Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Εγκύκλιος: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΕ.Π.Α.»

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΕ.Π.Α.»

Σχετικά έγγραφα: α) Το αριθ. Φ80000/οικ 20497/ 1670/31 -8-2011 Γενικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
α) η αριθ. 63/2011 Εγκύκλιος ΙΚΑ -ΕΤΑΜ


Όπως γνωρίζετε από 01/09/2011 ξεκίνησε η λειτουργία Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α σε 45 σημεία, σε ολόκληρη την Επικράτεια.


Στόχοι του ΚΕ.Π.Α. είναι:

  • Η εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.
  • Η εφαρμογή διαδικασίας που να εξασφαλίζει την αξιοπιστία του αποτελέσματος.
  • Η διαφάνεια και η ταυτόχρονη δυνατότητα ελέγχου όλης της διαδικασίας.
  • Η ταχεία διεκπεραίωση των αιτημάτων.

Μετά 15 ημέρες λειτουργίας και μετά τις πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό των προσερχομένων πολιτών στα ΚΕ.Π.Α. καθώς και τα ερωτήματα που μας τέθηκαν σχετικά με την διαδικασία για την αξιολόγηση των περιπτώσεων, που έχουν υποβάλλει ή που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στο ΚΕ.Π.Α. διαπιστώθηκε αφ' ενός μεγάλη προσέλευση πολιτών στις υπηρεσίες μας (Γραμματείες ΚΕ.Π.Α.) προκειμένου να πληροφορηθούν σχετικά με την διαδικασία υποβολής αίτησης αφ' ετέρου κατάθεση μικρού αριθμού αιτήσεων. 


Σημειώνεται ότι το ΚΕ.Π.Α. δέχεται αιτήσεις από τους ανασφάλιστους και ασφαλισμένους όλων των Φ.Κ.Α. της χώρας αλλά και Ευρωπαίους πολίτες. Η άρνηση (με την δικαιολογία της άγνοιας του θέματος) των αρμόδιων υπηρεσιών των εμπλεκόμενων φορέων (Νομαρχίες, Πρόνοια, υπηρεσίες των ΙΚΑ,) να παράσχουν πληροφορίες στους πολίτες και η
μαζική παραπομπή των πολιτών στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είχε σαν αποτέλεσμα την συμφόρηση των υπηρεσιών μας και την άσκοπη ταλαιπωρία πολιτών και εργαζομένων υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


Είναι σαφές ότι το ΚΕ.Π. Α είναι σε αρχική φάση λειτουργίας και επιδέχεται οποιαδήποτε τροποποίηση διαδικασιών επ' ωφελεία της ευελιξίας του συστήματος, που συνεπάγεται μείωση γραφειοκρατίας και παροχή καλύτερων υπηρεσιών.
Αν και εμπρόθεσμα έχουν κοινοποιηθεί έγγραφα από την ΓΓΚΑ και από την Διεύθυνση μας προς κάθε εμπλεκόμενη Υπηρεσία εν τούτοις προκειμένου να μη διαιωνίζεται η δυσλειτουργία που παρατηρήθηκε σε κάποιες Μονάδες της Χώρας παρακαλείσθε να εφαρμόσετε άμεσα και πιστά τις οδηγίες που ακολουθούν:


1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΚΕ.Π.Α.


Από λήψεως του παρόντος,με ευθύνη των Διοικητικών Διευθυντών των Υποκαταστημάτων που λειτουργούν οι γραμματείες ΚΕ.Π.Α. να οριστεί ωράριο καθημερινής λειτουργίας της γραμματείας ΚΕ.Π.Α. με κριτήριο την αυθημερόν διεκπεραίωση των αιτημάτων. Το ωράριο λειτουργίας πάντοτε κατά την κρίση και με την ευθύνη του Διευθυντού του Υποκαταστήματος θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες, δεδομένου ότι μετά το πρώτο τετράμηνο λειτουργίας αναμένεται σημαντική μείωση των απαιτήσεων. Το ωράριο λειτουργίας του γραφείου ΚΕ.Π.Α. θα είναι αναρτημένο στην είσοδο του αντίστοιχου γραφείου της γραμματείας ΚΕ.Π.Α. Με ευθύνη των Υγειονομικών Διευθυντών των Μονάδων Υγείας της περιοχής που εδρεύει το Υποκατάστημα που λειτουργεί γραμματεία ΚΕ.Π.Α. θα καλύπτεται με ιατρό για διενέργεια του προελέγχου καθ' όλη την διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της γραμματείας ΚΕ.Π.Α. Αν οι εκπαιδευμένοι ιατροί για την διενέργεια του προελέγχου δεν επαρκούν, να γίνει άμεσα συνεννόηση με την Διεύθυνση μας, υποδεικνύοντας τους ιατρούς που θα κληθούν από την Διεύθυνση μας προκειμένου να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας προελέγχου.


