπτωση προσκόμισης γνωμάτευσης-έκθεσης συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτη ιατρού, αυτή θα επικυρώνεται κατά τον ίδιο τρόπο από την αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ, στην περιφέρεια της οποίας προσφέρει τις υπηρεσίες του ο ιδιώτης ιατρός.

4. Παραλαμβάνονται όλα τα ιατρικά δικαιολογητικά και στοιχεία (ιατρικές πράξεις, εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς και κάθε άλλο ιατρικό στοιχείο) που αφορά στην πάθηση του αιτούντα, π.χ. εισιτήριο-εξιτήριο νοσοκομείου, βιοψίες, αξονικές-μαγνητικές τομογραφίες κ.λπ.

5. Μετά τα παραπάνω αποδίδεται στον αιτούντα αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής της αίτησης από το Γενικό Πρωτόκολλο του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο υπάγεται η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α.

6. Δημιουργείται ιατρικός φάκελος με αναγραφή του ΚΕ.Π.Α. υποβολής της αίτησης και του ονοματεπώνυμου του αιτούντα, που προωθείται για Ιατρικό Προέλεγχο.

Ενέργειες Ιατρικού Προελέγχου

Ο Ιατρικός Προέλεγχος διενεργείται από τον εκάστοτε οριζόμενο για το σκοπό αυτό ιατρό της οικείας Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ, συμπληρωματικά προς τα λοιπά ημερήσια καθήκοντά του, χωρίς την παρουσία του αιτούντα (backoffice).

1. Ελέγχεται η πληρότητα και εγκυρότητα των υποβληθέντων ιατρικών δικαιολογητικών και στοιχείων
2. Συμπληρώνεται το έντυπο προελέγχου
3. Χαρακτηρίζεται η πάθηση ή οι παθήσεις
4. Ελέγχεται εάν στοιχειοθετείται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων εξέταση του περιστατικού κατ’οίκον
5. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η προσκόμιση πρόσθετων ιατρικών στοιχείων για την ορθή και ολοκληρωμένη εκτίμηση του περιστατικού από ιατρική άποψη, συμπληρώνεται στο σχετικό έντυπο η ένδειξη ‘ελλείποντα δικαιολογητικά’
6. Αναπέμπεται ο σχετικός φάκελος στη Γραμματεία για περαιτέρω ενέργειες

Ενέργειες Διοικητικού Προελέγχου – Στάδιο ΙΙ

1. Καταχωρείται στο σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η σχετική αίτηση
2. Μετά την απόδοση από το σύστημα του μοναδικού Α.Μ. ΚΕ.Π.Α., αυτός αναγράφεται στο σχετικό ιατρικό φάκελο.
3. Διενεργείται σάρωση όλων των δικαιολογητικών στο σύστημα εντός δύο ημερών από την καταχώρηση.
4. Σε περίπτωση ″ελλειπόντων δικαιολογητικών″, αποστέλλεται συστημένη πρόσκληση, που έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, στον αιτούντα για την προσκόμισή τους κατά την ημέρα που θα προσδιοριστεί η εξέτασή του από την Υ.Ε.Α.(τα καρτελάκια της συστημένης αποστολής αρχειοθετούνται στον ιατρικό φάκελο).

Ενέργειες Γραμματειών ΚΕ.Π.Α. μετά την οριστικοποίηση από το σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Γνωματεύσεων των Υ.Ε.Α.

-Στην περίπτωση που το εξεταζόμενο περιστατικό αφορά παραπομπή από αρμόδιο Φορέα, η πρωτότυπη Γνωμάτευση και τα ακριβή αντίγραφα των λοιπών δικαιολογητικών αποστέλλονται με διαβιβαστικό έγγραφο στον παραπέμποντα φορέα, ενώ στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. αρχειοθετείται ο ιατρικός φάκελος με αντίγραφο της σχετικής Γνωμάτευσης και πρωτότυπα τα λοιπά ιατρικά στοιχεία και δικαιολογητικά.

-Στις περιπτώσεις πολιτών χωρίς παραπεμπτικό, η πρωτότυπη Γνωμάτευση της Υ.Ε. μαζί με τα λοιπά πρωτότυπα δικαιολογητικά τίθενται στον αντίστοιχο ιατρικό φάκελο, που αρχειοθετείται στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. χωρίς να αποστέλλεται στη Δ/νση Αναπηρίας & Ι.Ε.

Επομένως με την παρούσα ανακαλείται η σχετική οδηγία που σας είχε δοθεί με το αρ.πρωτ. Π51/91/1353/27.9.2011 Γενικό Έγγραφο.

-Παραδίδεται σε κάθε ενδιαφερόμενο η εκτύπωση της οριστικοποιημένης Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας, στην οποία θα τίθεται στρογγυλή σφραγίδα και σφραγίδα με την ένδειξη ″Ακριβές Αντίγραφο″ και υπογραφή του υπεύθυνου ΚΕ.Π.Α.

-Σε κάθε Γραμματεία θα τηρείται Ειδικό Βιβλίο Παράδοσης των Γνωματεύσεων στο οποίο θα υπογράφουν για την παραλαβή οι ενδιαφερόμενοι, συμπληρώνοντας ημερομηνία παραλαβής, το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας, ενώ η ημερομηνία παραλαβής θα σημειώνεται και στο σώμα των Γνωματεύσεων.

