Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ Ν. 2643/98 (2008)

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Το θέμα αφορά την προκήρυξη του διαγωνισμού του ΟΑΕΔ για τον ν. 2643 του 1998.

-----------------------------------


Τον νόμο μπορείτε να τον βρείτε εδώ

-----------------------------------

Η μοριοδότηση του διαγωνισμού γίνεται βάσει του άρθρου 4 του νόμου 2643/98

ΆΡΘΡΟ 4:

Αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης πρόσληψης και διορισμού προστατευόμενων προσώπων.

1. Για τον καθορισμό της σειράς τοποθέτησης, πρόσληψης ή διορισμού των προστατευόμενων προσώπων λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων, τα οποία συγκεντρώνει ο ενδιαφερόμενος με βάση τα κριτήρια και τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί , κατά περίπτωση, σε κάθε κριτήριο.
Τα κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς αυτής είναι τα εξής:
α) η ηλικία του προστατευομένου β) τα τυπικά του προσόντα γ) το ποσοστό αναπηρίας του , εφόσον πρόκειται για άτομο με ειδικές ανάγκες δ) η οικογενειακή του κατάσταση και ε) η οικονομική του κατάσταση
2. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της ηλικίας, καθορίζεται με βάση τον ακέραιο αριθμό των ετών ηλικίας , προσαυξανόμενο για άτομα ηλικίας από 21 έως 30 ετών κατά δεκαπέντε (15) μόρια, από 31έως 40 ετών κατά είκοσι πέντε (25) μόρια και από 41 έως 45 ετών κατά τριάντα (30) μόρια* (βλέπε και τροποποιήσεις -συμπληρώσεις του Ν.2643/98).
3. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο των τυπικών προσόντων καθορίζεται ως εξής:
α) Για απολυτήριο τίτλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δέκα (10) μόρια .
β) Για απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είκοσι μόρια .
γ) Για πτυχιούχους Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) τριάντα
(30) μόρια.
δ) Για πτυχιούχους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) πενήντα
(50) μόρια.
ε) Για πτυχιούχους Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) εβδομήντα
(70) μόρια
στ) Για κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενενήντα (90) μόρια
ζ) Για κατόχους Διδακτορικού τίτλου σπουδών εκατόν δέκα (110) μόρια
Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ξένης γλώσσας λαμβάνουν είκοσι (20) επιπλέον μόρια για κάθε ξένη γλώσσα .
4.Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της αναπηρίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες καθορίζεται με βάση τον ακέραιο αριθμό στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό της αναπηρίας τους, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 7.
Για τα άτομα που έχουν τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων , ο αριθμός των μορίων καθορίζεται με βάση τον ακέραιο αριθμό στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό της αναπηρίας πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 7.
1. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης για όλες τις κατηγορίες των προστατευόμενων από τον παρόντα νόμο προσώπων, εκτός από τους πολύτεκνους, καθορίζεται ως εξής:
α) Για τον άγαμο είκοσι (20) μόρια.
β) Για τον έγγαμο χωρίς τέκνα, σαράντα (40) μόρια.
γ) Για τον έγγαμο με ένα τέκνο, εξήντα (60) μόρια.
δ) Για τον έγγαμο με δυο τέκνα, ογδόντα (80) μόρια.
ε) Για τον έγγαμο με τρία τέκνα, εκατό (100) μόρια.
στ) Για το διαζευγμένο ή τον άγαμο που έχει την επιμέλεια ενός η περισσότερων τέκνων υπολογίζονται, κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα μόρια του έγγαμου με τέκνα.
Αν ο άλλος σύζυγος δεν εργάζεται τα πιο πάνω μόρια προσαυξάνονται κατά είκοσι (20).
Αν στην οικογένεια υπάρχει τέκνο ή σύζυγος, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ή τέκνο ορφανό από ένα γονέα ηλικίας μέχρι 25 ετών, ο αριθμός μορίων που προκύπτει κατά τα ανωτέρω προσαυξάνεται με εκατό (100) επιπλέον μόρια. Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο ορφανό και από τους δυο γονείς, ο αριθμός αυτός προσαυξάνεται με διακόσια (200) επιπλέον μόρια.
2. Ο αριθμός των μορίων για τους πολύτεκνους γονείς, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής:
Για γονέα με τέσσερα τέκνα τετρακόσια (400) μόρια τα οποία προσαυξάνονται κατά πενήντα (50) ανά ένα επιπλέον τέκνο. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστιθεντάι πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται, προστίθενται πενήντα (50) μόρια.
Ο διαζευγμένος ή ο επιζών ή ο άγαμος γονέας, που έχει την επιμέλεια των τέκνων, λαμβάνει πενήντα (50) επιπλέον μόρια.
Για τον επιζώντα η τον άγαμο γονέα τριών ανήλικων τέκνων υπολογίζεται τετρακόσια (400) μόρια.
3. Ο αριθμός των μορίων για τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής:
Για πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα τέκνα τριακόσια (300) μόρια, τα οποία προσαυξάνονται κατά πενήντα (50) για κάθε επιπλέον τέκνο. Αν μεταξύ αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.
4. Ο αριθμός μορίων που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% εφόσον το προστατευόμενο πρόσωπο υπάγεται σε περισσότερες από μια κατηγορίες του άρθρου 1.
5. Ο αριθμός των μορίων, με βάση το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης του προστατευομένου, καθορίζεται σε εκατό (100) μόρια, εφόσον έχει ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό ή οικογενειακό εισόδημα το διπλάσιο του ατομικού. Για κάθε αύξηση του ατομικού εισοδήματος κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές ή του οικογενειακού κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές μειώνεται ο αριθμός των μορίων κατά είκοσι (20).
Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως οικογενειακό εισόδημα του προστατευομένου προσώπου νοείται αυτό που περιλαμβάνει το ετήσιο καθαρό εισόδημα και των δυο συζύγων, καθώς και το ετήσιο καθαρό εισόδημα των τυχόν ανηλίκων τέκνων τους.
6. Αν περισσότερα πρόσωπα συγκεντρώνουν ίσο αριθμό μορίων, η μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με κλήρωση. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 και κατά την διενέργειά της μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση τους.
7. Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την πιστοποίηση των κριτηρίων του παρόντος άρθρου και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να συμπληρώνονται, να τροποποιούνται ή να αναμορφώνονται τα παραπάνω κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια και να ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα.

