Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Περί δικαιώματος προσφυγής βάσει ανακριβής δήλωσης στοιχείων στην προκήρυξη του ΟΑΕΔ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Επειδή δεν υπάρχει μόνο μια τέτοια περίπτωση παραθέτω εδώ το τι μπορεί να κάνει κάποιος που έχει παρατηρήσει τέτοια περίπτωση σε θέσεις που διεκδικεί (αν έχει κάνει ο ίδιος ανακριβή δήλωση στοιχείων δεν έχω να του δώσω καμία συμβουλή δυστυχώς).


Τι είναι ανακριβής δήλωση στοιχείων;


Η μη απόλυτη και ακριβής ταυτοποίηση των αρχικώς δηλωθέντων βάσει τις αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό με τα όσα αναγράφουν τα δικαιολογητικά που προσκόμισε. 


Τι μπορεί να σημαίνει αυτό;


Θα μπορούσε να σημαίνει πάρα πολλά αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι βάσει του ΦΕΚ δεν πληρείται ο όρος της ταυτοποίησης των αρχικώς δηλωθέντων. Στο ΦΕΚ 981/08 σελίδα 13290 λέει επακριβώς:

Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση−υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του ν. 2643/1998.Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης− υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα,για τους οποίους, με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα κατωτέρω αναγραφόμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, η οποία ισχύει για την υποβολή της αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν της προθεσμίας αυτής.Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν, όπως προαναφέρθηκε, οι προστατευόμενοι στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα, είναι τα εξής:


και αναφέρονται τα δικαιολογητικά.


Το κείμενο λοιπόν σε κάτι τέτοιο είναι σαφές.


Τι πρέπει να κάνεις όταν κάποιος άλλος έχει διαπράξει βάσει του φακέλου του ανακριβή δήλωση στοιχείων;


Ενδικοφανή Προσφυγή. Αυτή βάσει το Κώδικα διοικητικής διαδικασίας δίνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Σχετικές διατάξεις : Ν . 3304/2005 (Φ ΕΚ 16 A /2005) Άρθρο 13 1. Σε περίπτωση μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο πλαίσιο διοικητικής δράσης , παρέχεται στον βλαπτόμενο , πέραν της δικαστικής προστασίας , προστασία και κατά τα άρθρα 24 και 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ( ν . 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α '). 2. Η λήξη της σχέσης , στο πλαίσιο της οποίας συντελέστηκε η προσβολή , δεν αποκλείει την προστασία από παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης . 3.Νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής , θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων , αναπηρίας , ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού μπορούν να αντιπροσωπεύουν τον βλαπτόμενο ενώπιον των δικαστηρίων και να τον εκπροσωπούν ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή διοικητικού οργάνου , εφόσον προηγουμένως παρασχεθεί η συναίνεση του με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο , ο οποίο θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής . 
Άρθρο 25 Ειδική διοικητική προσφυγή - Ενδικοφανής προσφυγή 1. Όπου προβλέπεται από ειδικές διατάξεις , ο ενδιαφερόμενος , για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από διοικητική πράξη , μπορεί , με προσφυγή του , η οποία ασκείται ενώπιον του προβλεπόμενου από τις διατάξεις αυτές διοικητικού οργάνου και μέσα στην οριζόμενη από τις ίδιες προθεσμία , να ζητήσει , κατά περίπτωση , την ακύρωση ή την τροποποίηση της πράξης . 2. Το διοικητικό όργανο , ανάλογα με την πρόβλεψη των σχετικών διατάξεων , είτε εξετάζει μόνο τη νομιμότητα της πράξης , οπότε και μπορεί να την ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να απορρίψει την προσφυγή ( ειδική διοικητική προσφυγή ), είτε εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της πράξης όσο και την ουσία της υπόθεσης , οπότε και μπορεί να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να τροποποιήσει την πράξη ή να απορρίψει την προσφυγή ( ενδικοφανής προσφυγή ). Το αρμόδιο όργανο οφείλει να γνωστοποιήσει στον προσφεύγοντα την απόφασή του μέσα στην προθεσμία που τυχόν τάσσουν οι σχετικές διατάξεις , αλλιώς , στην περίπτωση μεν της ειδικής προσφυγής , το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες , στην περίπτωση δε της ενδικοφανούς προσφυγής , το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες . 3. Αν αρμόδιο να αποφανθεί για την ειδική διοικητική , ή την ενδικοφανή , προσφυγή είναι άλλο διοικητικό όργανο , εκείνο στο οποίο αυτή κατατέθηκε οφείλει να τη διαβιβάσει στο αρμόδιο όργανο το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες . Και στην περίπτωση αυτή , η γνωστοποίηση της απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου , στον ενδιαφερόμενο , πρέπει να γίνεται μέσα στις κατά την παρ . 2 προθεσμίες . 
Άρθρο 26 -Κοινές διατάξεις Όταν ασκηθεί διοικητική προσφυγή , η αρμόδια για την εξέταση της διοικητική αρχή μπορεί , ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή και αυτεπαγγέλτως , να αναστείλει την εκ τέλεση της διοικητικής πράξης ωσότου αποφανθεί για την προσφυγή και , πάντως , όχι πέρα από την προθεσμία που ορίζεται για την έκδοση της απόφασης της .


Βάσει και του πιο πάνω έχει δικαίωμα ο αδικημένος ή αυτός που νιώθει πως αδικείται να παγώσει ακόμα και την πρόσληψη στην ή στις θέσεις που διεκδικεί πέρα από την άσκηση της όποιας προσφυγής...
Όλα αυτά ορίζονται από τον νόμο και δεν είναι παράνομη αυτή η διαδικασία και δεν έχει κυρώσεις.
Επίσης σημαντική λεπτομέρεια (που ίσως κανείς δικηγόρος δεν θα την πει) είναι πως η προσφυγή μπορεί να γίνει και χωρίς καμία παρέμβαση δικηγόρου.
Πέρα από αυτό υπάρχει και ένα δεύτερο δικαίωμα. Κάθε ένας που συμμετέχει σε μια προκήρυξη: 


Κάποιος που δηλώνει κάποια στοιχεία σε μια αίτηση-υπ.δήλωση και την υπογράφει...

γιατί βάσει του ΦΕΚ (σε αυτό βασίστηκε όλη η προκήρυξη) υπόγραψαν όσοι έκαναν αιτήσεις κάποια χαρτιά. όπως το ακόλουθο:Αυτός που έκανε ανακριβή δήλωση στοιχείων δηλαδή έχει δηλώσει υπεύθυνα πως αποδέχεται εις γνώση του να έχει και κυρώσεις αν δεν λέει αλήθεια.
Μια εξ' αυτών είναι και πως βάσει του ΦΕΚ 981/08 χάνει και το δικαίωμα προστασίας του ν. 2643/98.

Εγώ λοιπόν δεν παροτρύνω κανέναν να κάνει τίποτα. Όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει δικηγόρο αφού ακόμα δεν ξεκίνησε η περίοδος προσφυγών στην δευτεροβάθμια επιτροπή και επίσης το πιο πάνω ίσως μπορεί να πάει και εκτός του διαγωνισμού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εσείς που θα κινηθείτε με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να ζημιωθείτε...