Στις περιπτώσεις που έχει επιλεγεί η παράδοση της σχετικής Γνωμάτευσης στους ενδιαφερόμενους ταχυδρομικά, στο Ειδικό Βιβλίο Παράδοσης των Γνωματεύσεων θα καταχωρείται, ως ημερομηνία παραλαβής, η ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του Ταχυδρομικού Γραφείου πάνω στο απόκομμα του συστημένου.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α.

Ο υπεύθυνος ΚΕ.Π.Α. σε καθημερινή βάση λαμβάνει γνώση μέσω της οθόνης του συστήματος ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του πλήθους των προγραμματισμένων για την επόμενη ημέρα Υγειονομικών Επιτροπών και αναθέτει στις γραμματείς που θα συμμετέχουν ανά Επιτροπή τα σχετικά καθήκοντα.

Ενέργειες γραμματέων πριν από τις συνεδριάσεις των Υ.Ε.:

1.Εκτυπώνονται από το σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα ακόλουθα στοιχεία:
_ το Πινάκιο των ανά Υ.Ε. εξεταζόμενων περιστατικών, μία ημέρα πριν από τη σχετική συνεδρίαση
_ τα ημερήσια φύλλα ιατρικών εξετάσεων ανά εξεταζόμενο περιστατικό
_ τα σχετικά αιτήματα
_ τα προεκτυπωμένα ανά περιστατικό έντυπα απόφασης των Υ.Ε.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να επαληθεύονται τα προεκτυπωμένα στη σχετική απόφαση στοιχεία του εξεταζόμενου προς αποφυγή εκτύπωσης λανθασμένου σχεδίου που αφορά άλλη περίπτωση.

2.Αναζητούνται οι ιατρικοί φάκελοι των αναγραφόμενων στο Πινάκιο εξεταζόμενων περιστατικών.

3.Διενεργείται επιμελής προεργασία των υπό εξέταση αιτημάτων, που αφορούν ειδικότερα:

Α. ΠΡΩΤΟΕΙΣΑΚΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

α) για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, ή γήρατος με ειδικές διατάξεις (π.χ. Ν.612/77) β) για χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας/συμπαράστασης ετέρου προσώπου, γ) για χορήγηση παραπληγικού επιδόματος (εξωϊδρυματικό) και δ) για προσαύξηση σύνταξης λόγω αναπήρου τέκνου.
-Αναζητείται το παραπεμπτικό του φορέα
-Επισημαίνονται τα επιπρόσθετα ερωτήματα που θέτει ο κάθε φορέας βάσει της νομοθεσίας του (πέραν της συμπλήρωσης όλων των παθήσεων, του απαιτούμενου ανά φορέα συντάξιμου ποσοστού αναπηρίας και της διάρκειάς της), που θα πρέπει υποχρεωτικά να τίθενται υπόψη της Υ.Ε. κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της έκδοσης ελλειπών γνωματεύσεων που έχει σαν αποτέλεσμα την εκ νέου εισαγωγή των εκάστοτε περιπτώσεων σε Υ.Ε. για τις οφειλόμενες σύμφωνα με τα παραπάνω διευκρινίσεις.

Περαιτέρω, εφιστούμε την προσοχή, ώστε στις περιπτώσεις που οι εξεταζόμενοι είναι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχουν επιδοτηθεί για ασθένεια πριν από την αίτηση για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, να συμπληρώνεται υποχρεωτικά το ποσοστό αναπηρίας που έφεραν κατά τη διάρκεια της επιδότησης.

Εάν υπάρχουν επί μέρους ποσοστά που αφορούν π.χ. σε προχρονολόγηση, προϋπάρχουσα, επιγενόμενη, ψυχική πάθηση, ατύχημα εργατικό κ.λπ. θα πρέπει αυτά να συμπληρώνονται υποχρεωτικά στο κείμενο της Γνωμάτευσης.

Επίσης, είναι υποχρεωτική η αναγραφή των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ν.1140/81, Ν.3232/2004 και 3518/2006 [συν.Υποδείγματα 1,2].

Όσον αφορά δε στις περιπτώσεις τυφλότητας, θα πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά εάν ο ασφαλισμένος είναι πρακτικά τυφλός, καθώς και η ημερομηνία εμφάνισης της τυφλότητας.

Τέλος, υπενθυμίζουμε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 Ν.3846/2010, που σας έχουν κοινοποιηθεί με την εγκύκλιο 46/10, για τη «διάρκεια αναπηρίας επ’ αόριστον» στις περιπτώσεις των πασχόντων από τις παθήσεις που απαριθμούνται και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές.

Από την κοινοποίηση της παρούσας καμία περίπτωση ελλειπούς γνωμάτευσης δεν θα αποστέλλεται στη Δ/νση Αναπηρίας & Ι.Ε. για διόρθωση ή συμπλήρωση (π.χ. ποσοστά στη ψυχική πάθηση, προχρονολόγηση, προϋπάρχουσα ή επιγενόμενη πάθηση, ατύχημα εργατικό ή εκτός εργασίας, επιδείνωση, επιδότηση ασθενείας, μεταβολή ημερομηνίας έναρξης αναπηρίας κ.λπ.).