-----------------------------------

Αρμόδια υγειονομική επιτροπή ώστε να εκδόσει γνωμάτευση για ποσοστό αναπηρίας ώστε να συμμετάσχει κάποιος στον διαγωνισμό είναι του ΙΚΑ.
Χορήγηση γνωματεύσεων με ποσοστό αναπηρίας 50% ΙΚΑ

Χορήγηση γνωματεύσεων με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, από τις Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας ΙΚΑ, σε άτομα με ειδικές ανάγκες που οι ενδιαφέρονται να διοριστούν σε διάφορες θέσεις εργασίας φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Επίσης καλύπτονται και άτομα που έχουν τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το οποίο επίσης καθορίζεται από τις παραπάνω επιτροπές.

Θεσμικό πλαίσιο : Νόμος 2643/98 (άρθρα 1, 4, 7).

Προϋποθέσεις :

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι από 21 έως 45 ετών, ενώ για τα μέλη της οικογένειας (αδέλφια - σύζυγος - τέκνα) δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
Καλύπτονται ασφαλισμένοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων, του Δημοσίου καθώς και ανασφάλιστα άτομα.

Διαδικασία :

Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στη μονάδα υγείας ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του και καταθέτει σχετική αίτηση προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια Α/θμια υγειονομική επιτροπή.

