Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που απευθύνεται στους Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, στα Κ.Δ.Α.Π. και στα Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. της χώρας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


ΕΣΑμεΑ
Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση 25.05.11

Παροχή ενημέρωσης σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που απευθύνεται στους Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, στα Κ.Δ.Α.Π. και στα Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. της χώρας 

Με το παρόν η Ε.Σ.Α.μεΑ. θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι εκδόθηκε από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. ενεργώντας ως Δικαιούχος των πράξεων η υπ’ αριθ. πρωτ. 757/24.05.2011 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής’», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και δη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καλεί:

τους Βρεφικούς Σταθμούς, τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, τους Παιδικούς Σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), καθώς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ,

να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής-Δήλωση-Προσφορά στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.,
αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων Φορέων, ως ακολούθως:


Α/Α ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1. ΓΡΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
(Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα) ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΠΛΗΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ )
2. ΓΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Δωδεκανήσου 23, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη) Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
3. Γ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Ηρώων Πολυτεχνείου 211, Τ.Κ. 41221, Λάρισα) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η Πέμπτη 09/6/2011 και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι Αιτήσεις και ο ΚΟΙΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στις ανωτέρω διευθύνσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α., σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται ευκρινώς:
- Στοιχεία Υποψηφίου Αναδόχου/ Αιτούντος : Επωνυμία Φορέα
- Αίτηση - προσφορά για την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» της περιόδου 2011 - 2013
- Ο αποδέκτης: Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. (Γραφείο Αθήνας ή Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας ή Γραφείο Θεσσαλίας).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προσφορές των Φορέων αφορούν το συνολικό χρόνο που αντιστοιχεί σε ένα (1) ή δύο (2) σχολικά έτη: 2011 - 2012, 2012 - 2013. Αξίζει να επισημανθεί, ότι όπως διευκρινίζεται στη σχετική Πρόσκληση (σ.12), «Φορέας που δεν θα υποβάλλει αίτηση στην παρούσα Πρόσκληση δεν θα έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης την επόμενη σχολική χρονιά».
Επιπρόσθετα, όπως θα δείτε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το ετήσιο ανώτατο όριο δαπάνης ανά θέση στην περίπτωση των Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α. ανέρχεται στο ποσό των 7.000 €. Η αρχική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, όπως αναφέρονταν στο Σχέδιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση, ήταν το ποσό αυτό να ανέρχεται στα 4.000 €. Η αύξηση του ποσού κατά 3.000 € (ήτοι από 4.000 € σε 7.000 €) είναι το αποτέλεσμα παρέμβασης της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του Σχεδίου της Πρόσκλησης.

Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών
Ο Φάκελος του Διαγωνισμού προς τις Δομές, διατίθεται, σε έντυπη μορφή από τις 24/5/2011 και θα διαρκέσει μέχρι τις 08/6/2011, σε εργάσιμες ώρες, από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., από τα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.:
- Γραφεία Αθηνών (Μυλλέρου 73-77, Αθήνα/ στάση ΜΕΤΡΟ «Μεταξουργείο») στα τηλ. 213 1320600 .
- Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (Δωδεκανήσου 23, Θεσσαλονίκη) στα τηλ. 2310 544714 και 2310 544731 .
- Γραφείο Θεσσαλίας (Ηρώων Πολυτεχνείου 211, Λάρισα) στα τηλ. 2410 579221 και 2410 579620 .

Επίσης αυτός θα διατίθεται, το ίδιο χρονικό διάστημα, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των ιστοσελίδων (http://www.eetaa.gr/) της Ε.Ε.Τ.Α.Α., www.epanad.gov.gr της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και www.kedke.gr. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., αλλά και μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Σ.Α.μεΑ. www.esaea.gr (Ενότητα Ενημέρωση/Γραφείο Τύπου/ Ανακοίνωση 25.05.2011).

Στον Φάκελο του Διαγωνισμού περιλαμβάνεται το Αναλυτικό Τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αποτελείται από το σώμα αυτής καθώς και από τα παρακάτω Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 1. Υπόδειγμα Εντύπου «Αίτησης Συμμετοχής - Δήλωσης - Προσφοράς» Φορέων /Δομών. 2. Υπόδειγμα Εντύπου «Ένστασης Φορέων /Δομών». 3. Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης. 4. Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. στα τηλέφωνα 213-1320600 , 2310- 544731 - 544714, 2410-579220 - 579221 - 579620.

Προκειμένου να ενημερώνεται η Ε.Σ.Α.μεΑ. για τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε τηλεφωνικά στην υπάλληλο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κα Νεκταρία Αποστολάκη στο αριθμό 210-9949837 .

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των Δομών και την ανάρτηση των οριστικών πινάκων των υπαχθεισών Δομών θα ακολουθήσει νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των ωφελουμένων γυναικών στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής των ωφελουμένων γυναικών για το σχολικό έτος 2011 - 2012.

Για την αποφυγή οπουδήποτε σφάλματος ή παρερμηνείας παρακαλούμε όπως διαβάσετε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.


Μεταβιβάσιμα αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (application/msword, 132 KB)
ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (application/msword, 726 KB)
ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (application/msword, 726 KB)
ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (application/msword, 1085 KB)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.