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, Ή ΜΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ/ΝΤΗ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ

Συνταξιούχοι ή επιδοματούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αναζητείται η τελευταία απόφαση Δ/ντή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ασφαλισμένο προκειμένου να εντοπιστούν:

α) η ημερομηνία λήξης της σχετικής παροχής, ώστε να μην παραμείνει ακάλυπτο το χρονικό διάστημα μέχρι τη νέα κρίση της Υ.Ε.
β) η αιτία της αναπηρίας (κοινή νόσος, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική ασθένεια)
γ) η ημερομηνία ατυχήματος εφόσον η αναπηρία οφείλεται σε ατύχημα ή αποτελεί την κύρια αιτία της αναπηρίας, καθώς και το ποσοστό αυτής που οφείλεται στο ατύχημα
δ) το ποσοστό αναπηρίας στην επαγγελματική νόσο, εφόσον η κύρια αιτία της αναπηρίας είναι η επαγγελματική νόσος
ε) το τυχόν ποσοστό επιδείνωσης της πάθησης, εφόσον αυτό προκύπτει κατά τη νέα κρίση της Υ.Ε.
στ)οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο να επισημανθεί για την ορθή κρίση της Υ.Ε.

Συνταξιούχοι ή επιδοματούχοι άλλων φορέων

α) Αναζητείται η τελευταία απόφαση Δ/ντή ή Πράξη χορήγησης, συνοδευόμενη από το παραπεμπτικό του φορέα.
β) Επισημαίνονται τα ειδικότερα ερωτήματα των φορέων που αναγράφονται στο παραπεμπτικό και ενημερώνεται σχετικά ο Πρόεδρος και τα μέλη της Υ.Ε.

Γ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Επισημαίνεται το κατά περίπτωση αιτούμενο επίδομα οικονομικής ενίσχυσης ή κοινωνικής παροχής (Προνοιακά επιδόματα), καθώς και κάθε άλλο αίτημα που αφορά π.χ. σε φορολογική απαλλαγή, ατέλεια, κάρτα ΑμεΑ, εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.λπ. (συν.Υποδείγματα 3,4,5).

Σε περίπτωση απουσίας ιατρού θα πρέπει αμέσως να λαμβάνει γνώση ο Υπεύθυνος ΚΕ.Π.Α., που θα επικοινωνεί στη συνέχεια με τον Δ/ντή της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου αυτός με τη σειρά του να προβαίνει αρμοδίως σε κάθε δυνατή προσπάθεια έγκαιρης αντικατάστασης του ιατρού που απουσιάζει και να αποφεύγεται με κάθε τρόπο η ακύρωση της προγραμματισμένης συνεδρίασης της Υ.Ε.

Ωστόσο σε περίπτωση ακύρωσης της συνεδρίασης Υ.Ε., θα πρέπει να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι θα τους αποσταλεί από την υπηρεσία νέα πρόσκληση για εξέταση από Υ.Ε.

Κατά την προσέλευση του εξεταζόμενου στη συνεδρίαση της Υ.Ε. θα γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων του προσερχόμενου προσώπου με του αιτούντα, ώστε να επιβεβαιώνεται η ταυτοπροσωπία.

Ενέργειες γραμματέων μετά το πέρας των συνεδριάσεων των Υ.Ε.:

1. Ελέγχεται η Γνωμάτευση ως προς την πληρότητά της σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η τελική Γνωμάτευση θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των παθήσεων του εξεταζόμενου και τα αντίστοιχα ποσοστά αναπηρίας, εφόσον έχει γίνει αναπομπή από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

2. Υπογράφονται οι Γνωματεύσεις από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τη Γραμματέα στις Επιτροπής, καθώς και από τον σύμβουλο ιατρό που τυχόν κλήθηκε να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη Επιτροπή.

3. Στις περιπτώσεις αντικατάστασης ιατρού θα διαγράφεται χειρόγραφα το ονοματεπώνυμο του ιατρού που δεν προσήλθε και θα αναγράφονται τα στοιχεία του αντικαταστάτη, ο οποίος και θα υπογράφει τη Γνωμάτευση.

4. Καταγράφεται το αποτέλεσμα στο Πινάκιο και υπογράφεται από τους ιατρούς που συμμετείχαν στην Επιτροπή, από την γραμματέα και από τον εξεταζόμενο, προς άρση κάθε αμφιβολίας για την παρουσία του εξεταζόμενου στην Επιτροπή.

5. Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την παραλαβή εκτύπωσης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας από τη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. μετά την οριστικοποίησή της από το σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6. Παραδίδεται το Πινάκιο στον Πρόεδρο της Υ.Ε., ο οποίος θα το επιδίδει στον Υπεύθυνο ΚΕ.Π.Α. για αρχειοθέτηση.

7. Στις περιπτώσεις αντικατάστασης ιατρών, ο Υπεύθυνος ΚΕ.Π.Α. θα ενημερώνει μέσω fax και όχι τηλεφωνικά τη Δ/νση Αναπηρίας & Ι.Ε. [210-5215347] με τα στοιχεία του αντικαταστάτη ιατρού.

8. Οι γνωματεύσεις θα πρέπει να καταχωρούνται στο σύστημα ΟΠΣ- ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αυθημερόν και με μεγάλη προσοχή, δεδομένου ότι τυχόν λάθη και παραλήψεις σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας ακυρώνουν το σύνολο των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί και αποβαίνουν σε βάρος των εξυπηρετούμενων ασφαλισμένων/πολιτών.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης πλέον της μιας Γνωματεύσεων, μετά από αναπομπή περιστατικού σε Υ.Ε. με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, στο σύστημα πρέπει να καταχωρείται μόνο η τελική Γνωμάτευση, στο κείμενο της οποίας θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσοστό αναπηρίας ανά πάθηση, όπως προκύπτει από την αντίστοιχη Γνωμάτευση, καθώς και το συνολικό ποσοστό αναπηρίας, ώστε να απεικονίζεται ολόκληρη η κλινική εικόνα του ασφαλισμένου.