Δικαιολογητικά :

Αίτηση - αστυνομική ταυτότητα - βιβλιάριο ασθενείας - ιατρικές γνωματεύσεις
Άλλες πληροφορίες:
Η διαδικασία εξέτασης των ΑΜΕΑ από τις αρμόδιες Α/θμιες υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑ επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Αρμόδια υπηρεσία:
Διοίκηση ΙΚΑ
Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση Αναπηρίας & Κ.Ε.
Αγ. Κων/νου 8 - 102 41 Αθήνα
Τηλέφωνο: 5236611 – 5248079
(ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ)

-----------------------------------

Για δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό

12. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ.
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής συμπεριλαμβανομένων και των τίτλων που αποδεικνύουν την γνώση ξένης γλώσσας, προσκομίζονται:
Σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής
που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση των ως άνω τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία
μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, γίνεται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. Πρέπει δε να συνοδεύονται και από την επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.1913/1.2.1914.
ΗΜΕΔΑΠΗΣ
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές Αρχές, ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών− άδειες −πιστοποιητικά− βεβαιώσεις κ.λ.π.).
Επικύρωση ακριβούς αντιγράφου από το πρωτότυπο ή αντιγράφου από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που
εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι από αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο), μπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόμενος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., από δικηγόρους ή
συμβολαιογράφους.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να προσκομίσει και γίνονται αποδεκτά τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική
αρχή που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
παρ.4 Ν.1599/1986,στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων των εγγράφων δηλ. ότι τα
φωτοαντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλ. έγγραφα που δεν εκδίδονται από Δημόσιες Αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις εργοδοτών κ.λ.π.) προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή σε φωτοτυπικά αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 ν. 1599/1986,στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι
τα φωτοαντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

-----------------------------------
Ενδεικτικοί πίνακες μοριοδότησης προστατευόμενων του Ν. 2643

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει τα ονόματα και την πρώτη ενδεικτική μοριοδότηση των προστατευόμενων από το Νόμο 2643/98 (που αφορά στην «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών»), που επιθυμούν να διορισθούν, υπό το καθεστώς προστασίας του παραπάνω νόμου, σε θέσεις εργασίας σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.
Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων του Ν.2643/98 για τους οποίους κρίνεται, με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα μοριοδότησης, ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται από την Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου 2009 να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα.

(Τα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΒΑΛΑΤΡΙΠΟΛΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΛΑΜΙΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΡΗΤΗ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΡΟΔΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
Πηγή: http://www.oaed.gr/Pages/SN_853.pg

Υ.Γ. Όποιος τα θέλει και συγκεντρωτικά όλα θα τα βρει στο ακόλουθο link
Αποτελέσματα Μοριοδότησης Πανελλαδικά για όλες τις κατηγορίες

-----------------------------------

Σε έγγραφο του υπουργείου για τον διαγωνισμό... βρήκα τα ακόλουθα.

Για το διορισμό λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Σειρά στον ειδικότερο πίνακα υποψηφίων για τη θέση ή τις θέσεις.
2. Σειρά προτίμησης του υποψηφίου.
3. Προϋποθέσεις προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. με επικέντρωση στις ειδικότερες προϋποθέσεις της προτιμώμενης θέσης (π.χ. εάν το Α.Σ.Ε.Π. στην προκήρυξή του θέτει ως ειδικότερη προϋπόθεση την άριστη γνώση ξένης γλώσσας ή ελλείψει υποψηφίου με άριστη γνώση ξένης γλώσσας, την καλή γνώση ξένης γλώσσας, θα προτιμηθεί για την τοποθέτηση ο υποψήφιος με την άριστη γνώση ξένης γλώσσας, έστω και αν έχει λιγότερα μόρια σε σχέση με άλλον υποψήφιο που έχει περισσότερα μόρια, αλλά διαθέτει καλή γνώση ξένης γλώσσας).

Αναλυτικότερα μετά λέει πως ακόμα και περισσότερα μόρια να έχει κάποιος από έναν άλλο αν δεν πληρή όλα τα κύρια προσόντα για την θέση ή τα επικουρικά, τότε θα τα πάρουν οι άλλοι που θα έχουν ακόμα και 1 μόνο μόριο. Οι θέσεις με προϋπηρεσία δεν είναι πολλές. είναι διάσπαρτες. Χαρακτηριστηκό όμως το παράδειγμα των ΚΕΠ που για να μπεις απαιτεί ή 24 ή αν δεν βρεθούν τόσοι μήνες τουλάχιστον 18.

