Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Στεγαστικό Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Στεγαστικό Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων


Το Τ. Π. & Δανείων χορηγεί κάθε χρόνο σε υπάλληλους του Δημόσιου & ευρύτερου Δημόσιου Τομέα χιλιάδες δάνεια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, ικανοποιώντας το όνειρό τους για την απόκτηση στέγης.
Κάθε χρόνο συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας μεγάλης πόλης.

-------------------------


Ποιοί δικαιούνται Στεγαστικό Δάνειο;
 • Δημόσιος Υπάλληλος ή υπάλληλος των Ν.Π.Δ.Δ., που συνταξιοδοτείται από το δημόσιο
 • Υπάλληλος των Ασφαλιστικών Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης εφόσον είναι Ν.Π.Δ.Δ.
 • Υπάλληλος ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΚΑ ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΗΛΠΑΠ, ΕΘΕΛ, ΟΛΠ, ΕΑΒ, ΗΣΑΠ.
 • Δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, εφόσον είναι μόνιμος, με κρατήσεις ΤΥΔΚΥ και ΤΑΔΚΥ.
 • Ανάπηρος ή θύμα πολέμου, εφόσον συνταξιοδοτείται από το Γενικό Λογιστήριο
 • Έλληνας Ολυμπιονίκης (Δημόσιος υπάλληλος ή μη).
 • Το μόνιμο διδακτικό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και οι διοικητικοί υπάλληλοι αυτών.
 • Αν είναι δημόσιος υπάλληλος εν ενεργεία αυτός/η και ο/η σύζυγος (τότε δικαιούνται και οι δύο δάνειο).
 • Αν ο ένας από τους δύο είναι συνταξιούχος και ο άλλος εν ενεργεία ή και οι δύο συνταξιούχοι, τότε δικαιούται μόνο ο ένας από τους δύο.
 • Αν είναι συνταξιούχος του δημοσίου, της ΔΕΗ και του ΙΚΑ, εφόσον έχει συνταξιοδοτηθεί με το Ν.3163/1955
β) Κωφάλαλοι, καρκινοπαθείς, μεταμοσχευμένοι με άλλα όργανα σώματος , παραπληγικοί με κινητική αναπηρία και χρήση αμαξιδίου, ανάπηροι με κινητική αναπηρία άνω του 80% χωρίς χρήση αμαξιδίου, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, άτομα που προστατεύουν τέκνα τα οποία πάσχουν από αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
γ) Τυφλοί.


ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ Β” ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Όσοι έχουν απαραίτητα λάβει δάνειο Α” κατοικίας από το Ταμείο και το εξοφλήσουν με την προϋπόθεση ότι η Α΄ κατοικία παραμένει στην κυριότητά τους, δεν καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες και η Β” κατοικία πρέπει να είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 20% της πρώτης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαιούνται το εν λόγω δάνειο και όσοι έχουν πέραν της Α” κατοικίας που απέκτησαν με δάνειο από το Ταμείο άλλη ή άλλες κατοικίες που η κάθε μία δεν καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες και αθροιστικά δεν υπερβαίνουν το 150% των αντίστοιχων στεγαστικών ορίων ανεξαρτήτως περιοχής και πληθυσμού αυτής.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
Όσοι έχουν εισπράξει αρχικό στεγαστικό μέχρι 6 μήνες πριν την ημερομηνία της αίτησης αυτού του δανείου και προκύπτει από την αρχική έκθεση αυτοψίας του μηχανικού σε συνδυασμό με πιστοποιήσεις ότι υπάρχουν υπόλοιπες εργασίες, όταν πρόκειται για ανέγερση ή αποπεράτωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε το δάνειο, πρέπει να ισχύουν μέχρι και την εκταμίευση του.-------------------------

Στεγαστικά Δάνεια

 • Στεγαστικά Δάνεια Ενυπόθηκα: Όροι και Προϋποθέσεις


Ποσό δανείου:Αναλόγως των αποδοχών σας
Επιτόκιο:Διάφοροι συνδυασμοί διάρκειας και επιτοκίων
Διάρκεια:από 15 έως και 25 χρόνια για δάνεια σταθερού επιτοκίου και
από 15 έως και 35 χρόνια για δάνεια σταθερού επιτοκίου για τμήμα της διάρκειάς τους (προϊόν που θα είναι διαθέσιμο σύντομα)
Σκοπός:Απόκτηση Α” κατοικίας
Όροι και προϋποθέσεις:Παρακαλώ διαβάστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ το κείμενο μετά από αυτό τον πίνακα
Συνομολόγηση:Ιδιωτική σύμβαση.
Εξυπηρέτηση:Εκχώρηση μέχρι τα 6/10 των αποδοχών ή της σύνταξης.
Με την έναρξη του εξάµηνου, που ακολουθεί την ηµεροµηνία υπογραφής της δανειακής σύµβασης (1η Ιανουαρίου ή 1η Ιουλίου)
Πρόωρη εξόφληση:
α) Μπορεί να γίνει από εσάς οποτεδήποτε, µερική ή ολική εξόφληση του δανείου.
β) Εάν είσθε εν ενεργεία υπάλληλος και κατά το χρόνο της συνταξιοδότησης τα 6/10 της σύνταξής σας δεν καλύmουν τη δόση του δανείου, ή όπου δεν υφίσταται δικαίωµα σύνταξης, υποχρεωτικά παρακρατείται, κα­τά περίmωση, µέρος ή το σύνολο του εφάπαξ βοηθήµατος, για τη µερική ή ολική εξόφληση του δανείου. Σηµείωση:
Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξόφλησης, θα καταβάλετε:
α) Μέρος ή το υπόλοιπο του κεφαλαίου που υφίσταται στο τέλος του προηγούµενου εξαµήνου (30/6 ή 31/12) και
β) Τόκους εξόφλησης που υπολογίζονται µε το συµβατικό επιτόκιο στο εξοφλούµενο κεφάλαιο για το χρο­νικό διάστηµα που αρχίζει από την επόµενη της ανωτέρω ηµεροµηνίας (1η/7 ή 1η/1) μέχρι και την ημέρα της προεξόφλησης.
Αναδοχή χρέους:Επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις
Ασφάλεια:• Υποθήκη ισόποση του δανείου και σειρά Α΄, Β΄ ή Γ΄ (κατά περίπτωση) εφόσον επιτρέπεται από την αξία του ακινήτου (δηλ. άθροισμα υφιστάμενων βαρών πλέον 20%)
• Εκχώρηση μέχρι τα ¾ από το εφάπαξ βοήθημα ως πρόσθετη ασφάλεια του δανείου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 • Η τυχόν υπάρχουσα υποθήκη θα πρέπει να είναι γραμμένη κατά του δανειζομένου ή του/της συζύγου και όχι προκτήτορος.
 • Κατ” εξαίρεση χορηγείται στεγαστικό δάνειο για αγορά κατοικίας, η οποία είναι βεβαρημένη αποκλειστικά και μόνο με Α” υποθήκη υπέρ του Ταμείου και σε βάρος του πωλητή.
 • Δεν χορηγείται δάνειο εάν προηγείται υποθήκη υπέρ του Q.E.K. εκτός εάν γίνει εναλλαγή υποθηκικής σειράς ώστε να προηγείται το Τ.Π. και Δανείων του Ο.Ε.Κ.
 • Μετά την ολική εξόφληση του δανείου, το Τ.Π. και Δανείων συναινεί στην εξάλειψη της υποθήκης που έχει εγγράψει επί του ακινήτου και απαλλάσσει το δανειολήπτη από κάθε υποχρέωσή του.
Έξοδα:
 1. Έξοδα για τον έλεγχο των τίτλων που ανέρχονται σε 0.50%, επί του ποσού του δανείου με κατώτερο το ποσό των 59 ΕΥΡΩ (κατά δανειολήπτη ή ζευγάρι δανειοληπτών), το οποίο παρακρατείται κατά την από­δοση του προ’ίόντος του δανείου.
 2. Αμοιβή του μηχανικού που θα συντάξει την έκθεση εκτίμησης του ακινήτου και τις πιστοποιήσεις των ερ­γασιών που εκτελέσθηκαν.
 3. Έξοδα υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογίου, για την υποθήκη που θα εγγραφεί.
Απόδοση:Το προϊόν του δανείου καταβάλλεται:
α) Στον πωλητή, όταν το δάνειο χορηγήθηκε για την αγορά κατοικίας.
β) Στον δανειολήπτη, όταν το δάνειο χορηγήθηκε για την ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση κατοικίας, το 30% ως προκαταβολή, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτεται από την αξία του οικοπέδου μετά την αφαί­ρεση τυχόν υφιστάμενων βαρών προσαυξημένων κατά 20%, το υπόλοιπο 70% με πιστοποιήσεις ότι έχουν ήδη εκτελεσθεί οι προϋπολογισθείσες εργασίες.
γ) Στον δανειολήπτη στην περίπτωση δανείου επισκευής το 50% ως προκαταβολή, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτεται από την υπάρχουσα αξία του προς επισκευή ακινήτου μετά την αφαίρεση τυχόν υφιστάμενων βαρών προσαυξημένων κατά 20%, το υπόλοιπο 50% με πιστοποιήσεις ότι έχουν ήδη εκτελεσθεί οι υπο­λογισθείσες εργασίες.
δ) Στον πωλητή του οικοπέδου, μόνο το 1/4 του δανείου και τα υπόλοιπα 3/4 στο δανειολήπτη.
Σημείωση:
Κατά την απόδοση του προ’ίόντος του δανείου, οι απλοί ενδιάμεσοι τόκοι που προκύπτουν για το χρονικό διάστημα από την ημέρα της πληρωμής μέχρι την έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου,κεφαλοποιούνται και αποτελούν μαζί με το ποσό του κεφαλαίου του δανείου ένα ενιαίο δάνειο. Το ποσό της δόσης που αντι­στοιχεί σε αυτούς θα καταβάλλεται από το δανειολήπτη με την τοκοχρεολυτική δόση του δανείου (με έναρ­ξη την 1 lανουαρίου ή 1 lουλίου).
Αίτηση:Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάστε το έντυπο της αίτησης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε το δάνειο, πρέπει να ισχύουν μέχρι και την εκταμίευση του.