9. Η σάρωση της Γνωμάτευσης και των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών θα διενεργείται το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών μετά το πέρας της συνεδρίασης, προκειμένου να εξαλειφθεί το απαράδεκτο φαινόμενο της επί μακρόν καθυστέρησης οριστικοποίησης της σχετικής γνωμάτευσης, λόγω της μη έγκαιρης απεικόνισης των σχετικών στοιχείων στο σύστημα για τον αναγκαίο έλεγχο.

10. Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιείται η εξέταση περιστατικού από την Υ.Ε. λόγω:
- μη προσέλευσης του εξεταζόμενου
- αναπομπής σε άλλη ιατρική ειδικότητα
- έλλειψης κρίσιμων ιατρικών στοιχείων
- μη πραγματοποίησης της συνεδρίασης της Υ.Ε. για οποιονδήποτε λόγο καταχωρείται η αιτία μη εξέτασης στο σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι ιατρικοί φάκελοι επιστρέφονται στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. για επαναπρογραμματισμό και προσδιορισμό νέας ημερομηνίας εξέτασης.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη νομολογία που διέπουν το ασφαλιστικό δίκαιο δε νοείται ανάκληση ή τροποποίηση νόμιμα εκδοθείσας απόφασης.

Παρόλα αυτά, επειδή κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας των νεοσύστατων Σημείων ΚΕ.Π.Α. εντοπίστηκαν περιπτώσεις οριστικοποιημένων στο σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γνωματεύσεων με λανθασμένα στοιχεία, ή και παραλείψεις σημαντικών στοιχείων, διαπιστώνοντας εκ των υστέρων ότι αυτά οφείλονταν αποκλειστικά και μόνο σε λάθη και παραλείψεις κατά τη μεταφορά των σχετικών στοιχείων από τις χειρόγραφες Γνωματεύσεις των Υ.Ε., που ήταν ορθές, στο σύστημα, έγινε δεκτό, για λόγους χρηστής διοίκησης και προς αποκατάσταση της νομιμότητας, να ακολουθείται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η κατωτέρω διαδικασία:

-Εκδίδεται τροποποιητική απόφαση Δ/ντή του Υποκ/τος που εδρεύει το ΚΕ.Π.Α., στο διατακτικό της οποίας θα αναφέρεται ο λόγος τροποποίησης

-Κοινοποιείται επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο και στη Δ/νση Αναπηρίας & Ι.Ε. για περαιτέρω ενέργειες.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

1. Διευκρινιστικό ερώτημα Φορέα επί οριστικοποιημένης Γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής

Όταν μετά την οριστική Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας ο φορέας παραπομπής επανέρχεται με διευκρινιστικό ερώτημα επί της ιατρικής κρίσης, το σχετικό έγγραφο/υπηρεσιακό σημείωμα θα μονογράφεται με την ένδειξη «οίκοθεν», θα συσχετίζεται με τον τηρούμενο στο Αρχείο ιατρικό φάκελο και η περίπτωση θα επανεισάγεται στην αρμόδια Υ.Ε. χωρίς τη φυσική παρουσία του ασφαλισμένου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (οριστικοποίηση), θα κοινοποιείται η εκτύπωση της νέας Γνωμάτευσης, κατά τα γνωστά (επιστροφή της πρωτότυπης Γνωμάτευσης στον παραπέμποντα φορέα, κοινοποίηση στον ασφαλισμένο σχετικής εκτύπωσης της νέας Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας κ.λπ.).

2. Αναπομπή από Β.Υ.Ε. για επανεξέταση περιστατικού από Α.Υ.Ε. άλλης ειδικότητας

Με την ίδια ως άνω διαδικασία και με την ένδειξη «οίκοθεν», θα καταχωρείται από τον υπεύθυνο ΚΕ.Π.Α. στο σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναπομπή από Β.Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α., μετά από έκδοση σχετικής Γνωμάτευσης, για επανεξέταση περιστατικού από Α.Υ.Ε. άλλης ειδικότητας.

3. Θάνατος αιτούντος πριν από την εξέτασή του από Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α.

Ομοίως, ως «οίκοθεν» περιστατικά θα χαρακτηρίζονται και οι περιπτώσεις που επήλθε στο μεταξύ θάνατος του ασφαλισμένου, με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Το σχετικό δε αίτημα θα καταχωρείται με την ένδειξη «οίκοθεν» στο σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ στα σχόλια θα αναγράφεται ″ληξιαρχική πράξη θανάτου″. Η αρμόδια Υ.Ε. θα γνωματεύει βάσει των στοιχείων που θα περιλαμβάνονται στο σχετικό ιατρικό φάκελο.

4. Εξέταση από Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α. αιτήσεων σύνταξης αναπηρίας:

(α) από φορείς κρατών-μελών Ε.Ε., ΕΟΧ, ή Ελβετίας, ή κρατών Διμερούς Σύμβασης για ασφ/νους που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και στην Ελλλάδα & (β) κατοίκων Ελλάδας που έχουν πραγματοποιήσει χρόνους ασφάλισης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Επισημαίνεται ότι τα περιστατικά της περ.(α), των ασφαλισμένων δηλαδή που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, θα αντιμετωπίζονται ως «οίκοθεν».

Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τόσο στην ακολουθούμενη διαδικασία εξέτασης από Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α. των περ.(α & β), όσο και στις ορθές ενέργειες των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α., έχουν εφαρμογή οι αναλυτικές οδηγίες της εγκύκλιο 10/12 της Δ/νσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων.

5. Περιπτώσεις επιστροφής πρωτότυπων δικαιολογητικών

Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι ή νόμιμα εξουσιοδοτούμενα από αυτούς πρόσωπα ζητούν να τους επιστραφούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλλει για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους από τις Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α., αυτά θα επιστρέφονται μόνο μετά το πέρας της σχετικής διαδικασίας και εφόσον η εκδοθείσα Γνωμάτευση έχει καταστεί αμετάκλητη, δηλαδή δεν εκκρεμεί προσφυγή στη Β.Υ.Ε. ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία προσφυγής, ή μετά από προσφυγή στη Β.Υ.Ε. το σχετικό αίτημα έχει κριθεί.

Επίσης, είναι δυνατή η επιστροφή των πρωτότυπων ιατρικών στοιχείων (π.χ.ιατρικές εξετάσεις) στην εξαιρετική περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος παραιτείται της σχετικής αίτησής του πριν από την έναρξη της διαδικασίας παραπομπής σε Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α., καθώς και η επιστροφή από την Ταμειακή Υπηρεσία του ποσού του παραβόλου που τυχόν προκατέβαλλε, μετά από σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι της επιστροφής.

Επομένως, στις ανωτέρω και μόνο περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιστραφούν πρωτότυπα ιατρικά στοιχεία και δικαιολογητικά, τηρώντας όμως πάντοτε ακριβή αντίγραφα αυτών στους σχετικούς ιατρικούς φακέλους, τα οποία θα φέρουν την ένδειξη «Επεστράφη το πρωτότυπο / Ημερομηνία επιστροφής/ Υπογραφή παραλαβόντος, με αναγραφή του αριθμού δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας».

Τονίζουμε στο σημείο αυτό, ότι σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο:

α) δεν επιστρέφεται η πρωτότυπη γνωμάτευση-βεβαίωση παραπομπής παραπομπής σε Υ.Ε. και

β) δεν χορηγείται η πρωτότυπη γνωμάτευση Υ.Ε. αναπηρίας ΚΕΠΑ στον ασφαλισμένο.

6. Αναπομπή σε Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α. μετά από καταγγελία ή έκδοση δικαστικής εντολής

Σε περίπτωση αναπομπής περιστατικού για επανεξέταση από Υ.Ε.-ΚΕ.ΠΑ. (Α.Υ.Ε.-Β.Υ.Ε.), είτε μετά από καταγγελία, είτε κατόπιν δικαστικής εντολής [συν. Υπόδειγμα 6], το σχετικό αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από παραπεμπτικό του αρμόδιου για την παροχή φορέα και από τον τηρούμενο σε αυτόν σχετικό φάκελο (συνταξιοδοτικό ή μη).

ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (αδυναμία προσέλευσης)

Κατ’οίκον χαρακτηρίζονται τα περιστατικά για τα οποία υποβάλλεται Γνωμάτευση-Έκθεση θεράποντα ιατρού Δημόσιου Νοσοκομείου, ή Υγειονομικού Σχηματισμού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Ε.Σ.Υ., ή Μονάδας Υγείας του Οργανισμού στον οποίο υπάγεται για υγειονομική περίθαλψη ο αιτών, ή συμβεβλημένης με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικής κλινικής, ή συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτη ιατρού (σχετ. Ενέργεια 3 –Διοικητικού προελέγχου- Στάδιο Ι), στην οποία θα βεβαιώνεται η αδυναμία προσέλευσης προς εξέταση στην Υ.Ε-ΚΕ.Π.Α.

Μετά τον ιατρικό προέλεγχο, με χαρακτηρισμό του περιστατικού κατ’οίκον- αδυναμία προσέλευσης, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1. Καταχωρείται η αίτηση στο σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ένδειξη «αδυναμία προσέλευσης».

2. Αναγράφεται η σχετική ένδειξη στον ιατρικό φάκελο εξωτερικά με ευανάγνωστα γράμματα, καθώς και :
_ τα πλήρη στοιχεία του εξεταζόμενου
_ ο Α.Μ. ΚΕ.Π.Α.
_ η διεύθυνση κατοικίας του, ο όροφος που διαμένει, το όνομα που αναγράφεται στο κουδούνι, το τηλέφωνο επικοινωνίας
_ η πάθηση ή οι παθήσεις από τις οποίες πάσχει (π.χ. νευρολογική, παθολογική κ.λπ.)

3. Τοποθετείται ο ιατρικός φάκελος σε Ειδικό Αρχείο «κατ’οίκον περιστατικών», που θα τηρείται ξεχωριστά

4. Ενημερώνεται ο Δ/ντής του Υποκ/τος από τον Υπεύθυνο ΚΕ.Π.Α. για το πλήθος των σχετικών φακέλων που εκκρεμούν

5. Μετά από συνεννόηση του Δ/ντή του Υποκ/τος με το Δ/ντή της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ ορίζεται ο ιατρός του Ειδικού Σώματος που θα πραγματοποιήσει την κατ’οίκον επίσκεψη των προγραμματισμένων περιστατικών, συνοδευόμενος από διοικητική υπάλληλο που θα εκτελεί χρέη γραμματέα.