η επιτροπή ελέγχει εάν οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες αυτούς έχουν προσκομίσει τα στοιχεία που πιστοποιούν τα τυπικά προσόντα που θέτει η προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

-----------------------------------

Διάφορες ακυρώσεις στην προκήρυξη του 2004-----------------------------------

Ας τα βάλουμε σε κάποια σειρά για το τι έγινε τότε 2004 και τι τώρα το 2008.

Έκδοση Υ.Α
2004: . 201164/ 7.12.2004
2008: 37552/556/22-5-2008

Έκδοση ΦΕΚ
2004: 1857 Β/14.12.2004
2008: 981 Β/27-5-2008

Υποβολή Αιτήσεων - Συγκέντρωση Δικαιολογητικών
2004: από 8-1-2005 έως και 7-2-2005
2008: από 25-6-2008 έως και 24-7-2008

Έκδοση Πινάκων Μοριοδότησης
2004: 23/11/05
2008: 06/05/09

Κατάθεση Δικαιολογητικών
2004: από 29/11/08 έως και 13/12/05
2008: από 7/5/2009 έως και 21/5/2009

Έκδοση Αποτελεσμάτων τοποθέτησης:
2004: από 6ο έως 7ο του 2006
2008:από 5ο έως 9ο του 2010


Έκδοση Τελικών αποτελεσμάτων:
2004: 1ος έως 7ος 2007
2008: 2ος 2011

Έκδοση Συμπηρωματικών Αποτελεσμάτων:
2004: 6ος με 12ος 2007
2008:

-----------------------------------


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.2643/98
Ανάρτηση πρώτου πίνακα μοριοδότησης στις έδρες των Επιτροπών και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, http://www.oaed.gr, με βάση τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις θέσεις εργασίας της προκήρυξης Δημοσίου τομέα έτους 2008 του Ν.2643/1998, για τις Επιτροπές:

1. Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας2. Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης3. Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου4. Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης5. Υπηρεσίας Νομού Φθιώτιδος6. Υπηρεσίας Νομού Κοζάνης

7. Υπηρεσίας Νομού Αρκαδίας8. Υπηρεσίας Νομού Ροδόπης9. Υπηρεσίας Νομού Κυκλάδων10. Υπηρεσίας Νομού Δωδεκανήσου11. Υπηρεσίας Νομού Λέσβου

-----------------------------------


-----------------------------------


-----------------------------------

Τα αποτελέσματα και οι πίνακες τοποθέτησης συγκεντρωτικά είναι εδώ. Είναι και οι πίνακες που δεν άνοιγαν και ήταν κατεστραμμένοι σε κάποιες περιφέρειες.

-----------------------------------


-----------------------------------


Τελικοί πίνακες μοριοδότησης της προκήρυξης του Δημοσίου τομέα, έτους 2008, του Ν.2643/98

Επιτροπή Ο.Α.Ε.Δ Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και ΝήσωνΕπιτροπή Ο.Α.Ε.Δ Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής ΜακεδονίαςΕπιτροπή Ο.Α.Ε.Δ Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠελοποννήσουΕπιτροπή Ο.Α.Ε.Δ Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης

Επιτροπή Ο.Α.Ε.Δ Περιφερειακής Διεύθυνσης ΘεσσαλίαςΕπιτροπή Ο.Α.Ε.Δ Περιφερειακής Διεύθυνσης ΗπείρουΕπιτροπή Ο.Α.Ε.Δ Περιφερειακής Διεύθυνσης Αν.Μακεδονία και ΘράκηςΕπιτροπή Ο.Α.Ε.Δ Υπηρεσίας Νομού ΚοζάνηςΕπιτροπή Ο.Α.Ε.Δ Υπηρεσίας Νομού Αρκαδίας

Επιτροπή Ο.Α.Ε.Δ Υπηρεσίας Νομού ΡοδόπηςΕπιτροπή Ο.Α.Ε.Δ Υπηρεσίας Νομού Κυκλάδων

Επιτροπή Ο.Α.Ε.Δ Υπηρεσίας Νομού Δωδεκανήσου 

Επιτροπή Ο.Α.Ε.Δ Υπηρεσίας Νομού Λέσβου

-----------------------------------

Μικρά αλλά στατιστικά-----------------------------------


-----------------------------------

Μπορείτε με σχόλια στο θέμα αυτό, να κάνετε ερωτήσεις και να καταθέτετε τις απορίες σας ή και τις απαντήσεις σας σε άλλους.