 • Εάν έχει χορηγηθεί σε σας ή στον/στη σύζυγό σας άλλο στεγαστικό δάνειο από το Τ.Π. και Δανείων είναι δυνατόν να δανειοδοτηθείτε για δεύτερη φορά εφ” όσον απαραίτητα εξοφληθεί το (α’) πρώτο δάνειο.
 • Αν το στεγαστικό δάνειο έχει χορηγηθεί από το Ταχυδρομικό Ταµιευτήριο, είναι δυνατόν να δανειοδοθείτε και από το Τ.Π. και Δανείων εφ” όσον στην προσκοµιζόµενη δανειακή σύµβαση (που υπογράφηκε με το Ταχ. Ταµι­ευτήριο) δεν υφίσταται κάποιος δεσµευτικός όρος. Και στις δύο περιπτώσεις, η Β” κατοικία πρέπει να είναι με­γαλύτερη τουλάχιστον κατά 20% της πρώτης, εφόσον αυτή παραµένει στην κυριότητα του δανειολήπτη.
 • Το δάνειο χορηγείται μόνο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, ή κατά περίπτωση δεύτερης, η οποία πρέπει να ανήκει κατά πλήρες δικαίωµα κυριότητας σε σας ή στον/στη σύζυγό σας ή και στους δυο.
 • Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, η ηλικία σας συν τη διάρκεια του δανείου ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει το 80-στο έτος της ηλικίας σας (π.χ. Ηλικία τη στιγμή της αίτησης 55 και δάνειο 30 ετών ΔΕΝ είναι αποδεκτά).
 • Στην περίπτωση ανέγερσης, αποπεράτωσης, επέκτασης της κατοικίας, πρέπει να εκδοθεί άδεια οικοδοµής (όπου απαιτείται από το Νόµο).
 • Το δάνειο ΔΕΝ χορηγείται:
  • αν εσείς ή ο/η σύζυγός σας ή και οι δύο μαζί έχετε πλήρες δικαίωµα κυριότητας ή ισοβίου επικαρπίας ή οίκησης άλλης κατοικίας ή διαµερίσµατος σε πόλη με περισσότερους από 5.000 κατοίκους.
  • για την απόκτηση κατοικίας σε πόλη κάτω των 5.000 κατοίκων, εάν ή ο/η σύ­ζυγός σας ή και οι δύο μαζί έχετε πλήρες δικάιωμα κυριότητας ή ισοβίου επικαρπίας ή οίκησης άλλης κατοικίας ή διαμερίσματος σε οποιαδήποτε πόλη κάτω των 5.000 κατοίκων.
  • Κατ” εξαίρεση χορηγείται το δάνειο εάν υπάρχει πλήρες δικάιωμα κυριότητας ή ισοβίου επικαρπίας ή οίκησης άλλης κατοικίας ή διαμερίσματος (σε οποιαδήποτε πόλη ή χωριό) και αυτή δεν είναι με­γαλύτερη από 70 τ.μ. για τον άγαµο, 70τ.μ. για το ζευγάρι, προσαυξηµένα κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόµε­νο παιδί, με ανώτερο τα 110 τ.μ. υπό τον όρο ότι η κατοικία που θα αποκτήσετε με το δάνειο θα είναι μεγαλύτε­ρη τουλάχιστον κατά 20% από την ήδη υπάρχουσα.
 • Η προς αγορά κατοικία να έχει κτισθεί νόµιµα σε οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο.
 • Το δάνειο χορηγείται για την απόκτηση προκατασκευασµένης κατοικίας, εφόσον προσκοµισθεί έγγραφο νο­µίµως συντεταγµένο από την καθ” ύλην και κατά τόπο αρµόδια αρχή, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι αυτή είναι μονίµου χαρακτήρα μη λυόµενη, δεδοµένου ότι ο φέρων οργανισµός της είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα και δεν δύναται να αποσυναρµολογηθεί χωρίς να προκληθούν σοβαρές φθορές στο σύνολό της.
 • Η εκτιµηθείσα, από το μηχανικό, αξία του ακινήτου που θα αγορασθεί πρέπει να υπερκαλύπτει το δάνειο που έχει εγκριθεί και τα τυχόν υφιστάµενα βάρη. Στην αντίθετη περίπτωση το δάνειο θα περιοριστεί ανάλογα.
 • Με το δάνειο καλύπτεται η δαπάνη απόκτησης κατοικίας επιφανείας μέχρι 120τ.μ. Η δαπάνη για τα πέραν των 120τ.μ. βαρύνει εσάς.
 • Κατά τη συνοµολόγηση του δανείου, πρέπει τα 6/10 των αποδοχών ή της σύνταξής σας να καλύπτουν τη δόση του δανείου. Στην αντίθετη περίπτωση το δάνειο θα περιοριστεί ανάλογα.
 • Εάν ο αιτών βρίσκεται σε διάσταση από την έγγαµη συµβίωση, δικαιούται δανείου εφόσον έχει 2, τουλά­χιστον, χρόνια μόνιµης υπηρεσίας και δεν τυγχάνει ούτε ο ίδιος, ούτε και ο/η σύζυγός του κύριος κατά πλή­ρες δικαίωµα κυριότητας ή ισοβίου επικαρπίας ή οικήσεως άλλης οικίας ή διαµερίσµατος στην Ελλάδα και σε πόλη άνω των 5.000 κατοίκων.
 • Αν ο ένας από τους δύο συζύγους είναι συνταξιούχος και ο άλλος εν ενεργεία ή και οι δύο σύζυγοι συντα­ξιούχοι, τότε δικαιούται δάνειο μόνο ο ένας από τους δύο.
 • Γενικά οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε το δάνειο, πρέπει να ισχύουν και κατά την ηµεροµηνία συνοµολόγησής του.