6. Συντάσσεται σχετική Εισηγητική Έκθεση (συν.Υπόδειγμα 7) για κάθε περιστατικό, την οποία συνυπογράφουν ο ιατρός του Ειδικού Σώματος και η γραμματέας

(ΣΗΜ: Η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται από όλα τα Σημεία ΚΕ.Π.Α. ανά την επικράτεια, πλην των ΚΕ.Π.Α. του νομού Αττικής, δεδομένου ότι τη διαχείριση των εν λόγω περιστατικών διενεργεί για λογαριασμό τους αποκλειστικά το ΚΕ.Π.Α. Αθηνών –Πειραιώς 181, στο οποίο αποστέλλονται οι σχετικοί ιατρικοί φάκελοι).

7. Η κατά περίπτωση Εισηγητική Έκθεση αρχειοθετείται στον αντίστοιχο ιατρικό φάκελο, ενώ η σχετική αίτηση αποχαρακτηρίζεται από το σύστημα ως «αδυναμία προσέλευσης».

Η συνέχεια της διαδικασίας που αφορά στον προγραμματισμό εξέτασης από Υ.Ε., στην έκδοση Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας κ.λπ. είναι ακριβώς ίδια με τα υπόλοιπα περιστατικά, με τη διαφορά ότι η αρμόδια Υ.Ε. για να εκφέρει την ιατρική της κρίση λαμβάνει υπόψη της τη σχετική Εισηγητική Έκθεση του ιατρού του Ειδικού Σώματος.

Τονίζεται ότι, τα ψυχιατρικά περιστατικά δεν χαρακτηρίζονται ποτέ κατ’οίκον, παρά μόνον όταν ο αιτών νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική.

<Διευκρινίσεις σχετικά με την προσφυγή σε Β.Υ.Ε.>

Επισημαίνεται ότι η Β.Υ.Ε. είναι το ιεραρχικά ανώτερο (Β’θμιο) Υγειονομικό Όργανο που αποφαίνεται (εκφέρει υγειονομική κρίση) επί οριστικοποιημένης Γνωμάτευσης Α’θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, μετά από προσφυγή είτε του ασφαλισμένου/πολίτη, είτε του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του παραπέμποντα Φορέα.

Επομένως η κρίση της αφορά αποκλειστικά στην πάθηση ή στις παθήσεις επί των οποίων έχει αποφανθεί η αρμόδια πρωτοβάθμια Υ.Ε. και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η αναπομπή περιστατικού από Β.Υ.Ε. σε Β.Υ.Ε. άλλης ειδικότητας για πάθηση για την οποία δεν υπάρχει κρίση Α’θμίου Υγειονομικού Οργάνου.

Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση προσκόμισης από τον εξεταζόμενο, πριν ή κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Β.Υ.Ε., πρόσθετων ιατρικών στοιχείων που αφορούν σε άλλη πάθηση, αυτά δεν θα γίνονται δεκτά, αλλά θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την υποβολή νέου αιτήματος προς εξέταση από Α.Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α.

Πρόσθετα δικαιολογητικά, που δεν περιλαμβάνονται στον συσταθέντα ιατρικό φάκελο, μπορούν να γίνουν δεκτά από την Β.Υ.Ε. μόνο εφόσον στο μεταξύ επήλθε επιδείνωση της νόσου του προσφεύγοντος, για την οποία είχε αποφανθεί αρχικά η Α.Υ.Ε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ Β.Υ.Ε. ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΕ.Π.Α. ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ Β.Υ.Ε.
[συν. Πίνακας 1: Σημεία Β.Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α.]

Ενέργειες υπαλλήλων της Γραμματείας ΚΕ.Π.Α. που δεν λειτουργεί Β.Υ.Ε. αλλά έχουν υποβληθεί σχετικές προσφυγές, είτε από τους ενδιαφερόμενους, είτε από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς:

Στάδιο Ι

1. Καταχωρούνται οι προσφυγές στο σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

2. Ελέγχεται καθημερινά το σύστημα για τον προγραμματισμό των συνεδριάσεων Β.Υ.Ε.

3. Εκτυπώνεται Πινάκιο με τα ονόματα των εξεταζόμενων

4. Αποστέλλεται το Πινάκιο και οι σχετικοί ιατρικοί φάκελοι, συμπεριλαμβανομένης της εκτύπωσης των χειρόγραφων Γνωματεύσεων Α.Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α., με διαβιβαστικό έγγραφο στο αρμόδιο Σημείο Β.Υ.Ε.- ΚΕ.Π.Α.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης της Β.Υ.Ε., καταχωρείται από την γραμματέα της Επιτροπής το αποτέλεσμα στο σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ η πρωτότυπη γνωμάτευση Β.Υ.Ε. και ο σχετικός ιατρικός φάκελος επιστρέφεται, με διαβιβαστικό έγγραφο, στα ΚΕ.Π.Α. υποβολής των σχετικών προσφυγών.

Ενέργειες υπαλλήλων της Γραμματείας ΚΕ.Π.Α. μετά την παραλαβή των ιατρικών φακέλων από το Σημείο Β.Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α.:

Στάδιο ΙΙ

1. Διενεργείται σάρωση της πρωτότυπης Γνωμάτευσης Β.Υ.Ε., καθώς και των τυχόν πρόσθετων ιατρικών δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν από τον εξεταζόμενο κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής.