24 σχόλια:

 1. θα ηλελα να μου απαντησετε αν γνωριζετα αν θεωρηται μελος της οικογενειας η πρωην συζυγος εφοσον εχει εκδοθει το διαζυγιο πριν βγω ΑΜΕΑ και μου απορριψαν την αιτηση λογω μη καταθεσης Υ.Δ παραιτησης της θεωροντας την πρωην συζυγο μελος της οικογενειας μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @Ανώνυμος

  Το θέμα φίλε "ανώνυμε" είναι το τι γράφει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. αν την αναφέρει εντός τότε πρέπει να υπάρχει και δικιά της ΥΔ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. την αναφερει σαν μητερα της κορης μας και οχι σαν μελος της οικογενειας μου.
  Στην ενοτητα που αναφερονται τα στοιχεια του τεκνου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @Ανώνυμος

  άρα μιλάμε για περίπτωση έμμεσου αμεα. Η κόρη μάλλον που αναφέρεις έχει αναπηρία (άμεση δικαιούχος) και εσύ λογικά έκανες την χρήση του δικαιώματος ως γονέας (έμμεση αμεα). Αν πράγματι είναι έτσι και υπάρχει ακύρωση τότε μιλάμε για απόλυτα δίκαιη ακύρωση αίτησης.

  Όσοι θα μπορούσαν να είναι δικαιούχοι της χρήσης του δικαιώματος πρέπει να παραιτηθούν, πόσο μάλλον ο έτερος φυσικός γονέας του άμεσα δικαιούχου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ένα για και από εμένα και την θερμή μου παράκληση στο αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει έχω ποσοστό αναπηρίας 67% από ακρωτηριασμό άνω άκρου έκανα πρόσφατα εγγραφή στον ΟΑΕΔ της περιοχής μου η ηλικία μου είναι 44 ετών του 1966 γεννηθείς α) μπορώ να κάνω χρίση του νόμου για την Πλήρωση θέσεων εργασίας Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ β) υπάρχει όριο ηλικίας για τα ΑΜΕΑ γ) τη παραπάνω να κάνω η που μπορώ να εγγραφώ για να μπορέσω να διοριστώ βάση της πιο πάνω ευεργετικής διάταξης .
  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. @Ανώνυμος

  μου φαίνεται το έχεις ξαναρωτήσει αλλού και έχει απαντηθεί αλλού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. καλη σας μερα
  θα ηθελα να σας ρωτησω
  Α. αν οι τελικοι πίνακες μοριοδότησης διαφερουν απο τους πίνακες οριστικών τοποθετήσεων.
  Β. οταν κατεθεσα την αιτηση ειχα καρτα ανεργιας σε υσχη , τωρα που βγηκαν οι τελικοι πινακες εργαζωμαι σε προγραμμα του ΟΑΕΔ , αυτο ειναι προβλημα????
  ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. @Ανώνυμος

  αγαπητέ "ανώνυμε" καλημέρα.
  α) όσοι πίνακες βγαίνουν θα μπορούσαν να είναι κατά μια ή πολλές πιθανότητες και διαφορετικοί με τους προηγούμενους.
  β) η κάρτα ανεργίας έληξε ή όχι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Γεια χαρα σε ολους.
  Πριν 2 ημερες βγηκανε τα τελικα αποτελεσματα μοριοδοτησης και καποιοι πινακες θεσεων.
  Στην περιφερεια που ημουν υποψηφιος ειδα οτι στη θεση που δηλωσα ηταν καπιος αλλος επιτυχων με λιγοτερα μορια απο μενα.
  Μπορει καπιος να μου αιτιολογησει γιατι συναιβει αυτο???
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΩΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. @Ανώνυμος