 • Στεγαστικά Δάνεια Ενυπόθηκα: Δικαιολογητικά


Δικαιολογητικά κατά την αίτηση:ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ Α” ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

1) Για τους εν ενεργεία Δημοσίους Υπαλλήλους πρόσφατη βεβαίωση ετών μονίμου υπηρεσίας και καθαρών και ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών μαζί με αναλυτικές κρατήσεις.
Στην περίπτωση που ο υπάλληλος είναι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, βεβαίωση της υπηρεσίας του από την οποία θα προκύπτει ότι κατέχει οργανική θέση ή καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Σημείωση: Απαιτείται 2ετής μόνιμη υπηρεσία.
Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, Γενικού Λογιστηρίου, ΔΕΗ, βεβαίωση σύνταξης, ενώ για τους συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. απόκομμα μηνιαίων αποδοχών και αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης στην οποία αναφέρεται ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τον νόμο ν.3163/55.
2) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τελευταίου οικονομικού έτους Ε1 και εντύπου Ε9 του οικον. έτους 2005 ή αν δεν υποβλήθηκε Ε9 το οικονομικό έτος 2005, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του οικον. έτους 2005, από το οποίο προκύπτει η μη υποβολή του Ε9 και των επόμενων ετών αν έχετε μεταβολή στην περιουσιακή σας κατάσταση(και για τους δυο συζύγους), καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι όσα αναγράφονται στα φορολογικά έντυπα Ε1 και Ε9 είναι αληθή.

Στην περίπτωση που ο υπάλληλος είναι πολύτεκνος, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση από την συνομοσπονδία πολυτέκνων.

Στην περίπτωση διαζευγμένων, αντίγραφο του διαζευκτηρίου και της απόφασης για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων (έως το 18° έτος) και των φοιτούντων τέκνων (έως το 25° έτος που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση ΑΕΙ/ΤΕΙ).

Στην περίπτωση που ο υπάλληλος είναι εν διαστάσει, Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους και Ε9 του 2005 με τις τυχόν μεταβολές του εν διαστάσει συζύγου ή εάν αδυνατεί να προσκομίσει τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία, υπεύθυνη δήλωση ότι αδυνατεί να τα προσκομίσει και ότι ο/η εν διαστάσει σύζυγος δεν τυγχάνει κύριος κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας ή ισοβίου επικαρπίας ή οικήσεως άλλης κατοικίας ή διαμερίσματος.

Στην περίπτωση που κάποιος υπάλληλος ανήκει στις κατηγορίες:
α) Νεφροπαθείς τελούντες σε αιμοκάθαρση και μεταμοσχευμένοι με νεφρό πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου.
β) Κωφάλαλοι, καρκινοπαθείς, μεταμοσχευμένοι με άλλα όργανα σώματος , παραπληγικοί με κινητική αναπηρία και χρήση αμαξιδίου, ανάπηροι με κινητική αναπηρία άνω του 80% χωρίς χρήση αμαξιδίου, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, άτομα που προστατεύουν τέκνα τα οποία πάσχουν από αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.
γ) Τυφλοί, βεβαίωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών ή βεβαίωση πρωτοβάθμιας επιτροπής ή Κρατικού Νοσοκομείου.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ Β” ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι θα εξοφλήσει το πρώτο δάνειο Α” κατοικίας που έλαβε από το Ταμείο μας, πριν την συνομολόγηση του δανείου Β” κατοικίας.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
Δικαιολογητικά μετά την έγκριση:α) Πρόσφατη βεβαίωση των αποδοχών σας, ή αν είσθε συνταξιούχος, απόκοµµα της σύνταξής σας.

β) Έκθεση εκτίµησης του ακίνητου (οικοπέδου, οικίας ή διαµερίσµατος). Την έκθεση αυτή θα συντάξει σε τρία αντίτυπα μηχανικός υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοµού ή της Πολεοδοµίας και θα το θεωρήσει ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης. Τα δύο αντίγραφα θα υποβληθούν από εσάς στο Ταµείο και το τρίτο θα το κρατήσει ο μηχανικός για την περίmωση που θα συντάξει αργότερα πιστοποίηση των εργασιών που έγιναν. Αν το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή της Απικής, τον μηχανικό ορίζει η Κεντρική Υπη­ρεσία του Ταµείου, ενώ εάν βρίσκεται στους Νοµούς Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, οι μηχανικοί ορίζονται από τα αντί­στοιχα Καταστήµατα του Ταµείου, Θεσσαλονίκης ή Πάτρας.

Η έκθεση εκτίµησης συντάσσεται μετά την αγορά του ακινήτου για το οποίο χορηγείται το δάνειο και η αξία του πρέπει κατά την εκτίµηση του μηχανικού να υπερκαλύπτει το δάνειο, πλέον των τυχόν υφισταµένων βα­ρών προσαυξηµένων κατά 20%. Σε περιπτώσεις, ανέγερσης, αποπεράτωσης, επέκτασης, επισκευής ή βελτίωσης κατοικίας, η δανειοδότηση καλύmει μόνο τις εργασίες που θα γίνουν και όχι αυτές που έχουν ήδη γίνει:

γ) Φωτοαντίγραφο του γραµµατίου είσπραξης που θα εκδοθεί, κατά περίπτωση, από την Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και Δανείων ή τα Καταστήµατά του για την αµοιβή του μηχανικού ή του Δελτίου Παροχής Υπηρε­σιών για την αµοιβή των μηχανικών της υπόλοιπης χώρας.

δ) Αντίγραφο των φορολογικών εντύπων Ε1 και Ε9 του τελευταίου οικονοµικού έτους.

ε) Τίτλοι ιδιοκτησίας, ειδικότερα:

 1. Αν με το δάνειο αγορασθεί από τον κατασκευαστή διαµέρισµα σε πολυκατοικία, θα προσκοµισθεί το ορι­στικό συµβόλαιο αγοράς µε τα πιστοποιητικά του αρµόδιου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηµατολογίου, δηλαδή µεταγραφής, βαρών, ιδιοκτησίας και µη διεκδίκησης από τη µερίδα των πωλητών, σε σχέση µε το πωλητή­ριο συµβόλαιο, µαζί µε την αναγραφόµενη στο εδάφιο 2 της παρούσης παραγράφου πράξη µε το πιστοποι­ητικό µεταγραφής της. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι.τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου πρέπει να καλύ­πτουν διάστηµα 1 Ο ετών, µαζί µε τα πιστοποιητικά του αρµόδιου Υποθ/κείου ή Κτηµατολογίου (µεταγραφής, βαρών, ιδιοκτησίας και µη διεκδίκησης) από τη µερίδα των πωλητών ή των οικοπεδούχων, αναλόγως. Ο τελευταίος τίτλος όπως και τα πιστοποιητικά αυτού πρέπει να είναι επίσηµα, ενώ όλα τα άλλα συµβόλαια μπορεί να είναι απλές φωτοτυπίες.
 2. Απλό φωτοαντίγραφο (όχι από computer) της πράξης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας µε το πιστοποιητι­κό µεταγραφής της, καθώς και όλες τις τροποποιήσεις αυτής και τα πιστοποιητικά µεταγραφής τους.Αν η πράξη σύστασης είναι µεταγενέστερη του τίτλου κτήσεως του ακινήτου, θα πρέπει να προσκοµισθεί επίσηµο αντίγραφό της.
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας οικοδοµής.
 4. Εφόσον µεταξύ των τίτλων υπάρχει κληρονοµιά για τη νοµιµοποίηση των κληρονόµων απαιτούνται ειδικότερα
 • Αν υπάρχει διαθήκη:
  • Πρακτικό δηµοσίευσης της διαθήκης αποβιώσαντος (σάσης)
  • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών αυτού (αυτής)
  • Πιστοποιητικό µη δηµοσίευσης άλλης διαθήκης αυτού (αυτής)
  • Πιστοποιητικό µη προσβολής του κληρονοµικού δικαιώµατος των κληρονόµων αυτού (αυτής)
 • Αν δεν υπάρχει διαθήκη:
  • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών αυτού (αυτής)
  • Πιστοποιητικό µη δηµοσίευσης.διαθήκης αυτού (αυτής)
  • Πιστοποιητικό µη προσβολής κληρονοµικού δικαιώµατος των κληρονόµων αυτού (αυτής)

Σηµειώσεις:

- Αν έχει εκδοθεί κληρονοµητήριο, τότε αντί των παραπάνω δικαιολογητικών (4.1. ή 4.2.), να προσκοµισθεί τούτο μαζί με πρόσφατο πιστοποιητικό εκ του οικείου Πρωτοδικείου περί μη ανακλήσεως ή ακυρώσεώς του.