Η επιλογή των ιατρών στους οποίους θα ανατεθεί το έργο της διενέργειας προελέγχου καθώς και η συχνότητα που θα ανατίθεται το συγκεκριμένο έργο στον επιλεγέντα ιατρό, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Υγειονομικών Διευθυντών των Μονάδων Υγείας και θα γίνεται με κριτήριο της εύρρυθμη λειτουργία της Μονάδος Υγείας.
Η ευθύνη λειτουργίας του γραφείου ΚΕ.Π.Α. ανήκει αποκλειστικά στον Διευθυντή του αντίστοιχου Υποκαταστήματος.
Οι κ.κ. Διευθυντές όλων των Μονάδων Ασφάλισης καθώς και οι κ.κ. Υγειονομικοί Διευθυντές ΙΚΑ- ΕΤΑΜ όλων των Μονάδων Υγείας που λειτουργούν οι γραμματείες ΚΕ.Π.Α. να δώσουν άμεσα εντολή στους υπαλλήλους όλων των τμημάτων που συναλλάσσονται με πολίτες να πληροφορούν σχετικά με την διαδικασία που ισχύει πλέον για την παραπομπή στις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. για την πιστοποίηση της αναπηρίας.


Με προηγούμενα έγγραφα της Δνσης Αναπηρίας, αλλά και με τις παρουσιάσεις που έγιναν από τον Διευθυντή Αναπηρίας και ιατρούς του Ειδικού Σώματος, που επισκέφθηκαν όλα τα Υποκαταστήματα και τις αντίστοιχες Μονάδες Υγείας στις πόλεις που εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν γραμματείες ΚΕ.Π.Α., σας έχουν γνωστοποιηθεί λεπτομέρειες και συζητήθηκαν διεξοδικά οι απορίες με στόχο την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας της λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α.


Τέλος, υπενθυμίζεται ότι λειτουργεί Help Desk για απορίες χρηστών συστήματος ΚΕ.Π.Α (210¬38.91.280).


Σε κάθε σημείο λειτουργίας ΚΕ.Π.Α., έχει οριστεί ένας υπάλληλος ως Τεχνικά υπεύθυνος, με τον οποίον πρέπει να επικοινωνείτε άμεσα σε περίπτωση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος που τυχόν θα παρουσιαστεί.
Για θέματα διαδικασιών και Λογισμικού μπορείτε να ανατρέχετε είτε στο Help Desk, όπως αναφέρθηκε παραπάνω είτε στην Δνση Αναπηρίας - Αγ. Κων/νου 16. τηλ. 210 5236611, 210 5229993, fax 210 5248079


2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΚΕ.Π.Α.


Οι κ.κ. Διευθυντές όλων των Μονάδων Ασφάλισης καθώς και οι κ.κ. Υγειονομικοί Διευθυντές ΙΚΑ- ΕΤΑΜ όλων των Μονάδων Υγείας πρέπει να υποστηρίξουν τη νέα διαδικασία στον τομέα της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων. 


Ειδικότερα πρέπει:

  • να δώσουν άμεσα εντολή στους υπαλλήλους όλων των εμπλεκομένων τμημάτων που συναλλάσσονται με πολίτες να πληροφορούν σχετικά με την διαδικασία που ισχύει πλέον για την παραπομπή στις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. για την πιστοποίηση της αναπηρίας.
  • να αναπαράγουν τα σχετικά έντυπα της Διεύθυνσης Αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αναφέρονται στην διαδικασία παραπομπής στο ΚΕ.Π.Α. και να τα διανέμουν στους ενδιαφερόμενους πολίτες, παρέχοντας τους κάθε δυνατή σχετική διευκρίνιση.
  • ΓΚΑ -ΕΤΑΜ οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρατηρηθεί, προκειμένου να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Φ.ΚΑ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.


Οι κ.κ. Προϊστάμενοι των αρμοδίων υπηρεσιών παρακαλούνται να υποστηρίξουν τη νέα διαδικασία για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών και των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 


Ειδικότερα:

  • Να μεριμνήσουν όπως οι υπηρεσίες τους αναπαράγουν τα σχετικά έντυπα της Διεύθυνσης Αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αναφέρονται στην διαδικασία παραπομπής στο ΚΕ.Π.Α. και να τα διανέμουν στους ενδιαφερόμενους πολίτες, παρέχοντας τους κάθε σχετική διευκρίνηση. (Βλπ. Παρ. 4)
  • Να εκδίδουν τα παραπεμπτικά σημειώματα για εξέταση στο ΚΕ.Π.Α. για τους ασφαλισμένους τους που παραπέμπονται για εκτίμηση από την υγειονομική επιτροπή εφ' όσον το αίτημα αφορά χορήγηση σύνταξης Αναπηρίας ή προσαυξήσεις συντάξεως λόγω αναπηρίας όπως αυτά περιγράφονται στο Γενικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αρ πρ/λου Φ80000/οικ20497/1670/31-8-11 που σας έχει κοινοποιηθεί από 31/8/2011 και την εγκύκλιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αρ. 63 που σας έχει κοινοποιηθεί από 2/9/2011. Στα παραπεμπτικά αυτά σημειώματα των φορέων ασφάλισης που χορηγούνται σύμφωνα με την Φ40021/26407/2051/2006 (ΦΕΚ Β' Ι829) Υπουργική Απόφαση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η ημερομηνία υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση ή άλλη οικονομική παροχή που αιτείται ο ασφαλισμένος (προσαύξηση σύνταξης αναπηρίας) από τον φορέα του, ώστε η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής να εναρμονίζεται χρονολογικά με αυτήν, αλλά και τυχόν άλλη απαίτηση προσδιορισμού του ποσοστού αναπηρίας σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας εξέτασης του ασφαλισμένου από την υγειονομική επιτροπή.4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ.


Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία παραπομπής στο ΚΕ.Π.Α. έχουν αναρτηθεί τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΑ (www.ika.gr), προς ενημέρωση όλων των πολιτών αλλά και όλων των Κρατικών Υπηρεσιών με δυνατότητα αναπαραγωγής των σχετικών εγγράφων ( έντυπο αίτησης, οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες, πίνακας με τις διευθύνσεις που λειτουργούν γραμματείες ΚΕ.Π.Α.) καθώς επίσης και στην εσωτερική ιστοσελίδα ΙΚΑ, προς ενημέρωση όλων των υπαλλήλων ΙΚΑ και κυρίως των χρηστών του συστήματος ΚΕΠΑ.
Προκύπτει από τα ανωτέρω η απόλυτη ανάγκη στενής συνεργασίας όλων των υπηρεσιών που μέχρι την 31/8/11 είχαν την ευθύνη διεκπεραίωσης των αιτημάτων για χορήγηση ποσοστού Αναπηρίας προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία των πολιτών.
Είναι σαφές, ότι η βελτίωση κάθε συστήματος, πολύ δε περισσότερο του συγκεκριμένου, αποτελεί μονόδρομο για την Πολιτεία και συνεπώς απαιτεί μεταξύ των άλλων την συμπόρευση, την αγαστή συνεργασία όλων, την αυστηρή τήρηση των Αποφάσεων του Υπουργείου και της Διοίκησης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ χωρίς παρεκκλίσεις και την έγγραφη παράθεση οποιασδήποτε άποψης που βελτιώνει την διαδικασία.


Η πλήρης και ακριβής τήρηση των ως άνω διαδικασιών είναι απολύτως επιβεβλημένη. Παρεκκλίσεις και αρνήσεις εφαρμογής θα ελεχθούν διοικητικά.
Στον Πίνακα του Παραρτήματος αναφέρονται συγκεντρωτικά τα απαραίτητα Δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για να υποβάλει Αίτηση στό ΚΕΠΑ.
Απαραίτητα και συμπληρωματικά με τα παραπάνω είναι τα αρχεία που αφορούν την αίτηση στο ΚΕ.Π.Α. τις οδηγίες προς τους πολίτες και τις διευθύνσεις ΚΕ.Π.Α. που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr), στην αναφορά ΚΕ.Π.Α., την εγκύκλιο αριθ. 63 /2011 της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Κ.Ε που θα βρείτε στην ίδια ιστοσελίδα στην αναζήτηση εγκυκλίων και το γενικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αρ πρ/λου Φ80000/οικ20497/1670/31- 8-11 που έχει κοινοποιηθεί από 31/8/2011 σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Ευελπιστώ στην συνεργασία όλων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.   ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
2.   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
3.   Ο.Γ Α. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ - Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι Υ.Ε. του ταμείου σε όλη την Ελλάδα καθώς και οι ανταποκριτές του Ο.Γ.Α.)
4.   Ο.Α.Ε.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ - Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι Υ.Ε. του ταμείου σε όλη την Ελλάδα)
5.   ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
TAX.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Τάκη
Οικονομίδη &Καθ.Ρωσίδου 11
54008
θεσσαλονίκη
2313309101­2-11-
2310422590
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ
Βορ.Ηπείρου
20-45445
Ιωάννινα
2651072164 2651360300 2651360301­2
2651031224
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Σωκράτους 111 41336 Λάρισα
2413503501­4
2410552651
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΟΝΙΟΥ
Νέα Εθνική Οδός Αθηνών- Πατρών 26441 Πάτρα
2610465801­2-4
2610421799
ΑΤΤΙΚΗΣ
Κατεχάκη 56 11525 Αθήνα
210-6709602 210-6709603 210-6773252
210­6709700
ΑΙΓΑΙΟΥ
Νικήτα 6-8
Πειραιάς
18531
213-1618134 -35
210 4221 017
ΚΡΗΤΗΣ
Πλ.Κουντ/ριώτη 71202 Ηράκλειο
2813404102 -3
2810244520


Ολόκληρη η εγκύκλιος υπάρχει και εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.