  είναι πολύ απλό φίλε "ανώνυμε".
  Να ξέρεις το εξής μπροστά από τα μόρια πάνε τα ειδικά κριτήρια της θέσης. Και χίλια μόρια να προηγείσαι ή να προηγείται άλλος δεν θα πάρει την θέση αν δεν έχει τα προσόντα. δεν είναι θέμα μορίων. υπάρχουν τα προσόντα; αν όχι άλλος παίρνει την θέση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. καλημερα σας
  σας ειχα ενοχλησει και νωριτερα.
  ειχα καρτα ανεργιας αμεα,πρασινη,μονιμη,χωρις υποχρεωση ανανεωσης,εν υσχη οταν κατεθεσα την αιτηση μου με τα δικαιολογιτικα .
  πριν απο λιγους μηνες την κατεθεσα και μπηκα σε προγραμα του οαεδ για ανεργα ατομα αμεα.
  βγηκαν τα αποτελεσματα και ειμαι επιτυχων.
  μπορει να εχω καποιο προβλημα?????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. @Ανώνυμος
  Αγαπητέ "ανώνυμε"
  αυτό που ρωτάς για το πρόγραμμα καλό είναι να το ρωτήσεις στον ίδιο τον ΟΑΕΔ γιατί είναι πολύπλοκο λίγο το ζήτημα. Μπορεί ναι και μπορεί και όχι.
  Αν ο φορέας ζητήσει την κάρτα ανεργίας και δεν την έχεις τότε τίθεται μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. notis πιο ειναι το οριο ηλικιας για διαγωνισμους δημοσιου για αμεα???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. @Notis
  ανω ... εως ποτε δηλ. ειμαι 45...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. @Ανώνυμος

  αν δεν κάνω λάθος στον τελευταίο διαγωνισμό μόνο για την κατηγορία άμεσης αμεα καταργήθηκε το όριο των 45.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει δυνατότα ενημέρωσης μέσω email για τις νέες προκηρύξεις του οαεδ ν 2643/98.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. @Ανώνυμος

  Δυστυχώς για να σου απαντήσω πρέπει να διευκρινήσεις το από ποιον να γίνεται η ενημέρωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. από το amea-blog ή από κάποιους που ασχολούνται γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να ενημερώνομαι συχνά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. αν παρακολουθείς τα άρθρα του blog συχνά γίνεται αναφορά στον νόμο όταν έχουμε κάτι νέο. το πιο νέο για τον 2643 είναι ότι δεν θα γίνουν εξαιρέσεις για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Όσο για τους υπαλλήλους σε πολλές περιοχές άφαντοι θα είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Καλησπέρα, θα ήθελα να εκφράσω μία απορία σχετικά με την διαδικασία της προκήρυξης.
  Για να σταλούν οι προσκλήσεις παραλαβής τοποθετήσεων από τον ΟΑΕΔ προς τους επιτυχόντες του διαγωνισμού δεν πρέπει πρώτα να έχουν εξεταστεί οι ενστάσεις από Β΄ επιτροπή;
  Σε περίπτωση που ισχύει η παραπάνω περίπτωση, και έχουν αρχίσει και στέλνουν προσκλήσεις παραλαβής τοποθετήσεων από τον ΟΑΕΔ προς τους επιτυχόντες, ενώ παράλληλα εκκρεμούν ενστάσεις στην Β΄ επιτροπή, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση και πως μπορώ να αντιδράσω από την στιγμή που η υπόθεση μου εκκρεμεί;

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. @Ανώνυμος

  να μιλήσεις καλύτερα με τον δικηγόρο σου. ο όλος διαγωνισμός είναι διάτρητος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Μήπως μπορεί κάποιος να ανεβάσει κάπου τον τελικο πίνακα μοριοδότησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας γιατί το link είναι ανενεργό και τον χρειάζομαι...σας ευχαριστώ εκ των προτέρων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. @Ανώνυμος

  Τα Link αυτά είναι του ΟΑΕΔ. Αν δεν δουλεύουν ή τα έχει καταργήσει, σαφώς και δεν έχω εγώ ευθύνη. Προσωπικά θεωρώ πως βρωμάει ολόκληρη η προκήρυξη.... από όπου και να την πιάσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.