- Εφόσον κάποιος τίτλος είναι προικοσύµφωνο, θα προσκοµισθούν πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδίκησης και από τη μερίδα του συζύγου.

- Αν ο τελευταίος τίτλος είναι παραχωρητήριο, θα συνοδεύεται με πρόσφατο πιστοποιητικό»της εκδούσας αρχής περί μη ανάκλησής ή ακύρωσής του.

- Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα σταλούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και Δανείων. Αν δε, πρό­κειται για ακίνητο Νοµού Θεσ/νίκης ή Αχαίας, τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στο Κατάστηµα Θεσ/νίκης ή Πάτρας αντίστοιχα, για έλεγχο από τον εκεί δικηγόρο του Ταµείου.
Δικαιολογητικά για τη συνομολόγηση:α) Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών της Υπηρεσίας σας από την οποία να υποδεικνύεται η δηµοσιοϋπαλληλική σας ιδιό­τητα ή απόκοµµα της σύνταξής σας.
β) Υπεύθυνη δήλωσή σας, ότι δεν έχετε ούτε εσείς, ούτε ο/η σύζυγός σας, άλλο ακίνητο σε πόλη πάνω από 5.000 κατοίκους.
γ) Απόσπασµα κτηµατολογικού πίνακα (για όσες περιοχές έχουν ενταχθεί στο κτηµατολόγιο).
Δικαιολογητικά κατά την εκταμίευση:α) Δύο επίσηµα αντίγραφα της δανειακής σύµβασης
β) Πιστοποιητικά του αρµοδίου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηµατολογικού Γραφείου που θα εκδοθούν για το ακί­νητο που περιγράφεται στη δανειακή σύµβαση, ήτοι: εγγραφής υποθήκης, βαρών ιδιοκτησίας και µη διεκδί­κησης (τα τρία τελευταία να έχουν ηµεροµηνία μεταγενέστερη του πρώτου).
γ) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων στο όνοµα του πωλητή, όταν η δανειο­δότηση αφορά αγορά κατοικίας και στο όνοµά σας, όταν η δανειοδότηση αφορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή κλπ. κατοικίας.
δ) Βεβαίωση από τον αρµόδιο φορέα ότι είναι ενήµερα τυχόν προϋπάρχοντα δάνεια που αφορούν το υπο­θηκευµένο ακίνητο.
ε) Εάν ο δικαιούχος του δανείου είναι ετάιρεία, δικαιολογητικά νοµιµοποίησης της εταιρείας.
στ) Συµβολαιογραφική πράξη εξόφλησης του αγοραπωλητηρίου συµβολαίου, κατά το ποσό που εισπράπει, κάθε φορά, ο πωλητής της κατοικίας.
ζ) Πιστοποιήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν για την ανέγερση, αποπεράτωση κλπ. της κατοικίας.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ:
 1. Επιβάρυνσή σας με τόκους υπερηµερίας, οι οποίοι υπολογίζονται με το επιτόκιο υπερηµερίας που ισχύει κάθε φορά και
 2. Στην περίπτωση καθυστέρησης δύο εξαµηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων, το δάνειο κηρύσσεται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό.


-------------------------

Ενυπόθηκα Επισκευαστικά και Βελτιωτικά Δάνεια

 • Ενυπόθηκα Επισκευαστικά και Βελτιωτικά Δάνεια: Όροι και Προϋποθέσεις


Ποσό δανείου:Μέχρι 70.000,00 €
Επιτόκιο:6%
Διάρκεια:16 χρόνια
Σκοπός:Επισκευή – βελτίωση κύριας ή πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση (Ε1).
Δικαιούχοι:Ισχύει ότι για τα στεγαστικά δάνεια
Συνομολόγηση:Ιδιωτική σύμβαση.
Εξυπηρέτηση:Εκχώρηση μέχρι τα 6/10 των αποδοχών ή της σύνταξης.
Ασφάλεια:• Υποθήκη ισόποση του δανείου και σειρά Α΄, Β΄ ή Γ΄ ( κατά περίπτωση) εφόσον επιτρέπεται από την αξία του ακινήτου (δηλ. άθροισμα υφιστάμενων βαρών πλέον 30%)
• Εκχώρηση μέχρι τα 6/10 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών ή της σύνταξης.
• Εκχώρηση μέχρι τα ¾ από το εφάπαξ βοήθημα ως πρόσθετη ασφάλεια του δανείου.
Απόδοση:Προκαταβολή 50%, το υπόλοιπο βάσει πιστοποιήσεων.
Αίτηση:Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση


 • Ενυπόθηκα Επισκευαστικά και Βελτιωτικά Δάνεια: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά


Δικαιολογητικά κατά την αίτηση:1) Για τους εν ενεργεία Δημοσίους Υπαλλήλους πρόσφατη βεβαίωση ετών μονίμου υπηρεσίας και καθαρών και ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών μαζί με αναλυτικές κρατήσεις.
Στην περίπτωση που ο υπάλληλος είναι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, βεβαίωση της υπηρεσίας του από την οποία θα προκύπτει ότι κατέχει οργανική θέση ή καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Σημείωση: Απαιτείται 2ετής μόνιμη υπηρεσία.
Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, Γενικού Λογιστηρίου, ΔΕΗ, βεβαίωση σύνταξης, ενώ για τους συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. απόκομμα μηνιαίων αποδοχών και αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης στην οποία αναφέρεται ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τον νόμο ν.3163/55.
2) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τελευταίου οικονομικού έτους Ε1 και εντύπου Ε9 του οικον. έτους 2005 ή αν δεν υποβλήθηκε Ε9 το οικονομικό έτος 2005, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του οικον. έτους 2005, από το οποίο προκύπτει η μη υποβολή του Ε9 και των επόμενων ετών αν έχετε μεταβολή στην περιουσιακή σας κατάσταση(και για τους δυο συζύγους), καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι όσα αναγράφονται στα φορολογικά έντυπα Ε1 και Ε9 είναι αληθή.Στην περίπτωση που ο υπάλληλος είναι πολύτεκνος, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση από την συνομοσπονδία πολυτέκνων. 

Στην περίπτωση διαζευγμένων, αντίγραφο του διαζευκτηρίου και της απόφασης για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων (έως το 18° έτος) και των φοιτούντων τέκνων (έως το 25° έτος που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση ΑΕΙ/ΤΕΙ).
Στην περίπτωση που ο υπάλληλος είναι εν διαστάσει, Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους και Ε9 του 2005 με τις τυχόν μεταβολές του εν διαστάσει συζύγου ή εάν αδυνατεί να προσκομίσει τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία, υπεύθυνη δήλωση ότι αδυνατεί να τα προσκομίσει και ότι ο/η εν διαστάσει σύζυγος δεν τυγχάνει κύριος κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας ή ισοβίου επικαρπίας ή οικήσεως άλλης κατοικίας ή διαμερίσματος.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
Δικαιολογητικά για την έγκριση:1α) Για τους εν ενεργεία Δημόσιους Υπάλληλους, πρόσφατη πρωτότυπη βεβαίωση ετών μονίμου υπηρεσίας και καθαρών και ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών. Σημείωση: Απαιτείται 2ετής μόνιμη υπηρεσία.Στην περίπτωση που ο υπάλληλος είναι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, βεβαίωση της υπηρεσίας του από την οποία θα προκύπτει ότι κατέχει οργανική θέση ή καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.1β) Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου (Γ.Λ.Κ.), τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης. 
Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης και αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης στην οποία αναφέρεται ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί με το νόμο Ν. 3163/55.
Για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, μηνιαία εκκαθάριση σύνταξης.
2) Φωτοτυπία φορολογικού εντύπου Ε1 τελευταίου οικονομικού έτους και Ε9 του 2005 και τυχόν μεταβολές του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι όσα αναγράφονται σε αυτά είναι αληθή.
Δικαιολογητικά για τη συνομολόγηση:Έκθεση εκτίμησης ακινήτου, τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου και σχετικά πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου.