2. Μετά την οριστικοποίησή της στο σύστημα, αποστέλλεται η σχετική εκτύπωση στον εξεταζόμενο κατά τα γνωστά και επιστρέφεται η πρωτότυπη Γνωμάτευση με διαβιβαστικό έγγραφο στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα

3. Συμπληρώνεται ο σχετικός ιατρικός φάκελος με το ακριβές της αντίγραφο, καθώς και με τα τυχόν πρόσθετα ιατρικά δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής και τίθεται στο αρχείο της Γραμματείας ΚΕ.Π.Α.

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΕ Β.Υ.Ε. & ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ Α.Υ.Ε. που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. [πριν από την 1η/9/2011]

Α. Ενέργειες για τις εκκρεμείς προσφυγές σε Β.Υ.Ε.

1. Το διαβιβαστικό έγγραφο του φορέα παραπομπής που συνοδεύει το συνταξιοδοτικό φάκελο πρωτοκολλείται στο γενικό πρωτόκολλο του Υποκ/τος που εδρεύει το Σημείο ΚΕ.Π.Α. διενέργειας ΒΥΕ.

2. Συντάσσεται χειρόγραφο Πινάκιο (συν. Υπόδειγμα 8)

3. Αποστέλλεται μέσω fax αντίγραφο του Πινακίου στη Δ/νση Αναπηρίας & Ι.Ε. (αρ.210-5215347), προκειμένου να οριστούν οι ιατροί και η ημερομηνία συνεδρίασης της Β.Υ.Ε.

4. Γνωστοποιείται στον Υπεύθυνο ΚΕ.Π.Α. η ημερομηνία διεξαγωγής της Επιτροπής και ορίζεται γραμματέας.

5. Αποστέλλεται πρόσκληση στον ασφαλισμένο με αποδεικτικό παραλαβής (συν.Υπόδειγμα 9).

6. Κατά τη συνεδρίαση της Β.Υ.Ε. συμπληρώνεται χειρόγραφη Γνωμάτευση, η οποία μετά το πέρας της συνεδρίασης υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Επιτροπής και τη γραμματέα και αρχειοθετείται στον συνταξιοδοτικό φάκελο (συν.Υπόδειγμα 6).

7. Ο συνταξιοδοτικός φάκελος επιστρέφεται στον αρμόδιο φορέα με διαβιβαστικό έγγραφο (ως εξερχόμενο του πρωτοκόλλου που είχε λάβει κατά την παραλαβή), προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση.

8. Ακριβές αντίγραφο της πρωτότυπης Γνωμάτευσης αρχειοθετείται σε Ειδικό Φάκελο που πρέπει να τηρείται στη Γραμματεία του αρμόδιου ΚΕ.Π.Α.

Β. Εκκρεμή έγγραφα ή Υπηρεσιακά Σημειώματα με τα οποία ζητούνται διευκρινίσεις επί Γνωματεύσεων Α.Υ.Ε. από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς:

Ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία (περ.Α’), που αφορά όμως στην περίπτωση αυτή εξέταση από Α.Υ.Ε. βάσει των περιλαμβανομένων στο συνταξιοδοτικό φάκελο ιατρικών στοιχείων και της αρχικής Γνωμάτευσης Α.Υ.Ε., χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του ασφαλισμένου (εκτός εξαιρέσεων κατά την κρίση της Υ.Ε.).

Εάν εκ παραδρομής για τα εν λόγω περιστατικά (Α’ ή Β’) έχει εκδοθεί Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Α.Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α. επισημαίνεται ότι αυτή δεν έχει καμία απολύτως ισχύ.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.6 Ν.3863/2010 και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το αρ. πρωτ. Φ80000/οίκ.20497/1670/31.8.2011 Γενικό Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις παρεχόμενες από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. υπηρεσίες κρίσης του βαθμού αναπηρίας αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανά εξεταζόμενη περίπτωση το ποσό των 46,14 ευρώ (που καθορίστηκε με την αρ. Φ.40021/26407/2051/2006 (ΦΕΚ 1829 Β’) Υπουργική Απόφαση).

Ειδικότερα, το ως άνω ποσό αποδίδεται για μεν τις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, ή το Δημόσιο, για δε την υπαγωγή στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ υποχρέωση καταβολής του παραβόλου έχουν και όλοι όσοι κάνουν ατομικά χρήση των υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό (Α.Υ.Ε., Β.Υ.Ε.), πλην των αποδεδειγμένα απόρων που έχουν σε ισχύ Βιβλιάριο Απορίας από την Πρόνοια (μόνο για ΑΥΕ).

Τρόπος καταβολής παραβόλου

Α) Για την εξέταση από τις Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α. των ατομικών αιτημάτων, χωρίς παραπεμπτικό Φορέα, το ως άνω ποσό προκαταβάλλεται στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντα (ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ) και ημερομηνία έκδοσης, αριθμός παραστατικού και αιτία έκδοσης αυτού, θα συνυπογράφεται από τον Ταμία και τον αιτούντα και κατόπιν θα τοποθετείται από τον υπάλληλο της Γραμματείας ΚΕ.Π.Α. στον σχηματισθέντα ιατρικό φάκελο του εξεταζόμενου, μαζί με τη σχετική αίτηση.

