Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Αριθμ. Φ. 11321/οικ.26012/1718/31.10.2011: Ενιαίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Αριθμ. Φ. 11321/οικ.26012/1718

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 16, του α.ν. 1846/1951 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 179).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 27, του Ν. 1902/1990 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7, του Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο, του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 66/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 148) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».

7. Τις διατάξεις του π.δ 63/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 145) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».

8. Τις διατάξεις της απόφασης του Πρωθυπουργού, με την υπ' αριθμ. 2876/07.10.2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2234) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων.».

9. Τη γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ.80000/οικ.3647/212/4.7.2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 220/13/7/2011).

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών και του δημοσίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον επισυναπτόμενο Πίνακα, με τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών, που θα λαμβάνονται υπόψη από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και θα αφορούν όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της δημοσίευσης της απόφασης μήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

(Στο πιο πάνω σύνδεσμος θα βρείτε τον πίνακα ή εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ. Μπορείτε αν θέλετε να τα κατεβάσετε ή να τα διαβάσετε με ένα πάτημα στον σύνδεσμο τους.)

Πλέον οι επιτροπές των ΚΕΠΑ από 1/11/2011 θα κρίνουν με αυτόν τον κανονισμό εκτίμησης βαθμού αναπηρίας.


Λεπτομέρειες εδώ: Κ.Ε.Β.Α: Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.