-------------------------

Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης

 • Σκοπός δανείων Ενεργειακής Αναβάθμισης:

Μόνωση και στεγανοποίηση (τοίχου-ταράτσας), πράσινη στέγη στο δώμα του κτιρίου, φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, θερμικά ηλιακά συστήματα, εγκατάσταση φυσικού αερίου, τοποθέτηση λέβητα-καυστήρα σύγχρονης ενεργειακής απόδοσης, αλλαγή κουφωμάτων-υαλοπινάκων, τοποθέτηση στεγάστρων και σκιάστρων, οικοσκευές χαμηλής ενεργειακής κλάσης (Α-Β), κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης (Α-Β), αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως με λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας ενεργειακής κλάσης Α, αναβάθμιση – αντικατάσταση ανελκυστήρα.


-------------------------

Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης Με εγγραφή Υποθήκης

 • Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης ΜΕ εγγραφή Υποθήκης: Όροι & Προϋποθέσεις


Ποσό δανείου:Μέχρι 30.000,00 €
Επιτόκιο:5,70% : για όλες τις περιοχές της χώρας
Διάρκεια:Από 5 έως 15 χρόνια.
Σκοπός:Επισκευή – βελτίωση κύριας ή πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση (Ε1).
Δικαιούχοι:Ισχύει ότι για τα στεγαστικά δάνεια
Συνομολόγηση:Ιδιωτική σύμβαση.
Εξυπηρέτηση:Εκχώρηση μέχρι τα 6/10 των αποδοχών ή της σύνταξης.
Ασφάλεια:• Εκχώρηση μέχρι τα ¾ από το εφάπαξ βοήθημα ως πρόσθετη ασφάλεια του δανείου.
• Εγγραφή Α΄ υποθήκης ή Β΄ ή Γ΄ υπό προϋποθέσεις επί του υπό δανειοδότηση ακινήτου.
Απόδοση:Από το συνολικό ποσό του συνομολογημένου δανείου ποσοστό 30% των προϋπολογισθέντων εργασιών σύμφωνα με την αρχική έκθεση εκτίμηση, θα καταβάλλεται μετά την υπογραφή της ιδιωτικής δανειακής σύμβασης και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτεται από την υπάρχουσα αξία του προς επισκευή ακινήτου μετά την αφαίρεση τυχόν υφιστάμενων βαρών προσαυξημένων κατά 30% και το υπόλοιπο ποσοστό 70% με την προσκόμιση πιστοποιήσεων εκτελεσθεισών εργασιών και ισόποσων παραστατικών προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών στο όνομα του δανειολήπτη ή της συζύγου του .
Αίτηση:ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
Προϋποθέσεις:Αιτήσεις με ελλιπή και ανακριβή στοιχεία θεωρούνται άκυρες. 
 • Κατά την συμβατική λήξη του δανείου η ηλικία του δανειολήπτη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80ο έτος.
 • Η εκτιμηθείσα από το μηχανικό αξία του ακινήτου, αφαιρουμένων τυχόν υφιστάμενων βαρών, πρέπει να υπερκαλύπτει το ποσό του χορηγηθέντος ενυπόθηκου δανείου ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας, κατά ποσοστό 20% τουλάχιστον.
 • Το υπό δανειοδότηση ακίνητο (χωρίς να απαιτείται ιδιοκατοίκηση) θα ανήκει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στο δικαιούχο ή στη/στο σύζυγο ή και στους δυο μαζί.
Προθεσμία Ανάληψης Προϊόντος Δανείου:Εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης εξυπηρέτησης του δανείου.
α) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανάληψης ολόκληρου του ποσού του συνομολογημένου δανείου, το υπόλοιπο θα μεταφέρεται σε έκτακτη απόσβεση.
β) Στην περίπτωση που μετά την είσπραξη της προκαταβολής δεν προσκομισθούν απαιτούμενα δικαιολογητικά, το ήδη εκταμιευθέν ποσό δανείου θα εκτοκίζεται από την έναρξη εξυπηρέτησής του και για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου με το επιτόκιο του δανείου επισκευής – βελτίωσης που ίσχυε κατά την έναρξη εξυπηρέτησης, εφόσον το τελευταίο είναι μεγαλύτερο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης δανείων επισκευής – βελτίωσης όπως έχουν καθοριστεί με αποφάσεις του Δ.Σ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε το δάνειο, πρέπει να ισχύουν μέχρι και την εκταμίευση του. • Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης ΜΕ εγγραφή Υποθήκης: Δικαιολογητικά


Δικαιολογητικά για την έγκριση:1. Αντίγραφο δήλωσης ακινήτων (Ε9) του έτους 2005 και τυχόν μεταβολές μέχρι σήμερα.
2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) τελευταίου οικονομικού έτους.
3.

 • Για τους εν ενεργεία υπαλλήλους: 
  • Πρόσφατη και πρωτότυπη βεβαίωση καθαρών και ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών. 
  • Βεβαίωση ετών μονίμου υπηρεσίας
 • Για τους συνταξιούχους: απόκομμα σύνταξης
4. ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών που συντάσσεται από τον αιτούντα το δάνειο και προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης.
Δικαιολογητικά για τη συνομολόγηση:
 • Έκθεση εκτίμησης του υπό δανειοδότηση ακινήτου από μηχανικό που ορίζει η Κ.Υ. του Ταμείου για ακίνητο στην περιοχή Αττικής, ενώ εάν βρίσκεται στους Νομούς Θεσ/νίκης, Αχαΐας, οι μηχανικοί ορίζονται από τα αντίστοιχα Καταστήματα. Για την υπόλοιπη Ελλάδα η έκθεση συντάσσεται από μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού ή της Πολεοδομίας.
 • τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου και
 • σχετικά πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου.
 

-------------------------

Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης ΧΩΡΙΣ Υποθήκη

 • Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης ΧΩΡΙΣ Υποθήκη: Όροι και Προϋποθέσεις