Β) Στις περιπτώσεις παραπομπής από οποιονδήποτε Φορέα, θα πρέπει να τηρείται στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Ειδικός Φάκελος με αντίγραφα των σχετικών παραπεμπτικών ανά φορέα και των αντίστοιχων αιτημάτων.

Συνεπώς, αμέσως μετά την παραλαβή των πρωτότυπων αιτήσεων και παραπεμπτικών θα πρέπει να εκδίδονται ακριβή τους αντίγραφα και να τοποθετούνται απευθείας στον Ειδικό Φάκελο.

Στο τέλος κάθε μήνα θα γνωστοποιείται σε κάθε Φορέα η σχετική οφειλή του προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με ειδοποιητήριο έγγραφο (συν. Υπόδειγμα 10) που θα συντάσσει ο Υπεύθυνος ΚΕ.Π.Α., στο οποίο θα επισυνάπτεται Κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα και τους σχετικούς Αριθμούς Μητρώου του παραπέμποντα Φορέα των εξεταζόμενων, καθώς και με τους αριθμούς πρωτοκόλλου που θα φέρουν τα αντίστοιχα παραπεμπτικά.

Το σχετικό ειδοποιητήριο θα κοινοποιείται επίσης στην οικονομική υπηρεσία του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο υπάγεται το ΚΕ.Π.Α. για την παρακολούθηση των σχετικών πληρωμών, ενώ τα οφειλόμενα ποσά θα κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό του Υποκ/τος. Αναλυτικές οδηγίες προς τα Τμήματα Οικονομικού των αρμόδιων Υποκ/των αναφορικά με τη διαδικασία απόδοσης των σχετικών ποσών από τους υπόχρεους Φορείς και την παρακολούθηση των σχετικών λογαριασμών θα δοθούν το συντομότερο από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Γ) Όσον αφορά στις Καταστάσεις απόρων πολιτών που ήδη συντάσσονται μηνιαία από τις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., αυτές θα αρχειοθετούνται εφεξής σε Ειδικό Φάκελο και δεν θα αποστέλλονται στη Δ/νση Αναπηρίας & Ι.Ε.

Επομένως, από τη λήψη της παρούσας παύουν να ισχύουν οι σχετικές οδηγίες του με αρ. Π51/00/1380/29.9.2011 εγγράφου μας.

Τέλος, κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε ακόμη μια φορά ότι, κύριο μέλημα και στόχος του προσωπικού (ιατρικού και διοικητικού) που απασχολείται στις υπηρεσίες του ΚΕ.Π.Α. οφείλει να είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση της ευαίσθητης ομάδας των πολιτών που απευθύνονται σε αυτές για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας τους.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην παρούσα μεταβατική περίοδο λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. με δύο τρόπους:

1) με μείωση του χρόνου αναμονής των προς εξέταση από τις Υ.Ε-ΚΕ.Π.Α. περιστατικών και

2) με την ανταπόκριση των υπαλλήλων στην αδιαμφισβήτητη ανάγκη των πολιτών για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις τηρούμενες διαδικασίες διεκπεραίωσης της περίπτωσής τους.

Προτείνεται για την αποσυμφόρηση των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α. από την συρροή σε καθημερινή βάση των ενδιαφερόμενων που αναμένουν τον προσδιορισμό της ημερομηνίας εξέτασής τους από την Υ.Ε., αλλά και της αποφυγής του φαινομένου να αναβάλλεται η εξέταση εξαιτίας μη έγκαιρης επίδοσης από τα ΕΛ.ΤΑ. του σχετικού ειδοποιητηρίου για την προσέλευσή τους, να προεκτυπώνονται από το σύστημα κάθε μήνα τα Πινάκια των προγραμματισμένων Υ.Ε. του επόμενου μήνα και συμπληρωματικά προς την αποστολή των σχετικών προσκλήσεων μέσω ΕΛ.ΤΑ., να ενημερώνονται τηλεφωνικά οι εξεταζόμενοι, αρκετά νωρίτερα από την ημερομηνία της προγραμματισμένης εξέτασής τους.

Για την επίτευξη των παραπάνω εύλογων στόχων, έχει δοθεί από τη Διοίκηση απόλυτη προτεραιότητα στην αναβάθμιση και βελτιστοποίηση του λογισμικού ΚΕ.Π.Α. που εξυπηρετείται από το ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με σκοπό την αποτελεσματικότερη οργάνωση, τον έγκαιρο προγραμματισμό των Υ.Ε. και τον εν γένει συντονισμό λειτουργίας των Σημείων ΚΕ.Π.Α., ενώ παράλληλα προετοιμάζονται οι Κανονιστικές διατάξεις που θα οριοθετήσουν πολύ συγκεκριμένα και με σαφήνεια το περιβάλλον στο οποίο θα ενταχθεί το σύνολο των διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία των ΚΕ.Π.Α.

Στο πλαίσιο αυτό, ευελπιστούμε με την παρούσα Εγκύκλιο να συμπληρώνονται επαρκώς τυχόν κενά ενημέρωσης των υπαλλήλων ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με τον ορθό χειρισμό και την ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων που επιλαμβάνονται καθημερινά, διευκολύνοντας αποτελεσματικά το επιτελούμενο έργο τους και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των σχετικών οδηγιών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΗ πιο πάνω εγκύκλιος υπάρχει και εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.