Ποσό δανείου:Μέχρι 20.000,00 €
Επιτόκιο:6,5% για όλη την επικράτεια
Διάρκεια:από 5 μέχρι 15 χρόνια
Σκοπός:Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας.
Δικαιούχοι:Ισχύει ότι για τα στεγαστικά δάνεια.
Συνομολόγηση:Ιδιωτική σύμβαση.
Εξυπηρέτηση & Ασφάλεια:• Εκχώρηση μέχρι τα 6/10 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών ή της σύνταξης.
• Εκχώρηση μέχρι τα ¾ από το εφάπαξ βοήθημα ως πρόσθετη ασφάλεια του δανείου.
Απόδοση:Από το συνολικό ποσό του συνομολογημένου δανείου ποσοστό 30% των προϋπολογισθέντων εργασιών θα καταβάλλεται με την υπογραφή της ιδιωτικής δανειακής σύμβασης και το υπόλοιπο ποσοστό 70% με την προσκόμιση ισόποσων παραστατικών προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών στο όνομα του δανειολήπτη ή της συζύγου του.
Αίτηση:ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
Τρόποι κατάθεσης αιτήσεων:
 • από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, οπότε θα ελέγχεται και η ταυτοπροσωπία από την ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, είτε
 • ταχυδρομικά με φάκελο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης από ΚΕΠ ή Διοικητική Αρχή ή Αστυνομική Αρχή
 • θα γίνεται αποδοχή υποβολής αιτήσεων από τρίτο πρόσωπο, εφόσον υπάρχει ειδική προς αυτό εξουσιοδότηση από τον αιτούντα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης από ΚΕΠ ή Διοικητική Αρχή ή Αστυνομική Αρχή.
Προϋποθέσεις:
 • Για εν διαστάσει δανειζόμενους, το δάνειο χορηγείται ΜΟΝΟ εφόσον από τα προσκομιζόμενα φορολογικά έντυπα προκύπτει ότι ο ίδιος και όχι ο εν διαστάσει σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα, πλήρη επικαρπία ή πλήρη ψιλή κυριότητα, σε ολοκληρωμένη και όχι ημιτελή κατοικία ή ποσοστό συνιδιοκτησίας με άλλο πρόσωπο πλην του εν διαστάσει συζύγου.
 • Αιτήσεις με ελλιπή και ανακριβή στοιχεία θεωρούνται άκυρες.
Προθεσμία Ανάληψης Προϊόντος Δανείου:
 • Εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης εξυπηρέτησης του δανείου.
 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανάληψης ολόκληρου του ποσού του συνομολογημένου δανείου, το υπόλοιπο θα μεταφέρεται σε έκτακτη απόσβεση με την παρακάτω διαφοροποίηση:
  • Στην περίπτωση που μετά την είσπραξη της προκαταβολής δεν προσκομισθούν απαιτούμενα δικαιολογητικά, το ήδη εκταμιευθέν ποσό δανείου θα εκτοκίζεται από την έναρξη εξυπηρέτησής του και για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου με το επιτόκιο του δανείου μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων που ίσχυε κατά την έναρξη εξυπηρέτησης, εφόσον το τελευταίο είναι μεγαλύτερο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε το δάνειο, πρέπει να ισχύουν μέχρι και την εκταμίευση του. • Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης ΧΩΡΙΣ Υποθήκη: Δικαιολογητικά


Δικαιολογητικά για την έγκριση:1α) Για τους εν ενεργεία Δημόσιους Υπάλληλους, πρόσφατη πρωτότυπη βεβαίωση ετών μονίμου υπηρεσίας και καθαρών και ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών. Σημείωση: Απαιτείται 2ετής μόνιμη υπηρεσία.Στην περίπτωση που ο υπάλληλος είναι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, βεβαίωση της υπηρεσίας του από την οποία θα προκύπτει ότι κατέχει οργανική θέση ή καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 
1β) Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου (Γ.Λ.Κ.), τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης.
Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης και αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης στην οποία αναφέρεται ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί με το νόμο Ν. 3163/55.
Για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, μηνιαία εκκαθάριση σύνταξης.
2) Φωτοτυπία φορολογικού εντύπου Ε1 τελευταίου οικονομικού έτους και Ε9 του 2005 και τυχόν μεταβολές του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι όσα αναγράφονται σε αυτά είναι αληθή.
Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι μισθωμένο ή κενό και φωτοτυπία έντυπου Ε2 του τελευταίου έτους. Σε περίπτωση ημιτελούς κατοικίας, η οποία αποπερατώθηκε τελευταία και ως εκ τούτου δεν αναφέρεται στα παραπάνω έντυπα θα γίνει αυτοψία από μηχανικό.
3) Φωτοτυπία φορολογικού έντυπου Ε, δηλαδή εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους.
4) Φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας της κατοικίας με το πιστοποιητικό μεταγραφής του.
Σε περίπτωση που ο τίτλος αφορά οικόπεδο απαιτείται φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής
5) Ενδεικτικός προϋπολογισμό των εργασιών που συντάσσεται από τον αιτούντα το δάνειο και προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης.
Σε περίπτωση υποβολής πλαστών δικαιολογητικών, η Υπηρεσία θα προβαίνει σε ανακοίνωση στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
Οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εγκρίνεται το δάνειο, ελέγχονται μέχρι και την εκταμίευση του.
Δικαιολογητικά κατά την ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ:Κατά την εκταμίευση του δανείου απαιτείται φορολογική ενημερότητα.
-------------------------

Δάνεια Μικροεπισκευών – Μικροβελτιώσεων


 • Δάνεια Μικροεπισκευών – Μικροβελτιώσεων: Όροι και Προϋποθέσεις
Ποσό δανείου:Μέχρι 20.000,00 €
Επιτόκιο:7% για όλη την επικράτεια
Διάρκεια:από 2 μέχρι 10 χρόνια
Σκοπός:Μικροεπισκευή – μικροβελτίωση κατοικίας.
Δικαιούχοι:Ισχύει ότι για τα στεγαστικά δάνεια.
Συνομολόγηση:Ιδιωτική σύμβαση.
Ασφάλεια:Χωρίς υποθήκη.
Απόδοση:Εφάπαξ.
Αίτηση:Κάντε κλικ εδώ για το έντυπο της αίτησης.
Τρόποι κατάθεσης αιτήσεων:
 • από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, οπότε θα ελέγχεται και η ταυτοπροσωπία από την ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, είτε
 • ταχυδρομικά με φάκελο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης από ΚΕΠ ή Διοικητική Αρχή ή Αστυνομική Αρχή
 • θα γίνεται αποδοχή υποβολής αιτήσεων από τρίτο πρόσωπο, εφόσον υπάρχει ειδική προς αυτό εξουσιοδότηση από τον αιτούντα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης από ΚΕΠ ή Διοικητική Αρχή ή Αστυνομική Αρχή.
Προϋποθέσεις:
 • Το δάνειο το δικαιούται ο αιτών, μόνο όταν αυτός ή ο/η σύζυγος του έχουν σε ολοκληρωμένη και όχι ημιτελή κατοικία δικαίωμα: α) πλήρους ή ποσοστού πλήρους κυριότητας, β)πλήρους επικαρπίας, γ) πλήρους ψιλής κυριότητας
 • Για εν διαστάσει δανειζόμενους, το δάνειο χορηγείται ΜΟΝΟ εφόσον από τα προσκομιζόμενα φορολογικά έντυπα προκύπτει ότι ο ίδιος και όχι ο εν διαστάσει σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα, πλήρη επικαρπία ή πλήρη ψιλή κυριότητα, σε ολοκληρωμένη και όχι ημιτελή κατοικία ή ποσοστό συνιδιοκτησίας με άλλο πρόσωπο πλην του εν διαστάσει συζύγου.
 • Αιτήσεις με ελλιπή και ανακριβή στοιχεία θεωρούνται άκυρες.
 • Κατά το έτος λήξης του Δανείου, ο δανειζόμενος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75ο έτος της ηλικίας του, εάν κατά την υποβολή της αίτησης υπερβαίνει το 70ο έτος χορηγείται δάνειο με υπογραφή εγγυητή έως 65 ετών.
 • Η επαναχορήγηση του δανείου γίνεται μετά από την ολική εξόφλησή του κατά τη συμβατική λήξη της διάρκειάς του ή μετά από έκτακτη ολική εξόφλησή -όχι συμψηφιστική- και εφόσον έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστο 3 ετών από την χορήγησή του.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε το δάνειο, πρέπει να ισχύουν μέχρι και την εκταμίευση του.


 • Δάνεια Μικροεπισκευών – Μικροβελτιώσεων: ΔικαιολογητικάΔικαιολογητικά για την έγκριση:1α) Για τους εν ενεργεία Δημόσιους Υπάλληλους, πρόσφατη πρωτότυπη βεβαίωση ετών μονίμου υπηρεσίας και καθαρών και ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών. Σημείωση: Απαιτείται 2ετής μόνιμη υπηρεσία.Στην περίπτωση που ο υπάλληλος είναι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, βεβαίωση της υπηρεσίας του από την οποία θα προκύπτει ότι κατέχει οργανική θέση ή καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
1β) Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου (Γ.Λ.Κ.), τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης.
Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης και αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης στην οποία αναφέρεται ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί με το νόμο Ν. 3163/55.
Για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, μηνιαία εκκαθάριση σύνταξης.
2) Φωτοτυπία φορολογικού εντύπου Ε1 τελευταίου οικονομικού έτους και Ε9 του 2005 και τυχόν μεταβολές του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι όσα αναγράφονται σε αυτά είναι αληθή.
Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι μισθωμένο ή κενό και φωτοτυπία έντυπου Ε2 του τελευταίου έτους. Σε περίπτωση ημιτελούς κατοικίας, η οποία αποπερατώθηκε τελευταία και ως εκ τούτου δεν αναφέρεται στα παραπάνω έντυπα θα γίνει αυτοψία από μηχανικό.
3) Φωτοτυπία φορολογικού έντυπου Ε, δηλαδή εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους.
4) Φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας της κατοικίας με το πιστοποιητικό μεταγραφής του.
Σε περίπτωση που ο τίτλος αφορά οικόπεδο απαιτείται φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής
Σε περίπτωση που ο δανειζόμενος είναι εν διαστάσει, δικαιούται δανείου ΜΟΝΟ εφόσον από τα προσκομιζόμενα φορολογικά έντυπα προκύπτει ότι ο ίδιος και όχι ο εν διαστάσει σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα, πλήρη επικαρπία ή πλήρη ψιλή κυριότητα, σε ολοκληρωμένη και όχι ημιτελή κατοικία ή ποσοστό συνιδιοκτησίας με άλλο πρόσωπο πλην του εν διαστάσει συζύγου.
Σε περίπτωση υποβολής πλαστών δικαιολογητικών, η Υπηρεσία θα προβαίνει σε ανακοίνωση στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
Οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εγκρίνεται το δάνειο, ελέγχονται μέχρι και την εκταμίευση του.
Δικαιολογητικά κατά την ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ:Κατά την εκταμίευση του δανείου απαιτείται φορολογική ενημερότητα.-------------------------

Επίκαιρα Θέματα


 • Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων

Το Δ.Σ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο της νομοθετικής ρύθμισης του άρθρου 25 παρ.1 και 6 του ν.3867/2010 για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών του δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, έχει αποφασίσει κατά τις συνεδρίασεις του με αρ. 3363/2-9-2010, 3372/3/27-10-2010,  3384/3/13-1-2011,  3414/5/1-9-2011, 3421/10-11-2011, 3440/22-3-2012 και 3452/21-6-2012 να παράσχει τη δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας των δανείων στεγαστικού τομέα που έχουν συνομολογηθεί μέχρι 30-12-2011 με το ισχύον επιτόκιο, μείωσης της τοκοχρεολυτικής δόσης για ορισμένο χρονικό διάστημα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναστολής εξυπηρέτησης για ορισμένο χρονικό διάστημα καθώς και ρύθμισης τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών από δάνεια όλων των κατηγοριών που έχουν συνομολογηθεί μέχρι 31-12-2011,  με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. (Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132116555, 2103694555 και στη σελίδα για την αναζήτηση πληροφοριών για τη ρύθμιση θεμάτων εξυπηρετούμενων δανείων)


Συγκεκριμένα, μετά από αίτηση του δανειολήπτη, που μπορεί να υποβληθεί μέχρι 31/12/2012, – με την επιφύλαξη της απόσχισης του εμπορικού κλάδου του Τ. Π και Δανείων (αρθρο 3 του νόμου 3965/2011), οπότε παύει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις - , και να υπαχθούν στι ρυθμίσεις όλα τα δάνεια που έχουν συνομολογηθεί μέχρι 31-12-2011, παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

Α. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
α. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ
Η επιμήνυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης των δανείων πραγματοποιείται με το τρέχον συμβατικό επιτόκιο, καταργουμένου του ορίου ηλικίας των δανειοληπτών.
1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) :
Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής μέχρι και 40 έτη.
2. ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής μέχρι και 30 έτη.
3. ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΜΙΚΡΟΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής κατά 10 έτη και όριο ηλικίας του δανειολήπτη τα 85 έτη.
β. ΟΡΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η δυνατότητα επικήκυνσης της διάρκειας των ανωτέρω κατηγοριών δανείων παρέχεται εφόσον η μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση τους είναι ίση ή μεγαλύτερη:
των €300,00 για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια
των € 200,00 για τα ενυπόθηκα επισκευαστικά δάνεια και
των €100,00 για τα δάνεια μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων
ή εφόσον το συνολικό ύψος των μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων των δανείων που τους έχουν χορηγηθεί από το Τ. Π. και Δανείων είναι ίσο ή μεγαλύτερο των €500,00.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
α) Αίτηση (έντυπη) που θα υποβληθεί θα συνοδεύεται και από:
β) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
γ) Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών ή σύνταξης

Για όσους έχουν έναρξη εξυπηρέτησης πριν το 2005.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
α) Αίτηση (Έντυπη),
β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ,
γ) Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών ή σύνταξης,
δ) Δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1,Ε9) και λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν κατά περίπτωση την αντίστοιχη ιδιότητά τους ή τους λόγους αδυναμίας τους να αντεπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους προς το Τ. Π & Δανείων (πχ λόγοι υγείας, οικογενειακοί λόγοι, πολύτεκνοι, κλπ).
Ειδικά για τους δανειολήπτες, που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης επιμήκυνσης είναι και η ταυτόχρονη υποβολή αίτησης για τη ρύθμιση του ληξιπρόθεσμου χρέους, όπως αναφέρεται παρακάτω στην παράγραφο Δ.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιμήκυνση διάρκειας εξυπηρέτησης του/των δανείου/ων σας συμπληρώστε και αποστείλτε την αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.
Οι σχετικές αιτήσεις, μαζί με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματα Θεσσαλονίκης και Πάτρας αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή.
Β. ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ
Μετά από αίτηση του υπόχρεου και ανάλογα με τοσυνολικό εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση αυτού, να ρυθμίζεται η εξυπηρέτηση δανείων στεγαστικού τομέα με μερική καταβολή – μέχρι του 50% – του ποσού των τοκοχρεολυτικών δόσεων για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) χρόνια από την έναρξη της ρύθμισης με τους εξής όρους:
• Αν ο δανειολήπτης έχει τουλάχιστον 30 χρόνια υπηρεσίας, το ποσό που αντιστοιχεί στο μη καταβληθέν μέρος των τοκοχρεολυτικών δόσεων της ως άνω χρονικής περιόδου δεν αποδεσμεύεται από το εκχωρηθέν εφάπαξ βοήθημα ή την αποζημίωση λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσης του δανειολήπτη ή του καθολικού διαδόχου του από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και θα καταβάλλεται από αυτόν προς πίστωση της εξυπηρέτησης του δανείου, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το εκχωρηθέν εφάπαξ ή η αποζημίωση για την ολοσχερή εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, το απομένον χρεωστικό υπόλοιπο να καταβάλλεται – παράλληλα με την μηνιαία τακτική τοκοχρεολυτική δόση μέχρι την λήξη της διάρκειας του δανείου έντοκα, με το ισχύον συμβατικό επιτόκιο, ή εφόσον δηλωθεί εγκαίρως από τον δανειολήπτη (τρεις μήνες πριν την λήξη της περιόδου μερικής καταβολής)  σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ανωτέρω ρύθμιση της μείωσης των τοκοχρεολυτικών δόσεων εξυπηρέτησης του/των δανείου/ων του, συμπληρώστε και αποστείλτε την αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

• Αν ο δανειολήπτης έχει λιγότερα από 30 χρόνια υπηρεσίας, το ποσό που αντιστοιχεί στο μη καταβληθέν μέρος των τοκοχρεολυτικών δόσεων της ως άνω χρονικής περιόδου θα καταβάλλεται μετά το τέλος του χρονικού διαστήματος για το οποίο εγκρίθηκε η καταβολή της μειωμένης δόσης – παράλληλα με την μηνιαία τακτική τοκοχρεολυτική δόση μέχρι την λήξη της διάρκειας του δανείου έντοκα, με το ισχύον συμβατικό επιτόκιο, ή εφόσον δηλωθεί εγκαίρως από τον δανειολήπτη (τρεις μήνες πριν την λήξη της περιόδου μερικής καταβολής)  σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Σε κάθε περίπτωση, αν ο δανειολήπτης καταστεί δικαιούχος του εφάπαξ βοηθήματος κατά τη διάρκεια καταβολής σε δόσεις των οφειλομένων ποσών από την παρούσα ρύθμιση, θα δεσμεύεται ανάλογο μέρος του εφάπαξ βοηθήματος, με σκοπό την ολοσχερή εξόφληση των οφειλομένων κατά την ημερομηνία καταβολής του.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ανωτέρω ρύθμιση της μείωσης των τοκοχρεολυτικών δόσεων εξυπηρέτησης του/των δανείου/ων σας, ΧΩΡΙΣ να εκχωρηθεί δικαίωμα δέσμευσης από το εφάπαξ, συμπληρώστε και αποστείλτε την αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Οι σχετικές αιτήσεις, μαζί με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματα Θεσσαλονίκης και Πάτρας αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή.
Γ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον παρά την επιμήκυνση εξακολουθεί να συντρέχει πρόδηλη αδυναμία ανταπόκρισης του δανειολήπτη στις δανειακές του υποχρεώσεις, είναι δυνατή η εξέταση από το Δ.Σ – κατά περίπτωση – αιτημάτων αναστολής εξυπηρέτησης του δανείου μέχρι δυο (2) έτη και εντός της επιτρεπομένης από το Νόμο ανώτερης διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου, με κατά περίπτωση καταβολή ή κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου αναστολής.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
α) αίτηση (Έντυπη),
β) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ,
γ) πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών ή σύνταξης,
δ) δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1,Ε9) και λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν κατά περίπτωση την αντίστοιχη ιδιότητά τους ή τους λόγους αδυναμίας τους να αντεπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους προς το Τ. Π & Δανείων (πχ λόγοι υγείας, οικογενειακοί λόγοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κλπ).
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ανωτέρω ρύθμιση αναστολής των τοκοχρεολυτικών δόσεων εξυπηρέτησης του/των δανείου/ων σας, συμπληρώστε και αποστείλτε την αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.
Οι σχετικές αιτήσεις, μαζί με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματα Θεσσαλονίκης και Πάτρας αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή.

Δ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Μετά από αίτηση του δανειολήπτη, παρέχεται η δυνατότητα για όλα τα δάνεια, ανεξάρτητα από την υπαγωγή ή μη στη ρύθμιση της επιμήκυνσης της κανονικής διάρκειας του δανείου, να ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, με το ισχύον επιτόκιο εξυπηρέτησης, σε πολλές δόσεις, ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης και με έκπτωση ποσοστού 50% των τόκων υπερημερίας. Το ίδιο ισχύει και για τα χρέη που έχουν βεβαιωθεί ή για τα οποία έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα αφού καταβληθεί το 5% της ληξιπρόθεσμης οφειλής.
Η εξόφληση του ληξιπρόθεσμου χρέους δανείου θα αρχίζει το συντομότερο δυνατό μετά τη σχετική έγκριση της ρύθμισης από το αρμόδιο όργανο.
Σε περίπτωση καταβολής εφάπαξ της ληξιπρόθεσμης οφειλής του δανείου,  ο οφειλέτης απαλλάσσεται πλήρως από το συνολικό ποσό των τόκων υπερημερίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ανωτέρω ρύθμιση του/των ληξιπροθέσμου/ων χρέους του/των δανείου/ων σας, συμπληρώστε και αποστείλτε την αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.
Οι σχετικές αιτήσεις, μαζί με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματα Θεσσαλονίκης και Πάτρας αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή.
Ε. ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Μετά από αίτηση του δανειολήπτη ή του υπόχρεου, ο οποίος αποχωρεί από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, μπορεί να μην καταβάλλει τις μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις του δανείου του μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης, οπότε υποχρεούται να καταβάλει άμεσα το σύνολο των οφειλομένων τοκοχρεολυτικών δόσεων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, αλλά δεν θα αποδεσμεύεται το εφάπαξ .
Σε περίπτωση που υπάγεστε σε αυτή την κατηγορία, συμπληρώστε και αποστείλτε την αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Έγγραφο απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης.
Οι σχετικές αιτήσεις, μαζί με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματα Θεσσαλονίκης και Πάτρας αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή.
ΣΤ. ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΕΦΕΔΡΕΙΑ
Οι αιτήσεις δανειοληπτών του Τ. Π. & Δανείων που θα έχουν τεθεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εφεδρεία θα ελέγχονται από το Δ.Σ κατά προτεραιότητα και ειδικότερα, σε κάθε περίπτωση δε μετά την έκδοση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 33 παρ. 11 και 34 παρ. 10 του ν.4024/2011 Υ.Α. θα ισχύει η τυχόν ευνοϊκότερη ρύθμιση.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Οι ως άνω ρυθμίσεις για επιμήκυνση να μπορούν να γίνουν πέραν όσων τυχόν έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ του Τ. Π. & Δανείων σε εφαρμογή προηγουμένων αποφάσεών του. Τυχόν νέο αίτημα για περαιτέρω επιμήκυνση σύμφωνα με την προτεινόμενη επέκταση ρυθμίσεων για δάνεια που έχουν ήδη επιμηκυνθεί, θα εξετάζεται και θα υλοποιείται με ευθύνη της Υπηρεσίας.

2. Από το χρονικό όριο των πέντε ετών δυνατότητας καταβολής μειωμένης τοκοχρεολυτικής δόσης ως άνω, θα αφαιρείται ο χρόνος αναστολής εξυπηρέτησης του δανείου, που τυχόν έχει εγκριθεί .
3. Στις ρυθμίσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα τιτλοποιημένα δάνεια, αλλά τυχόν αιτήσεις που αφορούν δάνεια της κατηγορίας αυτής να εξετάζονται κατά περίπτωση από το Δ.Σ.
4. Έναρξη εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών ορίζεται η 10.11.2011 και σε κάθε περίπτωση οι ρυθμίσεις θα ισχύουν για αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την απόσχιση του εμπορικού κλάδου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 3 του ν. 3965/2011). • Έλεγχος – Διόρθωση ΑΦΜ Δανειοληπτών

Αν είστε δανειολήπτης μας και έχετε διαπιστώσει λάθος στον ΑΦΜ σας σε κάποιο από τα έγγραφα που έχετε παραλάβει από την υπηρεσία μας, ή απλά θέλετε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας στην υπηρεσία μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα, ώστε να ελεγχθούν και διορθωθούν.

Την φόρμα θα την βρείτε εδώ.


 • Όροι που αφορούν την ηλικία του δανειολήπτη Στεγαστικού Δανείου

Η διάρκεια του συνομολογούμενου δανείου προστιθέμενη στην ηλικία του δανειολήπτη κατά τη στιγμή της συνομολόγησης του δανείου πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του 80, προκειμένου για ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

π.χ. έστω ότι ο Δανειολήπτης θέλει να υπογράψει 30 ετές δάνειο και είναι 62 ετών την στιγμή της υπογραφής. ΔΕΝ μπορέι να πάρει το Δάνειο γιατί 62+30=92 μεγαλύτερο του 80.
-------------------------

-------------------------

 • Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται είτε:
  • Αυτοπροσώπως με την επίδειξη αποδεικτικού ταυτοπροσωπείας (Ταυτότητα, Διαβατήριο, Άδεια οδήγησης)
  • Ταχυδρομικά με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στο σώμα της αίτησης και
  • με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στο σώμα της αίτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.